Rechtspraak

Let op: Het datumfilter werkt nog niet optimaal!

  • 4738 resultaten gevonden
Vreemdelingen
Toegang tot het grondgebied, verblijf, vestiging en verwijdering
Voorwaarden tot gezinshereniging
Familieleden van een Belgische onderdaan die geen gebruik heeft gemaakt van het recht van vrij verkeer
Meerderjarige herenigde ten laste van de gezinshereniger
Verzoek om internationale bescherming
asiel
art. 39/56 Vw. –opheffing vluchtelingenstatus
belang
uit status geputte rechten zijn ruimer dan verblijfsrecht
andere rechten
te beperkte invulling
gegrond
cassatie
(Compaoré t. Frankrijk) Schending artikel 3 EVRM (verbod op onmenselijke en vernederende behandeling), procedureel vlak
uitlevering naar Burkina Faso
risico op levenslange gevangenisstraf en slechte detentieomstandigheden
diplomatieke garanties door vorige regering
geen bevestiging door nieuwe transitieregering na staatsgreep in 2022
nood aan ex nunc beoordeling door nationale autoriteiten
(WS e.a. tegen Europees Grens- en kustwachtagentschap) Niet-contractuele aansprakelijkheid
Verordening (EU) 2016/1624
Richtlijn 2013/32/EU
Richtlijn 2008/115/EG
Verplichtingen van Frontex inzake bescherming van grondrechten
Geen misbruik van procesrecht
Ontvankelijkheid
Causaal verband
(M.A. t. Italië) Schending artikel 3 EVRM (materieel)
Onmenselijke behandeling
Plaatsing van niet-begeleide minderjarige asielzoeker, vermeend slachtoffer van seksueel misbruik, gedurende bijna acht maanden in opvangcentrum voor volwassenen dat niet is uitgerust om haar passende psychologische bijstand te verlenen
Langdurige passiviteit van nationale autoriteiten met betrekking tot haar situatie en behoeften als bijzonder kwetsbare minderjarige
Verzoek om internationale bescherming
asiel
Nigeria
verhoor in het Engels zonder tolk
geen bezwaar voor gehoor
niet aangegeven een tolk te verkiezen
opmerking advocaat tijdens gehoor
geen blijk van communicatieproblemen in notities gehoor
geen bezwaar tegen tolk Engels-Nederlands op zitting bij RvV
art. 57/5quater Vw j. art. 17, lid 3 Asielprocedurerichtlijn
art. 508/10 en 508/13 Ger. W.
advocaat kon verzoeker informeren
geen prejudiciële vraag aan het Hof van Justitie
vrees voor vervolging niet aannemelijk
verwerping
Kort verblijf
visum type C
Senegal
vasthouding aan de grens
art. 3 Vw.
SIS seining
geseind door Frankrijk
UDN
nooit in Europa geweest
identiteitsverwisseling
niet getracht alle nuttige elementen te verzamelen om met volledige kennis van zaken uitspraak te doen
MTHEN
huwelijksfeest zoon
schorsing
arrest uitvoerbaar bij voorraad
Tijdelijke bescherming
Oekraïne
Azerbeidjaans onderdaan
Oekraïense echtgenote verblijft nog steeds in Oekraïne
geen afgeleid statuut
niet vergezeld in België
geen permanente verblijfsvergunning in Oekraïne voor 24 februari 2022
niet kennelijk onredelijk
art. 2 Uitvoeringsbesluit
verwerping
Publiek recht
Vlaams Gewest
Lokale religieuze gemeenschappen
Erkenningsvoorwaarden
1. Bedienaars van de eredienst en hun vervangers
Inburgeringsplicht
Controle
2. Verbod van elke buitenlandse ondersteuning en financiering
3. Bestuursorgaan
Vereisten
4. Wachtperiode van minimaal vier jaar en maximaal vijf jaar
5. Omvang van de toetsing door het bestuur
6. Overgangsmaatregel
Verkorte erkenningsprocedure
Sociaal recht
Vlaamse Gemeenschap
Vlaamse sociale bescherming
1. Zorgbudget
Sociaal gecorrigeerde zorgpremie
Toekenningsvoorwaarden
Verblijfsduur
Inburgeringsplicht
2. Administratief beroep
Ontvankelijkheidsvereiste
Dossiertaks
3. Zorgbudget
Ouderen met een zorgnood
(Camara t. België) Artikel 6 EVRM
burgerlijk recht
toegang tot de rechter
Weigering van de nationale autoriteiten om een onmiddellijk uitvoerbaar bevel ten uitvoer te leggen waarbij de staat wordt gelast onderdak en materiële bijstand te verstrekken aan een persoon die om internationale bescherming verzoekt
Verzoeker pas opgevangen na door het EHRM gelaste voorlopige maatregel
Systemisch verzuim van de nationale autoriteiten om definitieve rechterlijke beslissingen met betrekking tot opvang uit te voeren
Artikel 46
Algemene maatregelen
Verweerder moet het systemisch probleem verhelpen dat de nationale autoriteiten niet in staat zijn het nationale recht inzake het recht op opvang van asielzoekers na te leven, met inbegrip van definitieve rechterlijke beslissingen die de naleving ervan be
Humanitair visum
art. 9 en 13 Vw.
