Rechtspraak

Let op: Het datumfilter werkt nog niet optimaal!

  • 4827 resultaten gevonden
(WA t. Direcţia pentru Evidenţa a Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date din Ministerul Afacerilor Interne)
Prejudiciële verwijzing
Burgerschap van de Unie
Artikel 21, lid 1, VWEU
Recht om vrij op het grondgebied van de lidstaten te reizen en te verblijven
Artikel 45 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie
Richtlijn 2004/38/EG
Artikel 4
Afgifte van een identiteitskaart
Voorwaarde van woonplaats in de lidstaat van afgifte van dat document
Weigering van de autoriteiten van die lidstaat om een identiteitskaart af te geven aan een van zijn onderdanen die in een andere lidstaat woont
Gelijke behandeling
Beperkingen
Rechtvaardiging
(M.H. en S.B. t. Hongarije) Schending artikel 5 EVRM
Rechtmatige arrestatie of detentie
detentie van verzoekers nadat zij hadden verklaard minderjarig te zijn, willekeurig, aangezien niet te goeder trouw uitgevoerd
Naar nationaal recht konden niet-begeleide minderjarige asielzoekers niet in bewaring worden gehouden
Verzoekers' aanvankelijke verklaringen dat zij meerderjarig waren, konden niet rechtvaardigen dat hun verklaring dat zij minderjarig waren, werd verworpen zonder dat passende maatregelen werden genomen om hun leeftijd te verifiëren
Geen uitleg waarom minder dwingende alternatieve maatregelen niet passend waren
Geen aanwijzingen dat de vertragingen bij het vaststellen van verzoekers' leeftijd noodzakelijk waren
Last van weerlegging van het vermoeden dat zij meerderjarig waren, gelegd bij verzoekers
Verzuim van binnenlandse autoriteiten om snel en in het belang van de kinderen te handelen
Verzoek om internationale bescherming
asiel
Syrië
gedwongen kindhuwelijk
verkrachting
uitsluiting vluchtelingenstatus en subsidiaire bescherming
art. 55/2 en 55/4 Vw.
art. 1 F Vluchtelingenconventie
ernstig niet-politiek misdrijf
gedraging strafbaar volgens het strafrecht van het land van asiel
criteria
individuele verantwoordelijkheid
evenredigheid- en proportionaliteitstoets
uitsluiting
Verzoek om internationale bescherming
asiel
Syrië
gedwongen kindhuwelijk
verkrachting
uitsluiting vluchtelingenstatus en subsidiaire bescherming
art. 55/2 en 55/4 Vw.
art. 1 F Vluchtelingenconventie
ernstig niet-politiek misdrijf
gedraging strafbaar volgens het strafrecht van het land van asiel
criteria
individuele verantwoordelijkheid
evenredigheid- en proportionaliteitstoets
uitsluiting
Vreemdelingenrecht
Toegang en verblijf
Vreemdelingen die om medische redenen tot verblijf zijn gemachtigd
Machtiging tot verblijf van beperkte duur
Opeenvolgende hernieuwingen
Verblijfsrecht van onbeperkte duur
Art. 9bis Vw.
onontvankelijk
retributie niet betaald
art. 1/1 Vw.
kosteloze rechtsbijstand
art. 668, d) Ger. W.
geen rechtspleging
geen verband met in art. 664 Ger. W. bedoelde kosten
kennelijk ongegrond
niet-toelaatbaar
Verzoek om internationale bescherming
asiel
intrekking vluchtelingenstatus
art. 55/3/1 Vw.
gevaar voor de samenleving
HvJ 6 juli 2023, nrs. C-8/22, C-402/22 en C-663/21
bijzonder ernstig misdrijf
actuele en voldoende ernstige bedreiging voor de samenleving
evenredigheidsbeginsel
verwerping
Verzoek om internationale bescherming
asiel
intrekking vluchtelingenstatus
art. 55/3/1 Vw.
