Rechtspraak

Let op: Het datumfilter werkt nog niet optimaal!

  • 4843 resultaten gevonden
Gezinshereniging
art. 40ter Vw.
niet in overweging genomen wegens inreisverbod
art. 1, 8° Vw.
HvJ 26 juli 2017, nr. C-225/16, Ouhrami
RvS 3 april 2020, nr. 247.370
HvJ 8 mei 2018, nr. C-82/16, KA
onderzoek afhankelijkheidsband
art. 20 VWEU
grondgebied nog niet verlaten
bijlage 19ter gekregen
geen impliciete intrekking inreisverbod
verwerping
Gezinshereniging
ouder van een Belgisch minderjarig kind
art. 40ter Vw.
gezinscel
vergezellen of vervoegen
geen samenwoonst
financiële en/of affectieve banden
bewijs regelmatige contacten
poging om financiële situatie te verbeteren
kennelijk onredelijk
vernietiging
Verzoek om internationale bescherming
asiel
Afghanistan
oogziekte
visuele beperking
discriminatie van personen met beperking
individuele beoordeling
provincie Nangarhar
verhoogd risico
onwaarschijnlijk dat verzoeker zorg zal krijgen
persoonlijke situatie
toekenning subsidiaire bescherming
Verzoek om internationale bescherming
asiel
Cuba
asielaanvraag aan de grens
vasthouding
art. 57/6/1, § 1 en 57/6, § 2 Vw.
juridische grond voor versnelde procedure is onvolledig
onmiddellijk asielaanvraag gedaan in transitzone van luchthaven Zaventem
art. 57/6/4 Vw.
verder onderzoek noodzakelijk
substantiële onregelmatigheid
vernietiging
Art. 9ter Vw.
onontvankelijk
gebrek aan identiteitsgegevens op standaard medisch getuigschrift
link naar medisch verslag in SMG waardoor link met verzoeker kan worden gelegd
rekening houden met bijlagen bij SMG
zorgvuldigheidsplicht
redelijkheidsbeginsel
vernietiging
Gezinshereniging
familielid van een Unieburger
art. 40bis Vw.
inreisverbod
rechtsgrond
art. 74/11 en 74/12 Vw.
art. 11 richtlijn 2008/115/EG
HvJ 26 juli 2017, nr. C-225/16, Ouhrami
HvJ 8 mei 2018, nr. C-82/16, KA
cassatie
Gezinshereniging
wettelijke samenwoning met een Belg
art. 40ter Vw.
stabiele en toereikende bestaansmiddelen
inkomen van partner zelf
“beschikken over”
wil van de wetgever
GwH 26 september 2013, nr. 121/2013
gelijke behandeling Belgen en derdelanders
herkomst bestaansmiddelen geen beslissend criterium
rechtspraak HvJ en RvS
richtlijnconforme uitlegging
vernietiging
Gezinshereniging
echtgenoot van erkend vluchteling
art. 10 Vw.
schijnhuwelijk
advies Procureur des Konings
niet betwiste omstandigheden
huwelijk afgesloten voor komst naar België en dus geen link met België of verblijfsrecht in vooruitzicht
kennelijk onredelijk
verblijfsgerelateerde intentie moet beoordeeld worden op ogenblik afsluiten huwelijk
vernietiging
Gezinshereniging
intrekking toekenning verblijfsrecht
kind van een Belg
art. 40ter Vw.
bewijs aanverwantschap
stiefkind
beslissing ambtenaar burgerlijke stand om huwelijk niet te erkennen
art. 30 WIPR
art. 27 WIPR
de plano erkenning
DVZ niet gebonden door beslissing ABS
beslissing ABS heeft geen verblijfsrechtelijke gevolgen
wettigheid verblijfsbeslissing DVZ
kennelijk onredelijk
vernietiging
Gecombineerde vergunning
bijlage 48
beslissing buiten termijn
vervaltermijn in Belgische wetgeving
art. 5 Single Permit-richtlijn
geen opschorting termijn in Belgische wetgeving bij vraag naar aanvullende documenten
bepaling uit richtlijn niet omgezet
wel mogelijke verlenging termijn
geen beslissing tot verlenging genomen
art. 51/25-5, § 2 Vw.
vernietiging
Gezinshereniging
ouders van subsidiair beschermde
art. 10 Vw.
referentiepersoon meerderjarig
ogenblik beoordeling minderjarigheid
objectief verschoonbare elementen
redelijke termijn
grens tussen Afghanistan en Pakistan lange tijd verschoonbaar
overname taliban
verplichting in persoon te verschijnen
HvJ 18 april 2023, nr. C-1/23, Afrin
geen rekening mee gehouden
vernietiging
Art. 9bis Vw.
onontvankelijk
retributie niet betaald
vrijstelling door bureau juridische bijstand
art. 665, 6° Ger. W.
