Ambtshalve inschrijving en schrapping Unieburgers

Vanaf 15 februari 2024 kunnen gemeenten Unieburgers op hun grondgebied die zich niet uit eigen beweging inschrijven, ambtshalve inschrijven in het wachtregister. Daarnaast is er nu ook een wettelijke basis om Unieburgers ambtshalve te schrappen uit het wachtregister wanneer ze niet (meer) verblijven op het opgegeven adres.

Ambtshalve inschrijving in het wachtregister

Voortaan kunnen gemeenten een Unieburger, die nalaat een verklaring van inschrijving aan te vragen, ambtshalve inschrijven in het wachtregister op het adres van zijn verblijfplaats. Dit gebeurt op beslissing van het college van burgemeester en schepenen. De gemeente moet de betrokken Unieburger onmiddellijk schriftelijk op de hoogte brengen van zijn (ambtshalve) inschrijving en van zijn verplichting om een verklaring van inschrijving te vragen. Wanneer de Unieburger alsnog een verklaring van inschrijving aanvraagt, wordt hij overgeschreven naar het vreemdelingenregister.

Ambtshalve schrapping uit het wachtregister

Unieburgers die (al dan niet ambtshalve) ingeschreven zijn in het wachtregister kunnen ambtshalve geschrapt worden uit datzelfde register, in de volgende gevallen:

  • de Unieburger verblijft niet of niet meer op het aangegeven adres en de nieuwe verblijfplaats kan niet ontdekt worden;
  • de Unieburger heeft België verlaten;
  • de Unieburger is overleden;
  • de Unieburger is ingeschreven in de bevolkingsregisters.

Opgelet! Een ambtshalve schrapping staat los van de verblijfsprocedure. Het betekent dus niet dat een verblijfsprocedure stopgezet of een reeds erkend verblijfsrecht beëindigd wordt. Wel ontstaat er vanaf die datum een vermoeden van afwezigheid op het Belgisch grondgebied. Dat heeft een impact heeft op het recht op terugkeer. Zo verlies je je niet-duurzaam verblijfsrecht na één jaar afwezigheid en je duurzaam verblijfsrecht na twee jaar afwezigheid.