gevaar voor de samenleving
HvJ 6 juli 2023, nrs. C-8/22, C-402/22 en C-663/21
bijzonder ernstig misdrijf
actuele en voldoende ernstige bedreiging voor de samenleving
strafuitvoering
vernietiging
(A. A. t. Bundesrepublik Deutschland) Prejudiciële verwijzing
Gemeenschappelijke procedures voor de toekenning en intrekking van de internationale bescherming
Richtlijn 2013/32/EU
Artikel 33, lid 2, onder d), en artikel 40, leden 2 en 3
Volgend verzoek
Voorwaarden voor niet-ontvankelijkverklaring van een dergelijk verzoek
Begrip ‚nieuwe elementen of bevindingen’
Arrest van het Hof over een vraag van uitlegging van het Unierecht
Artikel 46
Recht op een daadwerkelijk rechtsmiddel
Bevoegdheid van de nationale rechter om ten gronde op een dergelijk verzoek te beslissen in het geval de niet-ontvankelijkverklaring van een verzoek onrechtmatig is
Procedurele waarborgen
Artikel 14, lid 2
Verzoek om internationale bescherming
asiel
intrekking vluchtelingenstatus
art. 55/3/1 Vw.
gevaar voor de samenleving
HvJ 6 juli 2023, nrs. C-8/22, C-402/22 en C-663/21
bijzonder ernstig misdrijf
actuele en voldoende ernstige bedreiging voor de samenleving
strafuitvoering
vernietiging
Opvang
verzoeker om internationale bescherming
geen opvang ondanks dwangsommen
steunaanvraag bij OCMW
verzoek tot opheffing code 207 onbeantwoord door Fedasil
de facto weigering opheffing code 207
no show oneigenlijk toegekend
OCMW-steun kan niet geweigerd worden op basis van art. 57ter OCMW-wet
algemene bevoegdheid
Fedasil moet officiële cor-recte beslissing nemen
gegrond
Opvang
verzoeker om internationale bescherming
geen opvang ondanks dwangsommen
steunaanvraag bij OCMW
verzoek tot opheffing code 207 onbeantwoord door Fedasil
de facto weigering opheffing code 207
no show oneigenlijk toegekend
OCMW-steun kan niet geweigerd worden op basis van art. 57ter OCMW-wet
algemene bevoegdheid
Fedasil moet officiële correcte beslissing nemen
gegrond
(CR, GF, TY t. Landeshauptmann von Wien) Prejudiciële verwijzing
Ruimte van vrijheid, veiligheid en recht
Immigratiebeleid
Recht op gezinshereniging
Richtlijn 2003/86/EG
Artikel 10, lid 3, onder a)
Gezinshereniging van een alleenstaande minderjarige vluchteling met zijn bloedverwanten van de eerste graad in rechtstreekse opgaande lijn
Artikel 2, onder f)
Begrip ‚alleenstaande minderjarige’
Gezinshereniger die op het tijdstip van zijn verzoek minderjarig was, maar tijdens de gezinsherenigingsprocedure meerderjarig is geworden
Relevante datum voor de beoordeling van de status van minderjarige
Termijn voor de indiening van een verzoek om gezinshereniging
Meerderjarige zus van de gezinshereniger die wegens een ernstige ziekte permanente ondersteuning van haar ouders nodig heeft
Nuttige werking van het recht op gezinshereniging van een alleenstaande minderjarige vluchteling
Artikel 7, lid 1
Artikel 12, lid 1, eerste en derde alinea
Mogelijkheid om gezinshereniging aan aanvullende voorwaarden te onderwerpen
Nationaliteit
nationaliteitsverklaring
art. 12bis, § 1, 2° WBN
bewijs maatschappelijke integratie
vijf jaar ononderbroken gewerkt hebben
onderbreking in tewerkstelling
procedure gecombineerde vergunning
verandering van werkgever
behandelingstermijn
GwH 9 juni 2022, nr. 79/2022
appreciatiemarge voor rechter
onvrijwillige periodes van werkloosheid door verandering van werkgever
gegrond
toekenning Belgische nationaliteit
Beslissing tot terugleiding naar de grens en vasthouding
Kroatië verantwoordelijke lidstaat voor asielaanvraag
art. 51/5, § 4 Vw.
vrijwillige termijn bijlage 24quater niet nageleefd
UDN
taal asielaanvraag Frans
bestreden beslissing in Nederlands
eigen bewoording art. 51/4, § 1 Vw.
geen ‘daaropvolgende’ beslissing
geen schending art. 3 EVRM
verwerping
BGV
formele motiveringsplicht
art. 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 inzake de formele motiveringsplicht
art. 74/13 Vw.
