Rechtspraak

Let op: Het datumfilter werkt nog niet optimaal!

  • 4843 resultaten gevonden
BGV
inreisverbod
openbare orde
art. 74/14 Vw.
risico op onderduiken
art. 7 Vw.
geen geldig paspoort en geen geldig visum of verblijfstitel
op heterdaad betrapping op slagen en verwoningen niet bevestigd of ontkrachtigd door stukken in administratief dossier
zelfstandig motief
gebonden bevoegdheid
onwettigheid slechts betrekking op overtollig motief
zelstandigheid onderscheiden rechtsgronden
gegrond
cassatie
Gezinshereniging
familielid van een Belg
kind ouder dan 21 jaar
art. 40bis Vw.
voorwaarde ten laste zijn
afhankelijkheid dient niet alleen te bestaan op ogenblik van indiening aanvraag, maar ook op ogenblik nemen beslissing
voldoende motief om aanvraag te weigeren
vernietiging enkel op grond van vraag ten laste zijn in herkomstland
dragend motief
gegrond
cassatie
Gezinshereniging
familielid van een Belg
kleinkind
nieuwe aanvraag ingediend
actueel belang
verzoeker was nog minderjarig bij eerste aanvraag
beoordeling ogenblik minderjarigheid
gevolg voor bestaansmiddelenvoorwaarde
gegrond
cassatie
Gaza
evacuatie
personen met visa voor België
gecombineerde vergunning
gezinshereniging
art. 51.1 en 52.3 EU-Handvest
verplichtingen Belgische staat door aflevering visa aan verzoekers
verplichting om vraag tot evacuatie te stellen aan Egyptische en Israëlische autoriteiten
Nationaliteit
nationaliteitsverklaring
art. 12bis, § 1, 5° WBN
gewichtige feiten eigen aan de persoon
uitleveringsverzoek vanuit Rusland
verkeersinbreuken
beoordeling moraliteit van de kandidaat-Belg
art. 1, § 2, 4° WBN
ernstige tekortkoming aan verplichtingen als Belgische burger
internationaal aanhoudingsbevel
aangehouden in Noorwegen, maar door rechtbank vrijgelaten
opschorting internationale samenwerking met Rusland in strafzaken
voorlopig aanhoudingsmandaat opgehoffen
vermoeden van onschuld
non bis in idem beginsel
beschuldiging van grootschalige oplichting door Russische autoriteiten zonder concrete informatie
buiten verkeersinbreuken onberispelijk parcours in België over meer dan 20 jaar
negatief advies ongegrond
toekenning Belgische nationaliteit
(Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl t. JF) Prejudiciële verwijzing
Ruimte van vrijheid, veiligheid en recht
Asielbeleid
Richtlijn 2011/95/EU
Voorwaarden om in aanmerking te komen voor internationale bescherming
Inhoud van deze bescherming
Artikel 5
Ter plaatse ontstane behoefte aan internationale bescherming
Herhaalde aanvraag om erkenning van de vluchtelingenstatus
Artikel 5, lid 3
Begrip ‚omstandigheden die de verzoeker zelf heeft veroorzaakt nadat hij het land van herkomst heeft verlaten’
Oogmerk om de toepasselijke procedure te misbruiken en te instrumentaliseren
Activiteiten in de gastlidstaat die niet de uitdrukking en de voortzetting vormen van overtuigingen of strekkingen die de betrokkene reeds in het land van herkomst aanhing
Godsdienstige bekering
(X t. Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid) Prejudiciële verwijzing
Gemeenschappelijk asiel- en immigratiebeleid
Verzoek om internationale bescherming
Handvest van de grondrechten van de Europese Unie
Artikel 4
Gevaar van onmenselijke of vernederende behandeling
Criteria en instrumenten om te bepalen welke lidstaat verantwoordelijk is voor de behandeling van het verzoek om internationale bescherming
Verordening (EU) nr. 604/2013
Artikel 3, lid 2
Omvang van de verplichtingen van de lidstaat die heeft verzocht om terugname van de verzoeker door de verantwoordelijke lidstaat en de verzoeker aan laatstgenoemde lidstaat wil overdragen
Beginsel van wederzijds vertrouwen
Middelen en bewijsstandaard inzake het reële gevaar van onmenselijke of vernederende behandeling wegens systeemfouten
Praktijk van pushbacks naar een derde land en bewaring aan grensposten
Erkenning buitenlandse huwelijksakte
Deens huwelijk
weigering gezinshereniging door DVZ
Belgische akte opgemaakt door ambtenaar burgerlijke stand
art. 68, § 1, lid 1 oud BW
art. 27 WIPR
wetsontduiking volgens DVZ
art. 18 WIPR
bewijskrachtige Belgische akte
DVZ kan geen conflictrechtelijke controle doen
gegrond
(WA t. Direcţia pentru Evidenţa a Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date din Ministerul Afacerilor Interne)
Prejudiciële verwijzing
Burgerschap van de Unie
Artikel 21, lid 1, VWEU
Recht om vrij op het grondgebied van de lidstaten te reizen en te verblijven
Artikel 45 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie
Richtlijn 2004/38/EG
Artikel 4
Afgifte van een identiteitskaart
Voorwaarde van woonplaats in de lidstaat van afgifte van dat document
Weigering van de autoriteiten van die lidstaat om een identiteitskaart af te geven aan een van zijn onderdanen die in een andere lidstaat woont
Gelijke behandeling
Beperkingen
Rechtvaardiging
(M.H. en S.B. t. Hongarije) Schending artikel 5 EVRM
Rechtmatige arrestatie of detentie
detentie van verzoekers nadat zij hadden verklaard minderjarig te zijn, willekeurig, aangezien niet te goeder trouw uitgevoerd
Naar nationaal recht konden niet-begeleide minderjarige asielzoekers niet in bewaring worden gehouden
Verzoekers' aanvankelijke verklaringen dat zij meerderjarig waren, konden niet rechtvaardigen dat hun verklaring dat zij minderjarig waren, werd verworpen zonder dat passende maatregelen werden genomen om hun leeftijd te verifiëren
Geen uitleg waarom minder dwingende alternatieve maatregelen niet passend waren
Geen aanwijzingen dat de vertragingen bij het vaststellen van verzoekers' leeftijd noodzakelijk waren
Last van weerlegging van het vermoeden dat zij meerderjarig waren, gelegd bij verzoekers
Verzuim van binnenlandse autoriteiten om snel en in het belang van de kinderen te handelen
Verzoek om internationale bescherming
asiel
Syrië
gedwongen kindhuwelijk
verkrachting
uitsluiting vluchtelingenstatus en subsidiaire bescherming
art. 55/2 en 55/4 Vw.
