Rechtspraak

Let op: Het datumfilter werkt nog niet optimaal!

  • 4738 resultaten gevonden
Verzoek om internationale bescherming
asiel
Palestina
onontvankelijk
internationale bescherming in Griekenland
samenwerkingsplicht
situatie in Griekenland
individuele beoordeling
bijzondere kwetsbaarheid
precaire situatie voor statushouders waarvan verblijfsvergunning vervallen is
gebrek aan onderzoek rond middelen, ondersteuning en netwerk in afwachting van verlenging verblijfsvergunning
vernietiging
BGV
formele motiveringsplicht
art. 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 inzake de formele motiveringsplicht
art. 74/13 Vw.
rekening houden met hoger belang van het kind, het gezins- en familieleven en gezondheidstoestand
belangenafweging
interne nota in administratief dossier
niet aangetoond dat verzoeker er kennis van had
geen uitdrukkelijke motivering in bestreden beslissing
te beperkte invulling
cassatie
BGV
formele motiveringsplicht
art. 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 inzake de formele motiveringsplicht
art. 74/13 Vw.
rekening houden met hoger belang van het kind, het gezins- en familieleven en gezondheidstoestand
belangenafweging
interne nota in administratief dossier
niet aangetoond dat verzoeker er kennis van had
geen uitdrukkelijke motivering in bestreden beslissing
te beperkte invulling
cassatie
Verzoek om internationale bescherming
asiel
Syrië
onontvankelijk
internationale bescherming in Bulgarije
samenwerkingsplicht
situatie in Bulgarije
precair
interstatelijk vertrouwensbeginsel
individuele beoordeling
aangevoerde elementen betreffende bijzondere kwetsbaarheid moeten nader onderzocht worden
vernietiging
(Dabo t. Zweden) Geen schending artikel 8 (recht op gezinsleven)
Positieve verplichtingen
Weigering van verzoek tot gezinshereniging van vluchteling die niet aan onderhoudsvereiste heeft voldaan en buiten de drie maanden vrijstellingstermijn heeft aangevraagd
Ruime beoordelingsmarge toe te kennen aan lidstaten bij beslissing om een dergelijke voorwaarde in te voeren
Geen problemen in de zaak wat betreft de berekening van de vrijstellingstermijn noch of de toepassing ervan voldoende flexibel was
verzoeker kon te allen tijde een nieuw verzoek tot gezinshereniging indienen en had goede vooruitzichten om in de toekomst aan de onderhoudsvereiste te kunnen voldoen
Geïndividualiseerde beoordeling
Wettelijke wijzigingen die volledige of gedeeltelijke vrijstellingen van de onderhoudsvereiste toestaan op "speciale gronden"
Evenwichtige afweging tussen tegenstrijdige belangen die op het spel staan
Beoordelingsmarge niet overschreden
(WS t. Intervyuirasht organ na Darzhavna agentsia za bezhantsite pri Ministerskia savet, in tegenwoordigheid van: Predstavitelstvo na Varhovnia komisar na Organizatsiyata na obedinenite natsii za bezhantsite v Bulgaria) Prejudiciële verwijzing
Ruimte van vrijheid, veiligheid en recht
Gemeenschappelijk asielbeleid
Richtlijn 2011/95/EU
Voorwaarden om in aanmerking te komen voor de vluchtelingenstatus
Artikel 2, onder d)
Gronden van vervolging
,Behoren tot een bepaalde sociale groep’
Artikel 10, lid 1, onder d)
Daden van vervolging
Artikel 9, leden 1 en 2
Verband tussen de gronden van vervolging en de daden van vervolging of tussen de gronden van vervolging en het ontbreken van bescherming tegen dergelijke daden
Artikel 9, lid 3
Niet-overheidsactoren
Artikel 6, onder c)
Voorwaarden om in aanmerking te komen voor subsidiaire bescherming
Artikel 2, onder f)
,Ernstige schade’
Artikel 15, onder a) en b)
Beoordeling van verzoeken om internationale bescherming met het oog op de verlening van de vluchtelingenstatus of subsidiairebeschermingsstatus
Artikel 4
Geweld tegen vrouwen op grond van geslacht
Huiselijk geweld
Dreiging van een ,eergerelateerd misdrijf’
(Alkhatib e.a. t. Griekenland) Schending artikel 2 EVRM (recht op leven, procedureel aspect)
Gebrek aan daadwerkelijk onderzoek naar vuurschoten van Griekse kustwacht naar een boot
Schending artikel 2 EVRM (recht op leven, materieel aspect)
verplichtingen van de kustwacht
gebruik van geweld niet “absoluut noodzakelijk” bij de uitvoering en organisatie van de toezichtoperatie
Opvang
verzoeker om internationale bescherming
opheffing code 207
tewerkstelling
moeilijkheid om woning te huren met attest van immatriculatie
risico op dakloosheid
redelijkheidsbeginsel
oplossing om opvangnetwerk te verlaten gezocht
menselijke waardigheid
ongegrond
Verzoek om internationale bescherming
asiel
Congo
intern vluchtalternatief
binnenlands beschermingsalternatief
hervestiging in Kinshasa
art. 48/5, § 3 Vw.
