Rechtspraak

Let op: Het datumfilter werkt nog niet optimaal!

  • 4843 resultaten gevonden
Verzoek om internationale bescherming
asiel
Eritrea
uitsluiting
art. 1 F Vluchtelingenconventie
art. 55/2 en 55/4 Vw.
hoge militaire rang
oorlogsmisdaden
hoge bewijsstandaard
‘redelijke mate van waarschijnlijkheid’
richtlijnen EASO
geen afdoende bewijs
COI informatie
primaire en secundaire bronnen
zekere vooringenomenheid protection officer
geen onderzoek naar nood aan bescherming
vernietiging
Nationaliteit
nationaliteitsverklaring
art. 12bis, § A, 2° WBN
bewijs talenkennis
niveau A2 niet bereikt
analfabeet
mini-expertise bevolen bij tussenvonnis
verslag en verhoor ter zitting deskundige
GwH 23 maart 2023, nr. 53/2023
gebrek aan taalkundige basiscompetenties- en inzichten
geen onwil van verzoeker
toekenning Belgische nationaliteit
Nationaliteit
nationaliteitsverklaring
art. 12bis, § A, 5° WBN
meer dan 10 jaar wettig verblijf
bewijs deelname aan het leven van de onthaalgemeenschap
bewijs door alle middelen
taallessen
bewijzen tewerkstelling
attest van inburgering
periodes van inactiviteit te verklaren door medische redenen
toekenning Belgische nationaliteit
Nationaliteit
nationaliteitsverklaring
art. 12bis, § A, 3° WBN
bewijs talenkennis
niveau A2 niet bereikt
analfabeet
attest Ligo Centrum voor Basiseducatie
GwH 23 maart 2023, nr. 53/2023
gebrek aan taalkundige basiscompetenties- en inzichten
geen onwil van verzoeker
toekenning Belgische nationaliteit
Gezinshereniging
echtgenoot van erkend vluchteling
art. 10 Vw.
schijnhuwelijk
niet-gelegaliseerde huwelijksakte
negatief advies Procureur des Konings
art. 12bis Vw.
andere geldige bewijzen
cascadesysteem
stukken niet in beoordeling betrokken
zorgvuldigheidsplicht
religieuze huwelijksakte
situatie in Afghanistan na machtsovername Taliban
evacuatie omwille van risicoprofiel
vernietiging
Gezinshereniging
gezinshereniging met een derdelander
art. 10bis Vw.
kinderen
voorwaarde voldoende huisvesting
art. 26/3 Vb.
huurcontract
regionalisering huurwetgeving
voorwaarden voor verhuur
Ordonnantie van 17 juli 2003
geen controle of woning aan voorwaarden bewoonbaardheid, gezondheid en veiligheid voldoet
bezettingsgraad woning behoort niet tot deze voorwaarden
vernietiging
(A.E. ea. t. Italië) Schending artikel 3 EVRM (materieel)
Materiële omstandigheden van arrestatie van Soedanese staatsburgers en hun busoverplaatsing naar een migranten-hotspotcentrum en terug, in de context van een poging tot verwijdering naar hun land van herkomst, die neerkomt op vernederende behandeling
Geen dwingende reden waarom verzoekers gedwongen werden zich uit te kleden en naakt werden vastgehouden tijdens de arrestatie
Onvoldoende voedsel en water en klimaat van geweld en dreiging tijdens de busoverplaatsing
Verzuim om verzoekers te informeren over hun bestemming of reden voor de overplaatsing
Schending artikel 3 EVRM (procedureel)
Geen onderzoek naar één van de beschuldigingen van de verzoeker van mishandeling door politieagenten tijdens de poging om hem te verwijderen
Schending artikel 5 §§ 1 (f), 2 en 4
Willekeurige vrijheidsbeneming van drie verzoekers tijdens hun arrestatie en overdracht
Detentie zonder duidelijke en toegankelijke juridische basis
Verzoekers niet geïnformeerd over de juridische redenen van detentie
Onvermogen om de rechtmatigheid van de facto detentie aan te vechten wegens gebrek aan voldoende informatie
(W.A. e.a. tegen Italië) Geen schending artikel 3 EVRM (procedureel)
Uitzetting
Beweerde verwijdering van vijf Soedanese staatsburgers als onderdeel van een groep van veertig migranten die naar het land van herkomst werden uitgezet
