Rechtspraak

Let op: Het datumfilter werkt nog niet optimaal!

  • 4797 resultaten gevonden
BGV
formele motiveringsplicht
art. 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 inzake de formele motiveringsplicht
art. 74/13 Vw.
rekening houden met hoger belang van het kind, het gezins- en familieleven en gezondheidstoestand
belangenafweging
interne nota in administratief dossier
niet aangetoond dat verzoeker er kennis van had
geen uitdrukkelijke motivering in bestreden beslissing
te beperkte invulling
cassatie
Verzoek om internationale bescherming
asiel
Palestina
onontvankelijk
internationale bescherming in Griekenland
samenwerkingsplicht
situatie in Griekenland
individuele beoordeling
bijzondere kwetsbaarheid
precaire situatie voor statushouders waarvan verblijfsvergunning vervallen is
gebrek aan onderzoek rond middelen, ondersteuning en netwerk in afwachting van verlenging verblijfsvergunning
vernietiging
BGV
formele motiveringsplicht
art. 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 inzake de formele motiveringsplicht
art. 74/13 Vw.
rekening houden met hoger belang van het kind, het gezins- en familieleven en gezondheidstoestand
belangenafweging
interne nota in administratief dossier
niet aangetoond dat verzoeker er kennis van had
geen uitdrukkelijke motivering in bestreden beslissing
te beperkte invulling
cassatie
BGV
formele motiveringsplicht
art. 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 inzake de formele motiveringsplicht
art. 74/13 Vw.
rekening houden met hoger belang van het kind, het gezins- en familieleven en gezondheidstoestand
belangenafweging
interne nota in administratief dossier
niet aangetoond dat verzoeker er kennis van had
geen uitdrukkelijke motivering in bestreden beslissing
te beperkte invulling
cassatie
Verzoek om internationale bescherming
asiel
Syrië
onontvankelijk
internationale bescherming in Bulgarije
samenwerkingsplicht
situatie in Bulgarije
precair
interstatelijk vertrouwensbeginsel
individuele beoordeling
aangevoerde elementen betreffende bijzondere kwetsbaarheid moeten nader onderzocht worden
vernietiging
(Dabo t. Zweden) Geen schending artikel 8 (recht op gezinsleven)
Positieve verplichtingen
Weigering van verzoek tot gezinshereniging van vluchteling die niet aan onderhoudsvereiste heeft voldaan en buiten de drie maanden vrijstellingstermijn heeft aangevraagd
Ruime beoordelingsmarge toe te kennen aan lidstaten bij beslissing om een dergelijke voorwaarde in te voeren
Geen problemen in de zaak wat betreft de berekening van de vrijstellingstermijn noch of de toepassing ervan voldoende flexibel was
verzoeker kon te allen tijde een nieuw verzoek tot gezinshereniging indienen en had goede vooruitzichten om in de toekomst aan de onderhoudsvereiste te kunnen voldoen
Geïndividualiseerde beoordeling
Wettelijke wijzigingen die volledige of gedeeltelijke vrijstellingen van de onderhoudsvereiste toestaan op "speciale gronden"
Evenwichtige afweging tussen tegenstrijdige belangen die op het spel staan
Beoordelingsmarge niet overschreden
(WS t. Intervyuirasht organ na Darzhavna agentsia za bezhantsite pri Ministerskia savet, in tegenwoordigheid van: Predstavitelstvo na Varhovnia komisar na Organizatsiyata na obedinenite natsii za bezhantsite v Bulgaria) Prejudiciële verwijzing
Ruimte van vrijheid, veiligheid en recht
Gemeenschappelijk asielbeleid
Richtlijn 2011/95/EU
Voorwaarden om in aanmerking te komen voor de vluchtelingenstatus
Artikel 2, onder d)
Gronden van vervolging
,Behoren tot een bepaalde sociale groep’
Artikel 10, lid 1, onder d)
Daden van vervolging
Artikel 9, leden 1 en 2
Verband tussen de gronden van vervolging en de daden van vervolging of tussen de gronden van vervolging en het ontbreken van bescherming tegen dergelijke daden
Artikel 9, lid 3
Niet-overheidsactoren
Artikel 6, onder c)
Voorwaarden om in aanmerking te komen voor subsidiaire bescherming
Artikel 2, onder f)
,Ernstige schade’
Artikel 15, onder a) en b)
Beoordeling van verzoeken om internationale bescherming met het oog op de verlening van de vluchtelingenstatus of subsidiairebeschermingsstatus
Artikel 4
Geweld tegen vrouwen op grond van geslacht
Huiselijk geweld
Dreiging van een ,eergerelateerd misdrijf’
(Alkhatib e.a. t. Griekenland) Schending artikel 2 EVRM (recht op leven, procedureel aspect)
Gebrek aan daadwerkelijk onderzoek naar vuurschoten van Griekse kustwacht naar een boot
Schending artikel 2 EVRM (recht op leven, materieel aspect)
verplichtingen van de kustwacht
gebruik van geweld niet “absoluut noodzakelijk” bij de uitvoering en organisatie van de toezichtoperatie
Opvang
verzoeker om internationale bescherming
opheffing code 207
tewerkstelling
moeilijkheid om woning te huren met attest van immatriculatie
risico op dakloosheid
redelijkheidsbeginsel
oplossing om opvangnetwerk te verlaten gezocht
menselijke waardigheid
ongegrond
Verzoek om internationale bescherming
asiel
Congo
intern vluchtalternatief
binnenlands beschermingsalternatief
hervestiging in Kinshasa
art. 48/5, § 3 Vw.