impliciete erkenning van vrees voor vervolging in regio van herkomst
art. 8 Kwalificatierichtlijn
profiel verzoeker
Hutu origine
landeninformatie niet eenduidig
persoonlijke omstandigheden
redelijkheidsvoorwaarde
erkenning vluchtelingenstatus
Gezinshereniging
familielid van een Unieburger
art. 40bis Vw.
inreisverbod
rechtsgrond
art. 74/11 en 74/12 Vw.
art. 11 richtlijn 2008/115/EG
HvJ 26 juli 2017, nr. C-225/16, Ouhrami
HvJ 8 mei 2018, nr. C-82/16, KA
cassatie
(Nordic Info BV t. Belgische Staat) Prejudiciële verwijzing
Richtlijn 2004/38/EG
Artikelen 27 en 29
Maatregelen die het vrije verkeer van burgers van de Unie beperken om redenen van volksgezondheid
Maatregelen van algemene strekking
Nationale regeling die voorziet in een verbod om het nationale grondgebied te verlaten voor niet-essentiële reizen naar lidstaten die als hoogrisicogebieden zijn aangewezen in de context van de COVID-19-pandemie, en die elke reiziger die het nationale gro
Schengengrenscode
Artikel 23
Uitoefening van de politiebevoegdheid op het gebied van volksgezondheid
Hetzelfde effect als de uitoefening van grenscontroles
Artikel 25
Mogelijkheid van herinvoering van grenstoezicht aan de binnengrenzen in de context van de COVID-19-pandemie
Controles die in een lidstaat zijn verricht in het kader van maatregelen houdende verbod op het overschrijden van de grenzen voor niet-essentiële reizen vanuit of naar Schengenlanden die als hoogrisicogebieden zijn aangewezen in het kader van de COVID-19-
Gezinshereniging
intrekking ambtshalve afgeleverde F kaart
laattijdige betekening weigeringsbeslissing
bijlage 20
onrechtmatige aflevering
beoordeling door RvV omvat beoordeling wettigheid brief en niet bestreden beslissing
beoordeling elementen die dateren van na de bestreden beslissing
art. 39/2, § 2 Vw.
overschrijding bevoegdheid als annulatierechter
cassatie
Gezinshereniging
intrekking ambtshalve afgeleverde F kaart
laattijdige betekening weigeringsbeslissing
bijlage 20
onrechtmatige aflevering
beoordeling door RvV omvat beoordeling wettigheid brief en niet bestreden beslissing
beoordeling elementen die dateren van na de bestreden beslissing
art. 39/2, § 2 Vw.
overschrijding bevoegdheid als annulatierechter
cassatie
Gecombineerde vergunning
bijlage 48
toelating tot arbeid goedgekeurd door Vlaams gewest
knelpuntberoep
weigering door DVZ
fraude
art. 74/20 Vw.