Beoordeling door EHRM of verzoekers deel uitmaakten van de verwijderde groep op basis van een expertiserapport voor gezichtsvergelijking door de Belgische politie
Voldoende elementen om te concluderen dat alleen de eerste verzoeker onder de verwijderde personen viel (ontvankelijk), maar niet de overige verzoekers (duidelijk ongegrond)
Effectieve waarborgen voor bescherming van de eerste verzoeker tegen willekeurige refoulement naar Soedan
Akte van bekendheid
homologatie
vader erkend als vluchteling
vervangend getuigschrift huwelijk van CGVS
juridische vader
vader Belg geworden
geldige geboorteakte nodig voor bekomen Belgische nationaliteit
toepassingsgebied art. 5 WBN
cascadesysteem
niet enkel van toepassing op vrijwillige handeling tot bekomen Belgische nationaliteit
woordkeuze “verwerving” in art. 5 WBN
betrouwbare getuigen
gegrond
Verzoek om internationale bescherming
asiel
in overweging nemen van onvertaalde stukken
art. 8 KB 21 december 2006 houdende de rechtspleging voor de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen
Procedurereglement RvV
rechten van verdediging
tegensprekelijk debat
rechter moet partijen vragen naar hun argumenten over al dan niet in overweging nemen van stukken
cassatie
Verzoek om internationale bescherming
asiel
Jemen
ook Marokkaanse nationaliteit
beoordeling ten opzichte van Marokko
twijfel over nationaliteit
Marokkaanse nationaliteitswetgeving
administratieve stappen om nationaliteitscertificaat te bekomen
geen afbreuk aan automatische Marokkaanse nationaliteit
verwerping
Intrekking E-kaart
per vergissing afgeleverd
verzoeker is derdelander, geen Unieburger
aanvechtbare rechtshandeling
declaratoir karakter
gerechtvaardigde verwachting toekenning verblijfsrecht
vertrouwensbeginsel
geen mogelijkheid gekregen relevante elementen aan te voeren
art. 62 Vw.
vernietiging
Derdelands student
visum type D
bijlage 12
voorlopige toelating om deel te nemen aan toelatingsexamen genees- en tandheelkunde
verzoeker niet geslaagd
geen definitief inschrijvingsbewijs
ingeschreven in voorbereidende cursus
voorbereidend jaar
art. 58 Vw.
onzorgvuldigheid
onderzoeken in het licht van art. 60, § 3, 3° Vw.
vernietiging
Einde verblijf
gezinshereniging
bijlage 21
art. 42quater Vw.
gezamenlijke vestiging
belangenafweging
duur van verblijf
slechts 1 jaar wettig verblijf
negen jaar verblijf in België
jonge leeftijd bij aankomst
onredelijk om verantwoordelijkheid bij verzoeker te leggen
onzorgvuldig
vernietiging
Gezinshereniging
wettelijk samenwonend met een Belg
art. 40ter Vw.
duurzame en stabiele relatie
elkaar twee jaar kennen
interpretatie van ‘kennen’
bedoeling dat er sprake is van een relatie van minstens twee jaar
louter kennen onvoldoende
onduidelijkheid over begin relatie
geen extra voorwaarde toegevoegd aan de wet
verwerping
Gezinshereniging
ouder van een minderjarige Belg
art. 40ter Vw.
vervoegen
geen samenwoonst
kind in pleeggezin
beschermenswaardig gezinsleven
art. 8 EVRM
regelmatige contacten
veroordelingen en repatriëring
inspanningen om te groeien in rol als vader
kwetsbaar profiel referentiepersoon
vernietiging
(Memedova en anderen t. Noord-Macedonië) Schending artikel 2 van Protocol Nr. 4 (vrijheid van verplaatsing)
Verbod om Noord-Macedonië te verlaten om irreguliere migratie naar de EU voor te komen
geen individuele veiligheidsredenen
schending artikel 14 EVRM (discriminatieverbod)
grenscontrole op basis van Roma origine
omgekeerde bewijslast
vermoeden niet weerlegd door de autoriteiten