Rechtspraak

Let op: Het datumfilter werkt nog niet optimaal!

  • 4843 resultaten gevonden
(A.M.A. t. Nederland) Schending artikel 3 EVRM (procedureel)
Uitzetting
Niet-nakoming van procedurele verplichting om in het kader van een "last minute" asielprocedure het vermeende risico op een met artikel 3 EVRM strijdige behandeling naar behoren te beoordelen alvorens de betrokkene naar zijn land van herkomst uit te zette
Opvang
art. 3 en 11 Opvangwet
verzoeker om internationale bescherming
Palestijn
Gaza
opvangplaats niet aangepast aan medische en psychische noden
menselijke waardigheid
medische afspraken in Brussel
veroordeling tot aangepaste opvang
Openbaarheid van bestuur
art. 2 Wet van 11 april 1994
organigram DVZ
gezag van gewijsde van uitspraak uit 2011 in een zaak van Franse orde van advocaten bij de balie te Brussel
bewijzen dat op heden is voldaan aan toepassingsvoorwaarden
dienstverlening DVZ
bepaalde diensten ontbreken op lijst die ter beschikking wordt gesteld
communicatie en bereikbaarheid DVZ
passend dat volledige lijst ter beschikking wordt gesteld aan advocaten
overhandiging lijst, zonder dat publicatie op website vereist is
geen inbreuk op privésfeer
louter professionele contactgegevens
goede werking overheidsdienst vereist een minimum aan identificatie van de personen die voor deze dienst werken
impliceert geen voortdurende bereikbaarheid
gebrek aan naleving rechterlijke uitspraken in beleidsdomein asiel en migratie
dwangsom
gegrond
Nationaliteit
nationaliteitsverklaring
gewichtige feiten eigen aan de persoon
ongewenstverklaring in Nederland
proportionaliteitstoets
louter administratieve beslissing
deel van Nationale Garde in Afghanistan
geen concreet bewijs voor ernstige misdrijven
blanco strafblad in België
tijdsverloop
gegrond
toekenning Belgische nationaliteit
Nationaliteit
nationaliteitsverklaring
art. 12bis, § 1, 2° WBN
gewichtige feiten eigen aan de persoon
meerdere veroordelingen voor verkeersinbreuken
boetes en minnelijke schikkingen betaald
auto verkocht en rijbewijs niet meer gaan ophalen
werkstraf uitgevoerd
tot inkeer en inzicht gekomen
gegrond
toekenning Belgische nationaliteit
(Office français de protection des réfugiés et apatrides t. SW) Prejudiciële verwijzing
Gemeenschappelijk beleid inzake asiel en subsidiaire bescherming
Richtlijn 2011/95/EU
Artikel 12
Uitsluiting van de vluchtelingenstatus
Bij de United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East (UNRWA) geregistreerde persoon
Voorwaarden voor deze persoon om zich op grond van dat feit te beroepen op richtlijn 2011/95
Ophouden van de bescherming of bijstand van de UNRWA
Geen medische behandeling
Voorwaarden
Verzoek om internationale bescherming
asiel
Afghanistan
vraag van advocaat op einde gehoor om verzoeker nader te bevragen over leven onder talebanregime vanuit eigen religieus standpunt
protection officer achtte dit niet nodig omdat verzoeker dit niet zelf opwierp als probleem
niet bevraagd over risicobepalende omstandigheden
geen zorgvuldige besluitvorming
vernietiging
Verzoek om internationale bescherming
asiel
Iran
bekering tot christendom
integrale geloofwaardigheidsbeoordeling
welbewuste en weloverwogen keuze
pas na zes jaar in België verzoek om internationale bescherming ingediend
geen geloof aan daadwerkelijkheid en oprechtheid bekering
réfugié surplace
motivering en proces
hernieuwde bekering die samenvalt met indienen beschermingsverzoek
gebrek aan kennis van geloofsleer
activiteiten ten aanzien van nieuwe geloofsovertuiging
sociale media
beperkt gewicht aan verklaringen van kerkelijke instanties en geloofsgenoten
veiligheidssituatie in Iran
verwerping
Nationaliteit
nationaliteitsverklaring
art. 12bis, § 1, 2° WBN
ononderbroken wettig verblijf en hoofdverblijfsplaats gedurende vijf jaar
art. 7bis WBN
onderbreking in de verblijfstitels zonder BGV
tijdelijke afwezigheid duidt niet op verlies wettig verblijf
BGV niet vereist
geen administratieve tekortkoming
ongegrond
Staatloze
Palestina
Verdrag van New York 28 september 1954
geboren in vluchtelingenkamp in Libanon
geen Libanese nationaliteit
Montevideo criteria
voorwaarden voor bestaan van een staat
bevolking
afgebakend grondgebied
autoriteit
relaties aangaan met andere staten
Palestina is een staat
einde bescherming UNRWA
openbaar ministerie kan niet aantonen dat betrokkene als onderdaan wordt beschouwd door Palestina
ongegrond
Verzoek om internationale bescherming
asiel
Irak
psychologische problemen
geen begin van bewijs
verloop gehoor
geen opmerkingen advocaat
opmerkingen over protection officer
niet onderbouwd
onzorgvuldige en onvolledige notities
schrijffouten en afkortingen in notities gehoor
geenszins onleesbaar
foute geboortedatum
geen impact op motieven en conclusie
verwerping
Verzoek om internationale bescherming
asiel
art. 55/3/1, § 1 Vw.