rekening houden met hoger belang van het kind, het gezins- en familieleven en gezondheidstoestand
belangenafweging
interne nota in administratief dossier
niet aangetoond dat verzoeker er kennis van had
geen uitdrukkelijke motivering in bestreden beslissing
te beperkte invulling
cassatie
Verzoek om internationale bescherming
asiel
Palestina
onontvankelijk
internationale bescherming in Griekenland
samenwerkingsplicht
situatie in Griekenland
individuele beoordeling
bijzondere kwetsbaarheid
precaire situatie voor statushouders waarvan verblijfsvergunning vervallen is
gebrek aan onderzoek rond middelen, ondersteuning en netwerk in afwachting van verlenging verblijfsvergunning
vernietiging
BGV
formele motiveringsplicht
art. 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 inzake de formele motiveringsplicht
art. 74/13 Vw.
rekening houden met hoger belang van het kind, het gezins- en familieleven en gezondheidstoestand
belangenafweging
interne nota in administratief dossier
niet aangetoond dat verzoeker er kennis van had
geen uitdrukkelijke motivering in bestreden beslissing
te beperkte invulling
cassatie
BGV
formele motiveringsplicht
art. 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 inzake de formele motiveringsplicht
art. 74/13 Vw.
rekening houden met hoger belang van het kind, het gezins- en familieleven en gezondheidstoestand
belangenafweging
interne nota in administratief dossier
niet aangetoond dat verzoeker er kennis van had
geen uitdrukkelijke motivering in bestreden beslissing
te beperkte invulling
cassatie
Verzoek om internationale bescherming
asiel
Syrië
onontvankelijk
internationale bescherming in Bulgarije
samenwerkingsplicht
situatie in Bulgarije
precair
interstatelijk vertrouwensbeginsel
individuele beoordeling
aangevoerde elementen betreffende bijzondere kwetsbaarheid moeten nader onderzocht worden
vernietiging
(Dabo t. Zweden) Geen schending artikel 8 (recht op gezinsleven)
Positieve verplichtingen
Weigering van verzoek tot gezinshereniging van vluchteling die niet aan onderhoudsvereiste heeft voldaan en buiten de drie maanden vrijstellingstermijn heeft aangevraagd
Ruime beoordelingsmarge toe te kennen aan lidstaten bij beslissing om een dergelijke voorwaarde in te voeren
Geen problemen in de zaak wat betreft de berekening van de vrijstellingstermijn noch of de toepassing ervan voldoende flexibel was
verzoeker kon te allen tijde een nieuw verzoek tot gezinshereniging indienen en had goede vooruitzichten om in de toekomst aan de onderhoudsvereiste te kunnen voldoen
Geïndividualiseerde beoordeling
Wettelijke wijzigingen die volledige of gedeeltelijke vrijstellingen van de onderhoudsvereiste toestaan op "speciale gronden"
Evenwichtige afweging tussen tegenstrijdige belangen die op het spel staan
Beoordelingsmarge niet overschreden
(WS t. Intervyuirasht organ na Darzhavna agentsia za bezhantsite pri Ministerskia savet, in tegenwoordigheid van: Predstavitelstvo na Varhovnia komisar na Organizatsiyata na obedinenite natsii za bezhantsite v Bulgaria) Prejudiciële verwijzing
Ruimte van vrijheid, veiligheid en recht
Gemeenschappelijk asielbeleid
Richtlijn 2011/95/EU
Voorwaarden om in aanmerking te komen voor de vluchtelingenstatus
Artikel 2, onder d)
Gronden van vervolging
,Behoren tot een bepaalde sociale groep’
Artikel 10, lid 1, onder d)
Daden van vervolging
Artikel 9, leden 1 en 2
Verband tussen de gronden van vervolging en de daden van vervolging of tussen de gronden van vervolging en het ontbreken van bescherming tegen dergelijke daden
Artikel 9, lid 3
Niet-overheidsactoren
Artikel 6, onder c)
Voorwaarden om in aanmerking te komen voor subsidiaire bescherming
Artikel 2, onder f)
,Ernstige schade’
Artikel 15, onder a) en b)
Beoordeling van verzoeken om internationale bescherming met het oog op de verlening van de vluchtelingenstatus of subsidiairebeschermingsstatus
Artikel 4
Geweld tegen vrouwen op grond van geslacht
Huiselijk geweld
Dreiging van een ,eergerelateerd misdrijf’