Verlenging kort verblijf

In het kort

Wat als je niet in staat bent om België te verlaten bij het verstrijken van je visum kort verblijf of je kort verblijf van 3 maanden? In uitzonderlijke situaties kan je dan een verlenging van je kort verblijf bekomen. Je dient je aanvraag in bij de gemeente.

Wanneer kan je je kort verblijf verlengen?

Ben je als derdelander, onder visumplicht of niet, door overmacht, humanitaire redenen of ernstige, persoonlijke redenen van dwingende aard niet in staat om België te verlaten bij het verstrijken van je visum of aankomstverklaring, dan kan je de verlenging aanvragen van je kort verblijf.

De verlenging van een kort verblijf is steeds een gunstmaatregel. De Dienst Vreemdelingenzaken beslist geval per geval.

Volgende situaties komen mogelijk in aanmerking: ziekte, zwangerschap, huwelijk, wettelijke samenwoonst, familiefeest (zoals doop, huwelijk), ziekte van een familielid, zakenreis, cultureel evenement, stage, studies. In principe wordt een verlenging om louter toeristische redenen niet toegestaan. Bij een zakenreis wordt geen verlenging toegestaan voor import-export.

Documenten vereist bij iedere aanvraag

Bij je aanvraag tot verlenging voeg je volgende documenten:
 • kopie van je paspoort en, in voorkomend geval, van je visum. Je paspoort moet na de voorziene vertrekdatum nog 3 maanden geldig zijn
 • kopie van je aankomstverklaring 
 • in voorkomend geval: een kopie van je verblijfstitel in een andere Schengenlidstaat 
 • bewijs dat je voor de duur van je bijkomend verblijf over een reisziektekostenverzekering beschikt 
 • documenten die aantonen dat er overmacht, humanitaire redenen of de ernstige, persoonlijke redenen zijn die ertoe leiden dat je het grondgebied niet kan verlaten vóór het verstrijken van je visum of je aankomstverklaring.

Bijkomende documenten

Afhankelijk van de reden van je kort verblijf en/of de verlenging dien je volgende documenten nog bijkomend voor te leggen.

 • een medisch attest (max. 1 maand oud) waarop vermeld staat of de betrokkene kan reizen, of de behandeling kan verder gezet worden in het herkomstland en de behandelingstermijn 

 • voor een eerste verlenging: een medisch attest waarop de vermoedelijke bevallingsdatum vermeld staat 
 • voor een verdere verlenging (tot 2 maanden na de effectieve bevallingsdatum): een kopie van de geboorteakte van het kind, een kopie van het paspoort van het kind of het bewijs dat het kind in het paspoort van de ouder staat en een bewijs van reisziektekostenverzekering op naam van het kind  

 • een kopie van de huwelijksaangifte
 • een vermelding van de voorlopige huwelijksdatum 
 • in geval een lopend onderzoek schijnhuwelijk: een kopie van de brief van/naar het parket waarin het uitstel van het voorgenomen huwelijk bevestigd wordt  

 • het ontvangstbewijs van de aanvraag tot wettelijke samenwoonst 
 • een kopie van de brief van/naar het parket waarin het uitstel van de registratie van de wettelijke samenwoonst bevestigd wordt 

 • bewijs van verwantschap
 • motivatiebrief
 • bewijs van een familiefeest (bijvoorbeeld doopsel, geboorte) of ziekte van een familielid  

 • bewijs van de commerciële activiteiten en uitnodiging van je zakenpartner

 • een uitnodiging door de organisator van het evenement en een complete planning

 • een attest van de instantie of het bedrijf waar de stage doorgaat, met de precieze data

 • een attest van de hogeschool of universiteit met de precieze data

Overzicht procedure

Je dient een aanvraag tot verlenging van je kort verblijf in bij de gemeente. Die stuurt de aanvraag door naar de Dienst Vreemdelingenzaken (bureau Kort verblijf). Je stuurt je aanvraag ook best per aangetekende brief naar: 

Dienst Vreemdelingenzaken 

Bureau Kort verblijf

Pachecolaan 44

1000 Brussel

De beslissing van DVZ (bureau Kort verblijf) wordt meegedeeld aan de gemeente. De gemeente betekent je de beslissing.  

Als DVZ de verlenging toestaat en je bent visumplichtig op basis van je nationaliteit, dan moet je naar de FOD Buitenlandse Zaken gaan voor een nieuw visumvignet. Neem je paspoort mee en het visumrecht van 30 euro in geval van een verlenging omwille van ernstige persoonlijke redenen. Het nieuwe visumvignet dat in het paspoort wordt aangebracht, heeft dezelfde territoriale geldigheid als het originele visum.  

Als je niet visumplichtig bent, dan wordt van de verlenging melding gemaakt op je aankomstverklaring.

Informatie over een verlengd visum wordt ingevoerd in het Visa-informatiesysteem (VIS).

Als DVZ je aanvraag tot verlenging weigert, dan zijn er twee beroepsmogelijkheden:

 • een vernietigings- en schorsingsberoep (al dan niet bij uiterst dringende noodzakelijkheid) bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen
 • een procedure in kort geding bij de burgerlijke rechtbank