impliciete erkenning van vrees voor vervolging in regio van herkomst
art. 8 Kwalificatierichtlijn
profiel verzoeker
Hutu origine
landeninformatie niet eenduidig
persoonlijke omstandigheden
redelijkheidsvoorwaarde
erkenning vluchtelingenstatus
Einde verblijf
gezinshereniging
art. 10 Vw.
stabiele en toereikende bestaansmiddelen
zelfstandige
boekhouding en jaarrekening
belastingaangifte
eenmanszaak
geen scheiding tussen persoonlijk vermogen en dat van de onderneming
geen loonfiches mogelijk
inkomsten of winst van de onderneming op jaarbasis
motiveringsplicht
zorgvuldigheidsbeginsel
vernietiging
Gezinshereniging
kind van een Belg
art. 40ter Vw.
niet in overweging genomen wegens inreisverbod
art. 1, 8° Vw.
HvJ 26 juli 2017, nr. C-225/16, Ouhrami
RvS 3 april 2020, nr. 247.370
HvJ 8 mei 2018, nr. C-82/16, KA
onderzoek afhankelijkheidsband
art. 20 VWEU
grondgebied nog niet verlaten
bijlage 19ter gekregen
geen impliciete intrekking inreisverbod
verwerping
Gezinshereniging
art. 40ter Vw.
niet in overweging genomen wegens inreisverbod
art. 1, 8° Vw.
HvJ 26 juli 2017, nr. C-225/16, Ouhrami
RvS 3 april 2020, nr. 247.370
HvJ 8 mei 2018, nr. C-82/16, KA
onderzoek afhankelijkheidsband
art. 20 VWEU
grondgebied nog niet verlaten
bijlage 19ter gekregen
geen impliciete intrekking inreisverbod
vernietiging
Gezinshereniging
art. 40ter Vw.
niet in overweging genomen wegens inreisverbod
art. 1, 8° Vw.
HvJ 26 juli 2017, nr. C-225/16, Ouhrami
RvS 3 april 2020, nr. 247.370
HvJ 8 mei 2018, nr. C-82/16, KA
onderzoek afhankelijkheidsband
art. 20 VWEU
grondgebied nog niet verlaten
bijlage 19ter gekregen
geen impliciete intrekking inreisverbod
vernietiging
Gezinshereniging
art. 40ter Vw.
niet in overweging genomen wegens inreisverbod
art. 1, 8° Vw.
HvJ 26 juli 2017, nr. C-225/16, Ouhrami
RvS 3 april 2020, nr. 247.370
HvJ 8 mei 2018, nr. C-82/16, KA
onderzoek afhankelijkheidsband
art. 20 VWEU
grondgebied nog niet verlaten
bijlage 19ter gekregen
geen impliciete intrekking inreisverbod
vernietiging
Gezinshereniging
art. 40ter Vw.
niet in overweging genomen wegens inreisverbod
art. 1, 8° Vw.
HvJ 26 juli 2017, nr. C-225/16, Ouhrami
RvS 3 april 2020, nr. 247.370
HvJ 8 mei 2018, nr. C-82/16, KA
onderzoek afhankelijkheidsband
art. 20 VWEU
grondgebied nog niet verlaten
bijlage 19ter gekregen
geen impliciete intrekking inreisverbod
verwerping
Gezinshereniging
ouder van een Belgisch minderjarig kind
art. 40ter Vw.
gezinscel
vergezellen of vervoegen
geen samenwoonst
financiële en/of affectieve banden
bewijs regelmatige contacten
poging om financiële situatie te verbeteren
kennelijk onredelijk
vernietiging
Art. 9ter Vw.
onontvankelijk
gebrek aan identiteitsgegevens op standaard medisch getuigschrift
link naar medisch verslag in SMG waardoor link met verzoeker kan worden gelegd
rekening houden met bijlagen bij SMG
zorgvuldigheidsplicht
redelijkheidsbeginsel
vernietiging
Gezinshereniging
familielid van een Unieburger
art. 40bis Vw.
inreisverbod
rechtsgrond
art. 74/11 en 74/12 Vw.
art. 11 richtlijn 2008/115/EG
HvJ 26 juli 2017, nr. C-225/16, Ouhrami
HvJ 8 mei 2018, nr. C-82/16, KA
cassatie
Gezinshereniging
wettelijke samenwoning met een Belg
art. 40ter Vw.
stabiele en toereikende bestaansmiddelen
inkomen van partner zelf
“beschikken over”
wil van de wetgever
GwH 26 september 2013, nr. 121/2013
gelijke behandeling Belgen en derdelanders
herkomst bestaansmiddelen geen beslissend criterium
rechtspraak HvJ en RvS
richtlijnconforme uitlegging
vernietiging