Afghanistan
broer met subsidiaire bescherming in België
Hazara
Afghaanse vrouw
discretionaire bevoegdheid
gunst
visumaanvraag veel later dan familieleden ingediend
familiaal geïsoleerd
kwetsbare positie
moeilijkheden om naar Pakistan te reizen
reisrestricties door corona
zorgvuldigheidsbeginsel
art. 8 EVRM
afhankelijkheidsband
financiële steun
vernietiging
Verzoek om internationale bescherming
asiel
Afghanistan
verwestering
individuele risico-bepalende elementen
specifieke omstandigheden
minderjarigheid bij aankomst in België
geen vragen over verwestering tijdens persoonlijk onderhoud
Frans geleerd
schoollopen in België
uitvoerige verklaringen van derden met uiteenlopende profielen
tewerkstelling
minstens risico om als verwesterd beschouwd te worden
toegedichte politieke overtuiging
geen intern vestigingsalternatief
taliban is actor van vervolging
erkenning vluchtelingenstatus
(Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl t. AA) Prejudiciële verwijzing
Richtlijn 2011/95/EU
Normen voor erkenning als vluchteling of als persoon die voor subsidiaire bescherming in aanmerking komt
Artikel 14, lid 4, onder b)
Intrekking van de vluchtelingenstatus
Derdelander die definitief is veroordeeld voor een bijzonder ernstig misdrijf
Gevaar voor de samenleving
Evenredigheidstoetsing
Richtlijn 2008/115/EU
Terugkeer van illegaal verblijvende derdelanders
Uitstel van verwijdering
(XXX t. Commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen) Prejudiciële verwijzing
Richtlijn 2011/95/EU
Normen voor erkenning als vluchteling of als persoon die voor subsidiaire bescherming in aanmerking komt
Artikel 14, lid 4, onder b)
Intrekking van de vluchtelingenstatus
Derdelander die definitief is veroordeeld voor een bijzonder ernstig misdrijf
Gevaar voor de samenleving
Evenredigheidstoetsing
(Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid t. M.A.) Prejudiciële verwijzing
Richtlijn 2011/95/EU
Normen voor erkenning als vluchteling of als persoon die voor subsidiaire bescherming in aanmerking komt
Artikel 14, lid 4, onder b)
Intrekking van de vluchtelingenstatus
Derdelander die definitief is veroordeeld voor een bijzonder ernstig misdrijf
Gevaar voor de samenleving
Evenredigheidstoetsing
(B.F e.a. t. Zwitserland) Artikel 8 EVRM
Positieve verplichtingen
Gezinsleven
Afwijzing van verzoeken om gezinshereniging, omdat niet is voldaan aan voorwaarde van financiële onafhankelijkheid, van voorlopig toegelaten vluchtelingen die vrezen te worden vervolgd wegens hun illegale vertrek uit hun land van herkomst
Lidstaten beschikken over een zekere beoordelingsmarge om te eisen dat dergelijke vluchtelingen niet afhankelijk zijn van sociale bijstand alvorens gezinshereniging toe te staan
Marge aanzienlijk beperkter dan die voor de invoering van wachttijden voor gezinshereniging waarom wordt verzocht, door personen zonder vluchtelingenstatus maar met subsidiaire of tijdelijke beschermingsstatus
Internationale en Europese consensus om geen onderscheid te maken tussen verschillende vluchtelingen uit hoofde van het Verdrag van 1951 wat betreft de vereisten voor gezinshereniging en om vluchtelingen in aanmerking te laten komen voor gunstigere gezins