Visa Information System
VIS-databank
Schengenvisum voor Nederland aangevraagd
discrepantie in professioneel verleden bij verschillende aanvragen
verschillende beroepen combineerbaar
bevoegdheid gewest op economisch vlak
geen duidelijk intentioneel element of uitdrukkelijke objectieve vaststellingen van valse of leugenachtige verklaringen
vernietiging
Verzoek om internationale bescherming
asiel
Eritrea
uitsluiting
art. 1 F Vluchtelingenconventie
art. 55/2 en 55/4 Vw.
hoge militaire rang
oorlogsmisdaden
hoge bewijsstandaard
‘redelijke mate van waarschijnlijkheid’
richtlijnen EASO
geen afdoende bewijs
COI informatie
primaire en secundaire bronnen
zekere vooringenomenheid protection officer
geen onderzoek naar nood aan bescherming
vernietiging
Nationaliteit
nationaliteitsverklaring
art. 12bis, § A, 2° WBN
bewijs talenkennis
niveau A2 niet bereikt
analfabeet
mini-expertise bevolen bij tussenvonnis
verslag en verhoor ter zitting deskundige
GwH 23 maart 2023, nr. 53/2023
gebrek aan taalkundige basiscompetenties- en inzichten
geen onwil van verzoeker
toekenning Belgische nationaliteit
Nationaliteit
nationaliteitsverklaring
art. 12bis, § A, 5° WBN
meer dan 10 jaar wettig verblijf
bewijs deelname aan het leven van de onthaalgemeenschap
bewijs door alle middelen
taallessen
bewijzen tewerkstelling
attest van inburgering
periodes van inactiviteit te verklaren door medische redenen
toekenning Belgische nationaliteit
Nationaliteit
nationaliteitsverklaring
art. 12bis, § A, 3° WBN
bewijs talenkennis
niveau A2 niet bereikt
analfabeet
attest Ligo Centrum voor Basiseducatie
GwH 23 maart 2023, nr. 53/2023
gebrek aan taalkundige basiscompetenties- en inzichten
geen onwil van verzoeker
toekenning Belgische nationaliteit
(A.E. ea. t. Italië) Schending artikel 3 EVRM (materieel)
Materiële omstandigheden van arrestatie van Soedanese staatsburgers en hun busoverplaatsing naar een migranten-hotspotcentrum en terug, in de context van een poging tot verwijdering naar hun land van herkomst, die neerkomt op vernederende behandeling
Geen dwingende reden waarom verzoekers gedwongen werden zich uit te kleden en naakt werden vastgehouden tijdens de arrestatie
Onvoldoende voedsel en water en klimaat van geweld en dreiging tijdens de busoverplaatsing
Verzuim om verzoekers te informeren over hun bestemming of reden voor de overplaatsing
Schending artikel 3 EVRM (procedureel)
Geen onderzoek naar één van de beschuldigingen van de verzoeker van mishandeling door politieagenten tijdens de poging om hem te verwijderen
Schending artikel 5 §§ 1 (f), 2 en 4
Willekeurige vrijheidsbeneming van drie verzoekers tijdens hun arrestatie en overdracht
Detentie zonder duidelijke en toegankelijke juridische basis
Verzoekers niet geïnformeerd over de juridische redenen van detentie
Onvermogen om de rechtmatigheid van de facto detentie aan te vechten wegens gebrek aan voldoende informatie
(W.A. e.a. tegen Italië) Geen schending artikel 3 EVRM (procedureel)
Uitzetting
Beweerde verwijdering van vijf Soedanese staatsburgers als onderdeel van een groep van veertig migranten die naar het land van herkomst werden uitgezet
Beoordeling door EHRM of verzoekers deel uitmaakten van de verwijderde groep op basis van een expertiserapport voor gezichtsvergelijking door de Belgische politie
Voldoende elementen om te concluderen dat alleen de eerste verzoeker onder de verwijderde personen viel (ontvankelijk), maar niet de overige verzoekers (duidelijk ongegrond)
Effectieve waarborgen voor bescherming van de eerste verzoeker tegen willekeurige refoulement naar Soedan