loutere aanvraag om toekenning van recht bij administratieve overheid is geen buitengerechtelijke procedure
wetgever heeft vrijstellingen bepaald
verwerping
Vervanging geboorteakte
art. 5 WBN
cascadesysteem
subsidiaire bescherming
eerdere poging voor akte van bekendheid, maar geen betrouwbare getuigen
consequent dezelfde identiteit gebruikt
specifieke omstandigheden
geen twijfel in asieldossier
toelating om beëdigde verklaring af te leggen
(Nordic Info BV t. Belgische Staat) Prejudiciële verwijzing
Richtlijn 2004/38/EG
Artikelen 27 en 29
Maatregelen die het vrije verkeer van burgers van de Unie beperken om redenen van volksgezondheid
Maatregelen van algemene strekking
Nationale regeling die voorziet in een verbod om het nationale grondgebied te verlaten voor niet-essentiële reizen naar lidstaten die als hoogrisicogebieden zijn aangewezen in de context van de COVID-19-pandemie, en die elke reiziger die het nationale gro
Schengengrenscode
Artikel 23
Uitoefening van de politiebevoegdheid op het gebied van volksgezondheid
Hetzelfde effect als de uitoefening van grenscontroles
Artikel 25
Mogelijkheid van herinvoering van grenstoezicht aan de binnengrenzen in de context van de COVID-19-pandemie
Controles die in een lidstaat zijn verricht in het kader van maatregelen houdende verbod op het overschrijden van de grenzen voor niet-essentiële reizen vanuit of naar Schengenlanden die als hoogrisicogebieden zijn aangewezen in het kader van de COVID-19-
Gezinshereniging
intrekking ambtshalve afgeleverde F kaart
laattijdige betekening weigeringsbeslissing
bijlage 20
onrechtmatige aflevering
beoordeling door RvV omvat beoordeling wettigheid brief en niet bestreden beslissing
beoordeling elementen die dateren van na de bestreden beslissing
art. 39/2, § 2 Vw.
overschrijding bevoegdheid als annulatierechter
cassatie
Gezinshereniging
intrekking ambtshalve afgeleverde F kaart
laattijdige betekening weigeringsbeslissing
bijlage 20
onrechtmatige aflevering
beoordeling door RvV omvat beoordeling wettigheid brief en niet bestreden beslissing
beoordeling elementen die dateren van na de bestreden beslissing
art. 39/2, § 2 Vw.
overschrijding bevoegdheid als annulatierechter
cassatie
(Ministero dell’Interno, Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione
Unità Dublino (C‑228/21),
DG (C‑254/21), XXX.XX (C‑297/21), PP (C‑315/21), GE (C‑328/21) t. CZA (C‑228/21), Ministero dell’Interno, Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione
Unità Dublino (C‑254/21, C‑297/21, C‑315/21 en C‑328/21)) Prejudiciële verwijzing
Asielbeleid
Verordening (EU) nr. 604/2013
Artikelen 3 tot en met 5, 17 en 27
Verordening (EU) nr. 603/2013
Artikel 29
Verordening (EG) nr. 1560/2003
Bijlage X
Recht op informatie van de persoon die om internationale bescherming verzoekt
Gemeenschappelijke brochure
Persoonlijk onderhoud
Verzoek om internationale bescherming dat eerder in een eerste lidstaat is ingediend– Nieuw verzoek dat in een tweede lidstaat is ingediend– Illegaal verblijf in de tweede lidstaat
Terugnameprocedure
Schending van het recht op informatie
Geen persoonlijk onderhoud
Bescherming tegen het risico op indirect refoulement
Wederzijds vertrouwen
Rechterlijke toetsing van het overdrachtsbesluit
Omvang
Vaststelling dat de asielprocedure en de opvangvoorzieningen voor personen die verzoeken om internationale bescherming in de aangezochte lidstaat systeemfouten bevatten
Discretionaire bepalingen
Risico op schending van het beginsel van non-refoulement in de aangezochte lidstaat
Gecombineerde vergunning
bijlage 48
toelating tot arbeid goedgekeurd door Vlaams gewest
knelpuntberoep
weigering door DVZ
fraude
art. 74/20 Vw.
Visa Information System
VIS-databank
Schengenvisum voor Nederland aangevraagd
discrepantie in professioneel verleden bij verschillende aanvragen
verschillende beroepen combineerbaar
bevoegdheid gewest op economisch vlak
geen duidelijk intentioneel element of uitdrukkelijke objectieve vaststellingen van valse of leugenachtige verklaringen
vernietiging
Gezinshereniging
wettelijke samenwoning met een Belg
art. 40ter Vw.
stabiele en toereikende bestaansmiddelen
ontoereikend pensioen
art. 42 Vw.
behoefteanalyse
geen behoefteanalyse gemaakt wegens inkomen lager dan sociale bijstand
zorgvuldigheidsbeginsel
onredelijke beoordeling
beoordeling geval per geval
vernietiging