art. 1 F Vluchtelingenconventie
ernstig niet-politiek misdrijf
gedraging strafbaar volgens het strafrecht van het land van asiel
criteria
individuele verantwoordelijkheid
evenredigheid- en proportionaliteitstoets
uitsluiting
Verzoek om internationale bescherming
asiel
Syrië
gedwongen kindhuwelijk
verkrachting
uitsluiting vluchtelingenstatus en subsidiaire bescherming
art. 55/2 en 55/4 Vw.
art. 1 F Vluchtelingenconventie
ernstig niet-politiek misdrijf
gedraging strafbaar volgens het strafrecht van het land van asiel
criteria
individuele verantwoordelijkheid
evenredigheid- en proportionaliteitstoets
uitsluiting
Vreemdelingenrecht
Toegang en verblijf
Vreemdelingen die om medische redenen tot verblijf zijn gemachtigd
Machtiging tot verblijf van beperkte duur
Opeenvolgende hernieuwingen
Verblijfsrecht van onbeperkte duur
Art. 9bis Vw.
onontvankelijk
retributie niet betaald
art. 1/1 Vw.
kosteloze rechtsbijstand
art. 668, d) Ger. W.
geen rechtspleging
geen verband met in art. 664 Ger. W. bedoelde kosten
kennelijk ongegrond
niet-toelaatbaar
Verzoek om internationale bescherming
asiel
intrekking vluchtelingenstatus
art. 55/3/1 Vw.
gevaar voor de samenleving
HvJ 6 juli 2023, nrs. C-8/22, C-402/22 en C-663/21
bijzonder ernstig misdrijf
actuele en voldoende ernstige bedreiging voor de samenleving
evenredigheidsbeginsel
verwerping
Verzoek om internationale bescherming
asiel
intrekking vluchtelingenstatus
art. 55/3/1 Vw.
gevaar voor de samenleving
HvJ 6 juli 2023, nrs. C-8/22, C-402/22 en C-663/21
bijzonder ernstig misdrijf
actuele en voldoende ernstige bedreiging voor de samenleving
strafuitvoering
vernietiging
(A. A. t. Bundesrepublik Deutschland) Prejudiciële verwijzing
Gemeenschappelijke procedures voor de toekenning en intrekking van de internationale bescherming
Richtlijn 2013/32/EU
Artikel 33, lid 2, onder d), en artikel 40, leden 2 en 3
Volgend verzoek
Voorwaarden voor niet-ontvankelijkverklaring van een dergelijk verzoek
Begrip ‚nieuwe elementen of bevindingen’
Arrest van het Hof over een vraag van uitlegging van het Unierecht
Artikel 46
Recht op een daadwerkelijk rechtsmiddel
Bevoegdheid van de nationale rechter om ten gronde op een dergelijk verzoek te beslissen in het geval de niet-ontvankelijkverklaring van een verzoek onrechtmatig is
Procedurele waarborgen
Artikel 14, lid 2
Verzoek om internationale bescherming
asiel
intrekking vluchtelingenstatus
art. 55/3/1 Vw.
gevaar voor de samenleving
HvJ 6 juli 2023, nrs. C-8/22, C-402/22 en C-663/21
bijzonder ernstig misdrijf
actuele en voldoende ernstige bedreiging voor de samenleving
strafuitvoering
vernietiging
Opvang
verzoeker om internationale bescherming
geen opvang ondanks dwangsommen
steunaanvraag bij OCMW
verzoek tot opheffing code 207 onbeantwoord door Fedasil
de facto weigering opheffing code 207
no show oneigenlijk toegekend
OCMW-steun kan niet geweigerd worden op basis van art. 57ter OCMW-wet
algemene bevoegdheid
Fedasil moet officiële cor-recte beslissing nemen
gegrond
Opvang
verzoeker om internationale bescherming
geen opvang ondanks dwangsommen
steunaanvraag bij OCMW
verzoek tot opheffing code 207 onbeantwoord door Fedasil
de facto weigering opheffing code 207
no show oneigenlijk toegekend
OCMW-steun kan niet geweigerd worden op basis van art. 57ter OCMW-wet
algemene bevoegdheid
Fedasil moet officiële correcte beslissing nemen
gegrond