Rechtspraak

Let op: Het datumfilter werkt nog niet optimaal!

  • 4769 resultaten gevonden
(XXX t. Commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen) Prejudiciële verwijzing
Richtlijn 2011/95/EU
Normen voor erkenning als vluchteling of als persoon die voor subsidiaire bescherming in aanmerking komt
Artikel 14, lid 4, onder b)
Intrekking van de vluchtelingenstatus
Derdelander die definitief is veroordeeld voor een bijzonder ernstig misdrijf
Gevaar voor de samenleving
Evenredigheidstoetsing
(Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid t. M.A.) Prejudiciële verwijzing
Richtlijn 2011/95/EU
Normen voor erkenning als vluchteling of als persoon die voor subsidiaire bescherming in aanmerking komt
Artikel 14, lid 4, onder b)
Intrekking van de vluchtelingenstatus
Derdelander die definitief is veroordeeld voor een bijzonder ernstig misdrijf
Gevaar voor de samenleving
Evenredigheidstoetsing
(B.F e.a. t. Zwitserland) Artikel 8 EVRM
Positieve verplichtingen
Gezinsleven
Afwijzing van verzoeken om gezinshereniging, omdat niet is voldaan aan voorwaarde van financiële onafhankelijkheid, van voorlopig toegelaten vluchtelingen die vrezen te worden vervolgd wegens hun illegale vertrek uit hun land van herkomst
Lidstaten beschikken over een zekere beoordelingsmarge om te eisen dat dergelijke vluchtelingen niet afhankelijk zijn van sociale bijstand alvorens gezinshereniging toe te staan
Marge aanzienlijk beperkter dan die voor de invoering van wachttijden voor gezinshereniging waarom wordt verzocht, door personen zonder vluchtelingenstatus maar met subsidiaire of tijdelijke beschermingsstatus
Internationale en Europese consensus om geen onderscheid te maken tussen verschillende vluchtelingen uit hoofde van het Verdrag van 1951 wat betreft de vereisten voor gezinshereniging en om vluchtelingen in aanmerking te laten komen voor gunstigere gezins
Beperking van de beoordelingsmarge
Bijzonder kwetsbare situatie van vluchtelingen op de plaats waar zij verblijven moet naar behoren in aanmerking worden genomen bij de toepassing van een vereiste op hun verzoek om gezinshereniging
Onoverkomelijke hinderpalen voor het genieten van een gezinsleven in het land van herkomst die geleidelijk aan belangrijker worden bij de beoordeling van het billijk evenwicht naarmate de tijd verstrijkt
Noodzaak om het vereiste van niet-afhankelijkheid van sociale bijstand met voldoende flexibiliteit toe te passen
Vluchtelingen mogen niet worden verplicht "het onmogelijke te doen" om gezinshereniging te verkrijgen
Billijk evenwicht tussen concurrerende belangen bereikt in één verzoek, maar niet in drie andere verzoeken
Verzoek om internationale bescherming
asiel
Syrië
asielaanvraag vanuit gesloten centrum
art. 57/6/1 Vw.
videogehoor
gebruik MS Teams
art. 13 AVG
RvS 3 oktober 2022, nr. 254.655
vertrouwelijkheidsbeginsel
betrouwbaarheid
passende geheimhouding
KB 11 juli 2003
bijkomende maatregelen
confidentialiteit nageleefd
verwerping
(X t. International Protection Appeals Tribunal, Minister for Justice and Equality, Ierland, Attorney General) Prejudiciële verwijzing
Gemeenschappelijk beleid inzake asiel en subsidiaire bescherming
Richtlijn 2004/83/EG
Minimumnormen voor de erkenning als vluchteling of als persoon die voor subsidiaire bescherming in aanmerking komt
Artikel 4, lid 1, tweede volzin
Samenwerking van de lidstaat met de verzoeker om de relevante elementen van zijn verzoek te beoordelen
Omvang
Algemene geloofwaardigheid van een verzoeker
Artikel 4, lid 5, onder e)
Beoordelingscriteria
Gemeenschappelijke procedures voor de toekenning van de internationale bescherming
Richtlijn 2005/85/EG
Deugdelijk onderzoek
Artikel 8, leden 2 en 3
Rechterlijke toetsing
Artikel 39
Omvang
Procedurele autonomie van de lidstaten
Doeltreffendheidsbeginsel
Redelijke termijn voor het geven van een besluit
Artikel 23, lid 2, en artikel 39, lid 4
Gevolgen van een eventuele niet-naleving
(TE, RU, wettelijk vertegenwoordigd door TE t. Stad Frankfurt am Main (C 829/21) en EF t. Stad Offenbach am Main (C 129/22)) Prejudiciële verwijzing
Immigratiebeleid
Status van langdurig ingezeten onderdanen van derde landen
Richtlijn 2003/109/EG
Artikel 9, lid 4, tweede alinea, artikel 14, lid 1, artikel 15, lid 4, tweede alinea, artikel 19, lid 2, en artikel 22
Recht van onderdanen van derde landen op de status van langdurig ingezetene in een lidstaat
Toekenning door de eerste lidstaat van een ‚EU-verblijfsvergunning voor langdurig ingezetenen’ voor onbepaalde tijd
Onderdaan van een derde land die meer dan zes jaar afwezig was van het grondgebied van de eerste lidstaat
Daaropvolgend verlies van het recht op de status van langdurig ingezetene
Aanvraag tot verlenging van een verblijfsvergunning die op grond van de bepalingen van hoofdstuk III van richtlijn 2003/109/EG door de tweede lidstaat is afgegeven
Afwijzing van de aanvraag door de tweede lidstaat wegens het verlies van dit recht
Voorwaarden
Verzoekers om internationale bescherming
asiel
opvang
recht op asiel
recht op opvang
effectieve toegang tot procedure
art. 50 Vw.
