Rechtspraak

Let op: Het datumfilter werkt nog niet optimaal!

  • 4827 resultaten gevonden
Gecombineerde vergunning
bijlage 48
beslissing buiten termijn
vervaltermijn in Belgische wetgeving
art. 5 Single Permit-richtlijn
geen opschorting termijn in Belgische wetgeving bij vraag naar aanvullende documenten
bepaling uit richtlijn niet omgezet
wel mogelijke verlenging termijn
geen beslissing tot verlenging genomen
art. 51/25-5, § 2 Vw.
vernietiging
Gezinshereniging
ouders van subsidiair beschermde
art. 10 Vw.
referentiepersoon meerderjarig
ogenblik beoordeling minderjarigheid
objectief verschoonbare elementen
redelijke termijn
grens tussen Afghanistan en Pakistan lange tijd verschoonbaar
overname taliban
verplichting in persoon te verschijnen
HvJ 18 april 2023, nr. C-1/23, Afrin
geen rekening mee gehouden
vernietiging
Art. 9bis Vw.
onontvankelijk
retributie niet betaald
vrijstelling door bureau juridische bijstand
art. 665, 6° Ger. W.
loutere aanvraag om toekenning van recht bij administratieve overheid is geen buitengerechtelijke procedure
wetgever heeft vrijstellingen bepaald
verwerping
(Nordic Info BV t. Belgische Staat) Prejudiciële verwijzing
Richtlijn 2004/38/EG
Artikelen 27 en 29
Maatregelen die het vrije verkeer van burgers van de Unie beperken om redenen van volksgezondheid
Maatregelen van algemene strekking
Nationale regeling die voorziet in een verbod om het nationale grondgebied te verlaten voor niet-essentiële reizen naar lidstaten die als hoogrisicogebieden zijn aangewezen in de context van de COVID-19-pandemie, en die elke reiziger die het nationale gro
Schengengrenscode
Artikel 23
Uitoefening van de politiebevoegdheid op het gebied van volksgezondheid
Hetzelfde effect als de uitoefening van grenscontroles
Artikel 25
Mogelijkheid van herinvoering van grenstoezicht aan de binnengrenzen in de context van de COVID-19-pandemie
Controles die in een lidstaat zijn verricht in het kader van maatregelen houdende verbod op het overschrijden van de grenzen voor niet-essentiële reizen vanuit of naar Schengenlanden die als hoogrisicogebieden zijn aangewezen in het kader van de COVID-19-
Gezinshereniging
intrekking ambtshalve afgeleverde F kaart
laattijdige betekening weigeringsbeslissing
bijlage 20
onrechtmatige aflevering
beoordeling door RvV omvat beoordeling wettigheid brief en niet bestreden beslissing
beoordeling elementen die dateren van na de bestreden beslissing
art. 39/2, § 2 Vw.
overschrijding bevoegdheid als annulatierechter
cassatie
Gezinshereniging
intrekking ambtshalve afgeleverde F kaart
laattijdige betekening weigeringsbeslissing
bijlage 20
onrechtmatige aflevering
beoordeling door RvV omvat beoordeling wettigheid brief en niet bestreden beslissing
beoordeling elementen die dateren van na de bestreden beslissing
art. 39/2, § 2 Vw.
overschrijding bevoegdheid als annulatierechter
cassatie
(Ministero dell’Interno, Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione
Unità Dublino (C‑228/21),
DG (C‑254/21), XXX.XX (C‑297/21), PP (C‑315/21), GE (C‑328/21) t. CZA (C‑228/21), Ministero dell’Interno, Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione
Unità Dublino (C‑254/21, C‑297/21, C‑315/21 en C‑328/21)) Prejudiciële verwijzing
Asielbeleid
Verordening (EU) nr. 604/2013
Artikelen 3 tot en met 5, 17 en 27
Verordening (EU) nr. 603/2013
Artikel 29
Verordening (EG) nr. 1560/2003
Bijlage X
Recht op informatie van de persoon die om internationale bescherming verzoekt
Gemeenschappelijke brochure
Persoonlijk onderhoud
Verzoek om internationale bescherming dat eerder in een eerste lidstaat is ingediend– Nieuw verzoek dat in een tweede lidstaat is ingediend– Illegaal verblijf in de tweede lidstaat
Terugnameprocedure
Schending van het recht op informatie
Geen persoonlijk onderhoud
Bescherming tegen het risico op indirect refoulement
Wederzijds vertrouwen
Rechterlijke toetsing van het overdrachtsbesluit
Omvang
Vaststelling dat de asielprocedure en de opvangvoorzieningen voor personen die verzoeken om internationale bescherming in de aangezochte lidstaat systeemfouten bevatten
Discretionaire bepalingen
Risico op schending van het beginsel van non-refoulement in de aangezochte lidstaat
Gecombineerde vergunning
bijlage 48
toelating tot arbeid goedgekeurd door Vlaams gewest
knelpuntberoep
weigering door DVZ
fraude
art. 74/20 Vw.