Beperking van de beoordelingsmarge
Bijzonder kwetsbare situatie van vluchtelingen op de plaats waar zij verblijven moet naar behoren in aanmerking worden genomen bij de toepassing van een vereiste op hun verzoek om gezinshereniging
Onoverkomelijke hinderpalen voor het genieten van een gezinsleven in het land van herkomst die geleidelijk aan belangrijker worden bij de beoordeling van het billijk evenwicht naarmate de tijd verstrijkt
Noodzaak om het vereiste van niet-afhankelijkheid van sociale bijstand met voldoende flexibiliteit toe te passen
Vluchtelingen mogen niet worden verplicht "het onmogelijke te doen" om gezinshereniging te verkrijgen
Billijk evenwicht tussen concurrerende belangen bereikt in één verzoek, maar niet in drie andere verzoeken
Verzoek om internationale bescherming
asiel
Syrië
asielaanvraag vanuit gesloten centrum
art. 57/6/1 Vw.
videogehoor
gebruik MS Teams
art. 13 AVG
RvS 3 oktober 2022, nr. 254.655
vertrouwelijkheidsbeginsel
betrouwbaarheid
passende geheimhouding
KB 11 juli 2003
bijkomende maatregelen
confidentialiteit nageleefd
verwerping
(X t. International Protection Appeals Tribunal, Minister for Justice and Equality, Ierland, Attorney General) Prejudiciële verwijzing
Gemeenschappelijk beleid inzake asiel en subsidiaire bescherming
Richtlijn 2004/83/EG
Minimumnormen voor de erkenning als vluchteling of als persoon die voor subsidiaire bescherming in aanmerking komt
Artikel 4, lid 1, tweede volzin
Samenwerking van de lidstaat met de verzoeker om de relevante elementen van zijn verzoek te beoordelen
Omvang
Algemene geloofwaardigheid van een verzoeker
Artikel 4, lid 5, onder e)
Beoordelingscriteria
Gemeenschappelijke procedures voor de toekenning van de internationale bescherming
Richtlijn 2005/85/EG
Deugdelijk onderzoek
Artikel 8, leden 2 en 3
Rechterlijke toetsing
Artikel 39
Omvang
Procedurele autonomie van de lidstaten
Doeltreffendheidsbeginsel
Redelijke termijn voor het geven van een besluit
Artikel 23, lid 2, en artikel 39, lid 4
Gevolgen van een eventuele niet-naleving
(TE, RU, wettelijk vertegenwoordigd door TE t. Stad Frankfurt am Main (C 829/21) en EF t. Stad Offenbach am Main (C 129/22)) Prejudiciële verwijzing
Immigratiebeleid
Status van langdurig ingezeten onderdanen van derde landen
Richtlijn 2003/109/EG
Artikel 9, lid 4, tweede alinea, artikel 14, lid 1, artikel 15, lid 4, tweede alinea, artikel 19, lid 2, en artikel 22
Recht van onderdanen van derde landen op de status van langdurig ingezetene in een lidstaat
Toekenning door de eerste lidstaat van een ‚EU-verblijfsvergunning voor langdurig ingezetenen’ voor onbepaalde tijd
Onderdaan van een derde land die meer dan zes jaar afwezig was van het grondgebied van de eerste lidstaat
Daaropvolgend verlies van het recht op de status van langdurig ingezetene
Aanvraag tot verlenging van een verblijfsvergunning die op grond van de bepalingen van hoofdstuk III van richtlijn 2003/109/EG door de tweede lidstaat is afgegeven
Afwijzing van de aanvraag door de tweede lidstaat wegens het verlies van dit recht
Voorwaarden