Rechtspraak

Let op: Het datumfilter werkt nog niet optimaal!

  • 4738 resultaten gevonden
Verzoekers om internationale bescherming
asiel
opvang
recht op asiel
recht op opvang
effectieve toegang tot procedure
art. 50 Vw.
geen overmacht
verzadiging opvangnetwerk ontslaat staat niet van haar verplichtingen
niet-respecteren van rechterlijke uitspraken
fundamenten van de rechtsstaat
schending art. 1382 BW
dwangsom
(Europese Commissie t. Hongarije) Niet-nakoming
Ruimte van vrijheid, veiligheid en recht
Beleid inzake grenscontroles, asiel en immigratie
Procedures voor de toekenning van internationale bescherming
Richtlijn 2013/32/EU
Artikel 6
Daadwerkelijke toegang
Indiening van een aanvraag
Nationale regels op grond waarvan vooraf buiten het grondgebied van de lidstaat administratieve formaliteiten moeten worden vervuld
Volksgezondheidsdoelstelling
(X t. Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid) Prejudiciële verwijzing
Burgerschap van de Unie
Artikel 20 VWEU
Recht om vrij op het grondgebied van de lidstaten te reizen en te verblijven
Besluit tot weigering van verblijf, door een lidstaat vastgesteld jegens een derdelander die ouder is van een minderjarig kind dat de nationaliteit van die lidstaat heeft
Kind dat zich buiten het grondgebied van de Europese Unie bevindt en nooit op het grondgebied van de Unie heeft verbleven
Opvang –verzoeker om internationale bescherming
geen opvang ondanks dwangsommen
steunaanvraag bij OCMW
verzoek tot opheffing code 207 onbeantwoord door Fedasil
de facto weigering opheffing code 207
no show oneigenlijk toegekend
OCMW-steun kan niet geweigerd worden op basis van art. 57ter OCMW-wet
algemene bevoegdheid
Fedasil moet officiële correcte beslissing nemen
gegrond
Sociale huisvesting
Vlaams Gewest
1. Gemeenten
Sociaal woonbeleidconvenant
Plafond van 15
2. Gegevensbeschermingsautoriteit
Verplichting tot voorafgaand raadplegen
Verwerkingen van persoonsgegevens
3. Onroerend bezit in het buitenland
Onderzoek
4. Recht om zich opnieuw in te schrijven op de wachtlijst
5. Factor voor de toewijzing
Lokale binding
6. Taalkennisvereiste
7. Verplichting voor de sociale huurder die niet is tewerkgesteld
Inschrijving bij de Vlaamse dienst voor arbeidsbemiddeling en beroepsopleiding (VDAB)
Verzoek om internationale bescherming
asiel
Sri Lanka
asielaanvraag vanuit gesloten centrum
aanvraag niet enkel om terugdrijving uit te stellen of te verijdelen
communicatieproblemen
niet bijgestaan door tolk
telefonische vertaling door neef
niet op de hoogte van draagwijdte BGV
versnelde procedure niet van toepassing
art. 57/6/1 Vw.
videogehoor
gebruik MS Teams
art. 13 AVG
RvS 3 oktober 2022, nr. 254.655
vertrouwelijkheidsbeginsel
betrouwbaarheid
passende geheimhouding
KB 11 juli 2003
rapport NOYB
geen privacyverklaring ondertekend
erkenning verzoekers zoon in Frankrijk
vernietiging
(Azzaqui t. Nederland) Schending artikel 8 EVRM (recht op gezins- en privéleven)
uitwijzing en 10 jaar inreisverbod van gevestigde vreemdeling
gepleegde feiten gerelativeerd door beperkte strafrechtelijke aansprakelijkheid (internering)
sterke banden met Nederland
geen rekening gehouden met geestelijke ziekte
onvoldoende belangenafweging door interne rechters
geen schadevergoeding
Gezinshereniging
ouder van een Belgisch minderjarig kind
art. 40ter Vw.
geen geldig paspoort
verstreken Iraaks paspoort
art. 52 Vb.
art. 41 Vw.
geldig identiteitsdocument
niet uitsluitend een geldig paspoort
Iraakse identiteitskaart
geen vervaldatum
originele identiteitskaart voorgelegd in kader van asielaanvraag
niet redelijk te vereisen dat voorgelegd identiteitsdocument biometrische gegevens bevat
vernietiging
Nationaliteit
nationaliteitsverklaring
talenkennis
niveau A2
art. 12bis WBN
art. 1 KB 14 januari 2013
documentair systeem
inburgeringsattest
geen vermelding talenkennis
analfabeet
GwH 23 maart 2023, nr. 53/2023
onmogelijk talenkennis te verwerven
daartoe ingerichte opleidingen volgen
geen bewijs dat verzoeker niet in staat is niveau te verwerven
gegrond
geen toekenning Belgische nationaliteit
Verzoek om internationale bescherming
asiel
Syrië
veiligheidssituatie
regionale verschillen
situatie terugkeerders
geweld tegen vrouwen
geen hoofddoek
atheïsme
laattijdige indiening verzoek om internationale bescherming
veelvuldig heen en weer gereisd naar Syrië
daadwerkelijke bescherming
geen individuele omstandigheden
verwerping
Opvang
verzoeker om internationale bescherming
opheffing opvang
meer dan zes maanden tewerkstelling
art. 35/1 Opvangwet
art. 9 KB 12 januari 2011
contract onbepaalde duur
voorwaarden voldaan
redelijkheidsbeginsel
zelfredzaamheid
schaarste op huurmarkt
menselijke waardigheid
recht op huisvesting
gegrond
Staatloze
Palestina
kind geboren in België
Verdrag van New York 28 september 1954
banden met Libanon, Syrië, VAE en Palestina
vluchtelingen in Libanon kunnen geen staatsburgerschap krijgen
geen nationaliteit van Syrië of VAE
Montevideo conventie
Palestina is een staat
advies A-G. Thierry Werquin bij Cass. 19 november 2021, nr. C.21.0095.F
geen Palestijnse documenten
registratie bij UNRWA
Palestina beschouwt verzoekers niet als onderdaan
gegrond
erkenning als staatloze
(Ghadamian t. Zwitserland) Schending artikel 8 EVRM (recht op privé- en familieleven)
wettig verblijf sinds 1969
strafbare feiten
uitwijzingsbeslissing uitvoerbaar sinds 2002
uitwijzing nooit uitgevoerd
54 jaar verblijf waaronder 33 jaar in wettig verblijf
geen ernstige inbreuken sinds 2005
belangenafweging
redenen relevant maar niet voldoende
(M.D. t. Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság Budapesti és Pest Megyei Regionális Igazgatósága) Prejudiciële verwijzing
Immigratiebeleid
Artikel 20 VWEU
Effectief genot van de belangrijkste aan de status van burger van de Unie ontleende rechten
Artikel 47 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie
Richtlijn 2008/115/EG
Gemeenschappelijke normen en procedures in de lidstaten voor de terugkeer van onderdanen van derde landen die illegaal op hun grondgebied verblijven
Artikelen 5, 11 en 13
Rechtstreekse werking
Recht op een doeltreffende voorziening in rechte
Inreis- en verblijfsverbod dat is opgelegd aan een onderdaan van een derde land die familielid is van een minderjarige Europese burger
Bedreiging voor de nationale veiligheid
Niet-inaanmerkingneming van de individuele situatie van deze onderdaan van een derde land
Weigering om een rechterlijke beslissing tot opschorting van de gevolgen van dit verbod ten uitvoer te leggen
Gevolgen