Visa Information System
VIS-databank
Schengenvisum voor Nederland aangevraagd
discrepantie in professioneel verleden bij verschillende aanvragen
verschillende beroepen combineerbaar
bevoegdheid gewest op economisch vlak
geen duidelijk intentioneel element of uitdrukkelijke objectieve vaststellingen van valse of leugenachtige verklaringen
vernietiging
Gezinshereniging
wettelijke samenwoning met een Belg
art. 40ter Vw.
stabiele en toereikende bestaansmiddelen
ontoereikend pensioen
art. 42 Vw.
behoefteanalyse
geen behoefteanalyse gemaakt wegens inkomen lager dan sociale bijstand
zorgvuldigheidsbeginsel
onredelijke beoordeling
beoordeling geval per geval
vernietiging
Verzoek om internationale bescherming
asiel
Eritrea
uitsluiting
art. 1 F Vluchtelingenconventie
art. 55/2 en 55/4 Vw.
hoge militaire rang
oorlogsmisdaden
hoge bewijsstandaard
‘redelijke mate van waarschijnlijkheid’
richtlijnen EASO
geen afdoende bewijs
COI informatie
primaire en secundaire bronnen
zekere vooringenomenheid protection officer
geen onderzoek naar nood aan bescherming
vernietiging
Nationaliteit
nationaliteitsverklaring
art. 12bis, § A, 2° WBN
bewijs talenkennis
niveau A2 niet bereikt
analfabeet
mini-expertise bevolen bij tussenvonnis
verslag en verhoor ter zitting deskundige
GwH 23 maart 2023, nr. 53/2023
gebrek aan taalkundige basiscompetenties- en inzichten
geen onwil van verzoeker
toekenning Belgische nationaliteit
Nationaliteit
nationaliteitsverklaring
art. 12bis, § A, 5° WBN
meer dan 10 jaar wettig verblijf
bewijs deelname aan het leven van de onthaalgemeenschap
bewijs door alle middelen
taallessen
bewijzen tewerkstelling
attest van inburgering
periodes van inactiviteit te verklaren door medische redenen
toekenning Belgische nationaliteit
Nationaliteit
nationaliteitsverklaring
art. 12bis, § A, 3° WBN
bewijs talenkennis
niveau A2 niet bereikt
analfabeet
attest Ligo Centrum voor Basiseducatie
GwH 23 maart 2023, nr. 53/2023
gebrek aan taalkundige basiscompetenties- en inzichten
geen onwil van verzoeker
toekenning Belgische nationaliteit
Gezinshereniging
echtgenoot van erkend vluchteling
art. 10 Vw.
schijnhuwelijk
niet-gelegaliseerde huwelijksakte
negatief advies Procureur des Konings
art. 12bis Vw.
andere geldige bewijzen
cascadesysteem
stukken niet in beoordeling betrokken
zorgvuldigheidsplicht
religieuze huwelijksakte
situatie in Afghanistan na machtsovername Taliban
evacuatie omwille van risicoprofiel
vernietiging
(A.E. ea. t. Italië) Schending artikel 3 EVRM (materieel)
Materiële omstandigheden van arrestatie van Soedanese staatsburgers en hun busoverplaatsing naar een migranten-hotspotcentrum en terug, in de context van een poging tot verwijdering naar hun land van herkomst, die neerkomt op vernederende behandeling
Geen dwingende reden waarom verzoekers gedwongen werden zich uit te kleden en naakt werden vastgehouden tijdens de arrestatie
Onvoldoende voedsel en water en klimaat van geweld en dreiging tijdens de busoverplaatsing
Verzuim om verzoekers te informeren over hun bestemming of reden voor de overplaatsing
Schending artikel 3 EVRM (procedureel)
Geen onderzoek naar één van de beschuldigingen van de verzoeker van mishandeling door politieagenten tijdens de poging om hem te verwijderen
Schending artikel 5 §§ 1 (f), 2 en 4
Willekeurige vrijheidsbeneming van drie verzoekers tijdens hun arrestatie en overdracht
Detentie zonder duidelijke en toegankelijke juridische basis
Verzoekers niet geïnformeerd over de juridische redenen van detentie
Onvermogen om de rechtmatigheid van de facto detentie aan te vechten wegens gebrek aan voldoende informatie
(W.A. e.a. tegen Italië) Geen schending artikel 3 EVRM (procedureel)
Uitzetting
Beweerde verwijdering van vijf Soedanese staatsburgers als onderdeel van een groep van veertig migranten die naar het land van herkomst werden uitgezet
Beoordeling door EHRM of verzoekers deel uitmaakten van de verwijderde groep op basis van een expertiserapport voor gezichtsvergelijking door de Belgische politie
Voldoende elementen om te concluderen dat alleen de eerste verzoeker onder de verwijderde personen viel (ontvankelijk), maar niet de overige verzoekers (duidelijk ongegrond)
Effectieve waarborgen voor bescherming van de eerste verzoeker tegen willekeurige refoulement naar Soedan
Akte van bekendheid
homologatie
vader erkend als vluchteling
vervangend getuigschrift huwelijk van CGVS
juridische vader
vader Belg geworden
geldige geboorteakte nodig voor bekomen Belgische nationaliteit
toepassingsgebied art. 5 WBN
cascadesysteem
niet enkel van toepassing op vrijwillige handeling tot bekomen Belgische nationaliteit
woordkeuze “verwerving” in art. 5 WBN
betrouwbare getuigen
gegrond
Verzoek om internationale bescherming
asiel
in overweging nemen van onvertaalde stukken
art. 8 KB 21 december 2006 houdende de rechtspleging voor de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen
Procedurereglement RvV
rechten van verdediging
tegensprekelijk debat
rechter moet partijen vragen naar hun argumenten over al dan niet in overweging nemen van stukken
cassatie
Verzoek om internationale bescherming
asiel
Jemen
ook Marokkaanse nationaliteit
beoordeling ten opzichte van Marokko
twijfel over nationaliteit
Marokkaanse nationaliteitswetgeving
administratieve stappen om nationaliteitscertificaat te bekomen
geen afbreuk aan automatische Marokkaanse nationaliteit
verwerping