Rechtspraak

Let op: Het datumfilter werkt nog niet optimaal!

  • 4738 resultaten gevonden
Vreemdelingenrecht
Toegang en verblijf
Recht van terugkeer
Verlies van het recht op verblijf
Vreemdeling die in België is geboren of die vóór de leeftijd van twaalf jaar op het grondgebied is toegekomen
(A.L. t. Migrationsverket) Prejudiciële verwijzing
Artikel 99 van het Reglement voor de procesvoering van het Hof
Immigratiebeleid
Richtlijn 2008/115/EG
Gemeenschappelijke normen en procedures in de lidstaten voor de terugkeer van derdelanders die illegaal op hun grondgebied verblijven
Artikel 6, lid 2
Terugkeerbesluit dat gepaard gaat met een voor een periode van drie jaar geldend inreisverbod
Derdelander met een door een andere lidstaat afgegeven geldige verblijfstitel
Verzuim van de nationale politieautoriteit om deze derdelander toe te staan zich naar het grondgebied van die andere lidstaat te begeven alvorens jegens hem een terugkeerbesluit uit te vaardigen
Gecombineerde vergunning
vernieuwing
laattijdige aanvraag
ontvankelijk verklaard en toelating tot arbeid goedgekeurd door Brussels Hoofdstedelijk gewest
artikel 61/25-3 Vw. en art. 21 Samenwerkingsakkoord 2/2/2018
imam
eerste tijdige vernieuwingsaanvraag geweigerd
onmiddellijk nieuwe vernieuwingsaanvraag ingediend
geen rekening gehouden met eerste aanvraag
onmogelijke verwachting
kennelijk onredelijk
vernietiging
Dublin III
Dublin III-Vo.
Nigeria
asielaanvragen ingediend in Italië, Zwitserland en Oostenrijk
overnameverzoek aan Italië
interstatelijk vertrouwensbeginsel
Italiaanse autoriteiten hebben diverse malen aangegeven dat Dublinoverdrachten tijdelijk moeten worden opgeschort door gebrek aan opvangfaciliteiten
geen toegang tot basisbehoeften
gegrond
cassatie
Dublin III
Dublin III-Vo.
Eritrea
EU binnengekomen via Italië
overnameverzoek aan Italië
interstatelijk vertrouwensbeginsel
Italiaanse autoriteiten hebben diverse malen aangegeven dat Dublinoverdrachten tijdelijk moeten worden opgeschort door gebrek aan opvangfaciliteiten
geen toegang tot basisbehoeften
gegrond
cassatie
Beëindiging verblijf
gezinshereniging
echtgenoot van een Belg
polygamie
art. 147 oud BW
art. 74/20 Vw.
eerste huwelijk niet erkend
geen afbreuk aan feit dat hij zonder ontbinding eerste huwelijk een tweede huwelijk is aangegaan
elementen met betrekking tot aard en hechtheid van gezinsband in België
schending motiveringsplicht
zorgvuldigheidsplicht
vernietiging
Verzoek om internationale bescherming
asiel
Palestina
Gaza
socio-economische situatie en veiligheidssituatie onderzoeken in het licht van Vluchtelingenverdrag
landeninformatie
rapporten internationale organisaties
nota NANSEN
geen groepsvervolging van Palestijnen uit Gaza
onderzoek subsidiaire bescherming
COI Focus
instabiele en volatiele veiligheidssituatie
individuele elementen
specifieke woonplaats verzoeker
onderzoek nodig
vernietiging
Verzoek om internationale bescherming
asiel
Afghanistan
taliban
negatieve perceptie ten aanzien van terugkeerders
geen algemene vrees voor vervolging
risicoprofielen
louter verblijf in Westers land niet voldoende
bijzondere kwetsbaarheid
ernstige psychologische problemen
geen link met vervolgingsgronden
landeninformatie
taliban is geen actor van bescherming
geen intern vestigingsalternatief in Afghanistan mogelijk
toekenning subsidiaire beschermingsstatus
Gezinshereniging
echtgenoot van een Belg
art. 40ter Vw.
stabiele en toereikende bestaansmiddelen
inkomsten die mee worden gerekend bij beoordeling
behoefteanalyse
werkloosheidsvergoedingen
voorwaarde actief zoeken naar werk
VDAB-opleidingsovereenkomst
GwH 24 oktober 2019, nr. 149/2019
bewijslast
vernietiging
Gezinshereniging
echtgenoot van een Belg
stabiele en toereikende bestaansmiddelen
werkloosheidsuitkering
art. 40ter Vw.
voorwaarde van ‘actief zoeken naar werk’ is niet absoluut
erkende opleidingsovereenkomst bij VDAB
geen passend gewicht gegeven
gedurende overeenkomst dient referentiepersoon niet te bewijzen dat hij actief werk zoekt
vernietiging
Verzoek om internationale bescherming
asiel
Afghanistan
verwestering
individuele risico-bepalende elementen
specifieke omstandigheden
minderjarigheid bij aankomst in België
hoge mate van integratie
opleiding en werk in horeca
bijwonen kerstfeest
actieve participatie in samenleving
minstens risico om als verwesterd beschouwd te worden
toegedichte politieke overtuiging
geen intern vestigingsalternatief
taliban is actor van vervolging
erkenning vluchtelingenstatus
(X, Y, A, wettelijk vertegenwoordigd door X en Y, B, wettelijk vertegenwoordigd door X en Y t. Belgische Staat (Afrin)) Prejudiciële verwijzing
Prejudiciële spoedprocedure
Grenscontroles, asiel en immigratie
Immigratiebeleid
Richtlijn 2003/86/EG
Recht op gezinshereniging
Artikel 5, lid 1
Indiening van een verzoek om toegang en verblijf in het kader van het recht op gezinshereniging
Regeling van een lidstaat op grond waarvan de gezinsleden van de gezinshereniger het verzoek persoonlijk moeten indienen bij de bevoegde diplomatieke post van die lidstaat
Onmogelijkheid of buitengewone moeilijkheid om zich naar die post te begeven
Handvest van de grondrechten van de Europese Unie
Artikelen 7 en 24
(N.M. t. België) Geen schending artikel 5 §1 f) EVRM (recht op vrijheid en veiligheid)
opsluiting met het oog op verwijdering –voorlopige maatregel (art. 39 Procedurereglement)
geen invloed op de wettigheid van de detentie op basis van artikel 5§1 f)
geen schending art. 5§4 (recht op een effectief rechtsmiddel bij detentie)
voldoende gerechtelijke controle
geen schending artikel 3 EVRM (verbod op foltering, onmenselijke en vernederende behandeling)
isolatieregime
drempel niet bereikt
Terugdrijving aan de grens
detentie
visum type D
derdelands student
art. 3 Vw. enkel van toepassing op kort verblijf
Schengengrenscode niet van toepassing
bevoegdheidsoverschrijding
geen geïndividualiseerd onderzoek voor detentie
schending taalwetgeving
onrechtmatige detentie gedurende 17 dagen
morele schadevergoeding
onkostenvergoeding
Terugdrijving aan de grens
detentie
visum type C afgeleverd door Frankrijk
art. 3 Vw.
Schengengrenscode
binnenkomstvoorwaarden voldaan
multiple entry visum
geen geïndividualiseerd onderzoek voor detentie
onrechtmatige detentie gedurende 11 dagen
morele schadevergoeding
onkostenvergoeding