Rechtspraak

Let op: Het datumfilter werkt nog niet optimaal!

  • 4827 resultaten gevonden
(Alkhatib e.a. t. Griekenland) Schending artikel 2 EVRM (recht op leven, procedureel aspect)
Gebrek aan daadwerkelijk onderzoek naar vuurschoten van Griekse kustwacht naar een boot
Schending artikel 2 EVRM (recht op leven, materieel aspect)
verplichtingen van de kustwacht
gebruik van geweld niet “absoluut noodzakelijk” bij de uitvoering en organisatie van de toezichtoperatie
Opvang
verzoeker om internationale bescherming
opheffing code 207
tewerkstelling
moeilijkheid om woning te huren met attest van immatriculatie
risico op dakloosheid
redelijkheidsbeginsel
oplossing om opvangnetwerk te verlaten gezocht
menselijke waardigheid
ongegrond
Einde verblijf
gezinshereniging
art. 10 Vw.
stabiele en toereikende bestaansmiddelen
zelfstandige
boekhouding en jaarrekening
belastingaangifte
eenmanszaak
geen scheiding tussen persoonlijk vermogen en dat van de onderneming
geen loonfiches mogelijk
inkomsten of winst van de onderneming op jaarbasis
motiveringsplicht
zorgvuldigheidsbeginsel
vernietiging
Verzoek om internationale bescherming
asiel
Congo
intern vluchtalternatief
binnenlands beschermingsalternatief
hervestiging in Kinshasa
art. 48/5, § 3 Vw.
impliciete erkenning van vrees voor vervolging in regio van herkomst
art. 8 Kwalificatierichtlijn
profiel verzoeker
Hutu origine
landeninformatie niet eenduidig
persoonlijke omstandigheden
redelijkheidsvoorwaarde
erkenning vluchtelingenstatus
Gezinshereniging
kind van een Belg
art. 40ter Vw.
niet in overweging genomen wegens inreisverbod
art. 1, 8° Vw.
HvJ 26 juli 2017, nr. C-225/16, Ouhrami
RvS 3 april 2020, nr. 247.370
HvJ 8 mei 2018, nr. C-82/16, KA
onderzoek afhankelijkheidsband
art. 20 VWEU
grondgebied nog niet verlaten
bijlage 19ter gekregen
geen impliciete intrekking inreisverbod
verwerping
Gezinshereniging
art. 40ter Vw.
niet in overweging genomen wegens inreisverbod
art. 1, 8° Vw.
HvJ 26 juli 2017, nr. C-225/16, Ouhrami
RvS 3 april 2020, nr. 247.370
HvJ 8 mei 2018, nr. C-82/16, KA
onderzoek afhankelijkheidsband
art. 20 VWEU
grondgebied nog niet verlaten
bijlage 19ter gekregen
geen impliciete intrekking inreisverbod
vernietiging
Gezinshereniging
art. 40ter Vw.
niet in overweging genomen wegens inreisverbod
art. 1, 8° Vw.
HvJ 26 juli 2017, nr. C-225/16, Ouhrami
RvS 3 april 2020, nr. 247.370
HvJ 8 mei 2018, nr. C-82/16, KA
onderzoek afhankelijkheidsband
art. 20 VWEU
grondgebied nog niet verlaten
bijlage 19ter gekregen
geen impliciete intrekking inreisverbod
vernietiging
Gezinshereniging
art. 40ter Vw.
niet in overweging genomen wegens inreisverbod
art. 1, 8° Vw.
HvJ 26 juli 2017, nr. C-225/16, Ouhrami
RvS 3 april 2020, nr. 247.370
HvJ 8 mei 2018, nr. C-82/16, KA
onderzoek afhankelijkheidsband
art. 20 VWEU
grondgebied nog niet verlaten
bijlage 19ter gekregen
geen impliciete intrekking inreisverbod
vernietiging
Gezinshereniging
art. 40ter Vw.
niet in overweging genomen wegens inreisverbod
art. 1, 8° Vw.
HvJ 26 juli 2017, nr. C-225/16, Ouhrami
RvS 3 april 2020, nr. 247.370
HvJ 8 mei 2018, nr. C-82/16, KA
onderzoek afhankelijkheidsband
art. 20 VWEU
grondgebied nog niet verlaten
bijlage 19ter gekregen
geen impliciete intrekking inreisverbod
verwerping
Gezinshereniging
ouder van een Belgisch minderjarig kind
art. 40ter Vw.
gezinscel
vergezellen of vervoegen
geen samenwoonst
financiële en/of affectieve banden
bewijs regelmatige contacten
poging om financiële situatie te verbeteren
kennelijk onredelijk
vernietiging
Verzoek om internationale bescherming
asiel
Afghanistan
oogziekte
visuele beperking
discriminatie van personen met beperking
individuele beoordeling
provincie Nangarhar
verhoogd risico
onwaarschijnlijk dat verzoeker zorg zal krijgen
persoonlijke situatie
toekenning subsidiaire bescherming
Verzoek om internationale bescherming
asiel
Cuba
asielaanvraag aan de grens
vasthouding
art. 57/6/1, § 1 en 57/6, § 2 Vw.
juridische grond voor versnelde procedure is onvolledig
onmiddellijk asielaanvraag gedaan in transitzone van luchthaven Zaventem
art. 57/6/4 Vw.
verder onderzoek noodzakelijk
substantiële onregelmatigheid
vernietiging
Art. 9ter Vw.
onontvankelijk
gebrek aan identiteitsgegevens op standaard medisch getuigschrift
link naar medisch verslag in SMG waardoor link met verzoeker kan worden gelegd
rekening houden met bijlagen bij SMG
zorgvuldigheidsplicht
redelijkheidsbeginsel
vernietiging
Gezinshereniging
familielid van een Unieburger
art. 40bis Vw.
inreisverbod
rechtsgrond
art. 74/11 en 74/12 Vw.
art. 11 richtlijn 2008/115/EG
HvJ 26 juli 2017, nr. C-225/16, Ouhrami
HvJ 8 mei 2018, nr. C-82/16, KA
cassatie
Gezinshereniging
wettelijke samenwoning met een Belg
art. 40ter Vw.
stabiele en toereikende bestaansmiddelen
inkomen van partner zelf
“beschikken over”
wil van de wetgever
GwH 26 september 2013, nr. 121/2013
gelijke behandeling Belgen en derdelanders
herkomst bestaansmiddelen geen beslissend criterium
rechtspraak HvJ en RvS
richtlijnconforme uitlegging
vernietiging
Gezinshereniging
echtgenoot van erkend vluchteling
art. 10 Vw.
schijnhuwelijk
advies Procureur des Konings
niet betwiste omstandigheden
huwelijk afgesloten voor komst naar België en dus geen link met België of verblijfsrecht in vooruitzicht
kennelijk onredelijk
verblijfsgerelateerde intentie moet beoordeeld worden op ogenblik afsluiten huwelijk
vernietiging
Gezinshereniging
intrekking toekenning verblijfsrecht
kind van een Belg
art. 40ter Vw.
bewijs aanverwantschap
stiefkind
beslissing ambtenaar burgerlijke stand om huwelijk niet te erkennen
art. 30 WIPR
art. 27 WIPR
de plano erkenning
DVZ niet gebonden door beslissing ABS
beslissing ABS heeft geen verblijfsrechtelijke gevolgen
wettigheid verblijfsbeslissing DVZ
kennelijk onredelijk
vernietiging