geen overmacht
verzadiging opvangnetwerk ontslaat staat niet van haar verplichtingen
niet-respecteren van rechterlijke uitspraken
fundamenten van de rechtsstaat
schending art. 1382 BW
dwangsom
(Europese Commissie t. Hongarije) Niet-nakoming
Ruimte van vrijheid, veiligheid en recht
Beleid inzake grenscontroles, asiel en immigratie
Procedures voor de toekenning van internationale bescherming
Richtlijn 2013/32/EU
Artikel 6
Daadwerkelijke toegang
Indiening van een aanvraag
Nationale regels op grond waarvan vooraf buiten het grondgebied van de lidstaat administratieve formaliteiten moeten worden vervuld
Volksgezondheidsdoelstelling
(X t. Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid) Prejudiciële verwijzing
Burgerschap van de Unie
Artikel 20 VWEU
Recht om vrij op het grondgebied van de lidstaten te reizen en te verblijven
Besluit tot weigering van verblijf, door een lidstaat vastgesteld jegens een derdelander die ouder is van een minderjarig kind dat de nationaliteit van die lidstaat heeft
Kind dat zich buiten het grondgebied van de Europese Unie bevindt en nooit op het grondgebied van de Unie heeft verbleven
Opvang –verzoeker om internationale bescherming
geen opvang ondanks dwangsommen
steunaanvraag bij OCMW
verzoek tot opheffing code 207 onbeantwoord door Fedasil
de facto weigering opheffing code 207
no show oneigenlijk toegekend
OCMW-steun kan niet geweigerd worden op basis van art. 57ter OCMW-wet
algemene bevoegdheid
Fedasil moet officiële correcte beslissing nemen
gegrond
Sociale huisvesting
Vlaams Gewest
1. Gemeenten
Sociaal woonbeleidconvenant
Plafond van 15
2. Gegevensbeschermingsautoriteit
Verplichting tot voorafgaand raadplegen
Verwerkingen van persoonsgegevens
3. Onroerend bezit in het buitenland
Onderzoek
4. Recht om zich opnieuw in te schrijven op de wachtlijst
5. Factor voor de toewijzing
Lokale binding
6. Taalkennisvereiste
7. Verplichting voor de sociale huurder die niet is tewerkgesteld
Inschrijving bij de Vlaamse dienst voor arbeidsbemiddeling en beroepsopleiding (VDAB)
Verzoek om internationale bescherming
asiel
Sri Lanka
asielaanvraag vanuit gesloten centrum
aanvraag niet enkel om terugdrijving uit te stellen of te verijdelen
communicatieproblemen
niet bijgestaan door tolk
telefonische vertaling door neef
niet op de hoogte van draagwijdte BGV
versnelde procedure niet van toepassing
art. 57/6/1 Vw.
videogehoor
gebruik MS Teams
art. 13 AVG
RvS 3 oktober 2022, nr. 254.655
vertrouwelijkheidsbeginsel
betrouwbaarheid
passende geheimhouding
KB 11 juli 2003
rapport NOYB
geen privacyverklaring ondertekend
erkenning verzoekers zoon in Frankrijk
vernietiging
Art. 9bis Vw.
zonder voorwerp
Oekraïne
reeds tijdelijke bescherming gekregen
niet enkel oorlog in Oekraïne ingeroepen, vader van kind is Belg
verschillende aanvragen
tijdelijke bescherming biedt minder zekerheid
onduidelijkheid en onzekerheid toekomst tijdelijke bescherming
humanitaire regularisatie biedt zicht op verblijf van onbepaalde duur
belang
vernietiging
(Azzaqui t. Nederland) Schending artikel 8 EVRM (recht op gezins- en privéleven)
uitwijzing en 10 jaar inreisverbod van gevestigde vreemdeling
gepleegde feiten gerelativeerd door beperkte strafrechtelijke aansprakelijkheid (internering)
sterke banden met Nederland
geen rekening gehouden met geestelijke ziekte
onvoldoende belangenafweging door interne rechters
geen schadevergoeding
Gezinshereniging
ouder van een Belgisch minderjarig kind
art. 40ter Vw.
geen geldig paspoort
verstreken Iraaks paspoort
art. 52 Vb.
art. 41 Vw.
geldig identiteitsdocument
niet uitsluitend een geldig paspoort
Iraakse identiteitskaart
geen vervaldatum
originele identiteitskaart voorgelegd in kader van asielaanvraag
niet redelijk te vereisen dat voorgelegd identiteitsdocument biometrische gegevens bevat
vernietiging
Nationaliteit
nationaliteitsverklaring
talenkennis
niveau A2
art. 12bis WBN
art. 1 KB 14 januari 2013
documentair systeem
inburgeringsattest
geen vermelding talenkennis
analfabeet
GwH 23 maart 2023, nr. 53/2023
onmogelijk talenkennis te verwerven
daartoe ingerichte opleidingen volgen
geen bewijs dat verzoeker niet in staat is niveau te verwerven
gegrond
geen toekenning Belgische nationaliteit
Verzoek om internationale bescherming
asiel
Syrië
veiligheidssituatie
regionale verschillen
situatie terugkeerders
geweld tegen vrouwen
geen hoofddoek
atheïsme
laattijdige indiening verzoek om internationale bescherming
veelvuldig heen en weer gereisd naar Syrië
daadwerkelijke bescherming
geen individuele omstandigheden
verwerping