intrekking vluchtelingenstatus
art. 39/56 Vw.
belang
uit status geputte rechten zijn ruimer dan verblijfsrecht
andere rechten
te beperkte invulling
gegrond
cassatie
(Y.N. t. Republika Slovenija) Prejudiciële verwijzing
Artikel 99 van het Reglement voor de procesvoering van het Hof
Ruimte van vrijheid, veiligheid en recht
Asielbeleid
Gemeenschappelijke procedures voor de toekenning en intrekking van de internationale bescherming
Richtlijn 2013/32/EU
Artikelen 22 en 23
Recht op rechtsbijstand en vertegenwoordiging
Artikel 46, lid 4
Redelijke beroepstermijn
Artikel 47 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie
Recht op een doeltreffende voorziening in rechte
Afwijzing van een verzoek om internationale bescherming als kennelijk ongegrond in het kader van een versnelde procedure
Arbeidsmigrant
gecombineerde vergunning
weigering toelating tot arbeid door gewest
UDN
administratief beroep niet uitgeput
groot tijdsbestek
geen maximumtermijn voorzien voor behandeling administratief beroep
art. 9 en 10 wet van 30 april 1999
art. 74 Vlaams Besluit van 7 december 2018
onontvankelijk
verwerping
Arbeidsmigrant
gecombineerde vergunning
weigering toelating tot arbeid door gewest
UDN
administratief beroep niet uitgeput
groot tijdsbestek
geen maximumtermijn voorzien voor behandeling administratief beroep
art. 9 en 10 wet van 30 april 1999
art. 74 Vlaams Besluit van 7 december 2018
onontvankelijk
verwerping
(Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid t. E., S.) Prejudiciële verwijzing
Ruimte van vrijheid, veiligheid en recht
Dublin-systeem
Verordening (EU) nr. 604/2013
Criteria en instrumenten om te bepalen welke lidstaat verantwoordelijk is voor de behandeling van een verzoek om internationale bescherming
Verantwoordelijkheid van de lidstaat die de verzoeker een verblijfstitel heeft afgegeven
Artikel 2, onder l)
Begrip ‚verblijfstitel’
Door een lidstaat verstrekte diplomatieke kaart
Verdrag van Wenen inzake diplomatiek verkeer
(Association Avocats pour la défense des droits des étrangers (ADDE) e.a. t. Ministre de l’Intérieur, in tegenwoordigheid van: Defenseur des droits) Prejudiciële verwijzing
Ruimte van vrijheid, veiligheid en recht
Grenstoezicht, asiel en immigratie
Verordening (EU) 2016/399
Artikel 32
Tijdelijke herinvoering door een lidstaat van het grenstoezicht aan zijn binnengrenzen
Artikel 14
Beslissing tot weigering van toegang
Gelijkstelling van binnengrenzen met buitengrenzen
Richtlijn 2008/115/EG
Werkingssfeer
Artikel 2, lid 2, onder a)
(S, A t. Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, in tegenwoordigheid van: Hoge Commissaris van de Verenigde Naties voor de Vluchtelingen (UNHCR)) Prejudiciële verwijzing
Ruimte van vrijheid, veiligheid en recht
Gemeenschappelijk asielbeleid
Voorwaarden om in aanmerking te komen voor de vluchtelingenstatus
Richtlijn 2011/95/EU
Artikel 10, lid 1, onder e), en lid 2
Gronden van vervolging
‚Politieke overtuiging’
Begrip
In de lidstaat van ontvangst ontwikkelde politieke overtuiging
Artikel 4
Beoordeling van de gegronde vrees voor vervolging wegens die politieke overtuiging
Verzoek om internationale bescherming
asiel
Ghana
aanvraag aan de grens
Canadees visum ingetrokken
art. 57/6/1, § 1 Vw.
geen misleiding
identiteit en nationaliteit niet in twijfel getrokken
geen informatie in dossier over reden intrekking Canadees visum
geen indicaties dat verzoekster niet wil meewerken
substantiële onregelmatigheid
vernietiging