Rechtspraak

Let op: Het datumfilter werkt nog niet optimaal!

  • 4827 resultaten gevonden
(Y.N. t. Republika Slovenija) Prejudiciële verwijzing
Artikel 99 van het Reglement voor de procesvoering van het Hof
Ruimte van vrijheid, veiligheid en recht
Asielbeleid
Gemeenschappelijke procedures voor de toekenning en intrekking van de internationale bescherming
Richtlijn 2013/32/EU
Artikelen 22 en 23
Recht op rechtsbijstand en vertegenwoordiging
Artikel 46, lid 4
Redelijke beroepstermijn
Artikel 47 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie
Recht op een doeltreffende voorziening in rechte
Afwijzing van een verzoek om internationale bescherming als kennelijk ongegrond in het kader van een versnelde procedure
Arbeidsmigrant
gecombineerde vergunning
weigering toelating tot arbeid door gewest
UDN
administratief beroep niet uitgeput
groot tijdsbestek
geen maximumtermijn voorzien voor behandeling administratief beroep
art. 9 en 10 wet van 30 april 1999
art. 74 Vlaams Besluit van 7 december 2018
onontvankelijk
verwerping
Arbeidsmigrant
gecombineerde vergunning
weigering toelating tot arbeid door gewest
UDN
administratief beroep niet uitgeput
groot tijdsbestek
geen maximumtermijn voorzien voor behandeling administratief beroep
art. 9 en 10 wet van 30 april 1999
art. 74 Vlaams Besluit van 7 december 2018
onontvankelijk
verwerping
(Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid t. E., S.) Prejudiciële verwijzing
Ruimte van vrijheid, veiligheid en recht
Dublin-systeem
Verordening (EU) nr. 604/2013
Criteria en instrumenten om te bepalen welke lidstaat verantwoordelijk is voor de behandeling van een verzoek om internationale bescherming
Verantwoordelijkheid van de lidstaat die de verzoeker een verblijfstitel heeft afgegeven
Artikel 2, onder l)
Begrip ‚verblijfstitel’
Door een lidstaat verstrekte diplomatieke kaart
Verdrag van Wenen inzake diplomatiek verkeer
(Association Avocats pour la défense des droits des étrangers (ADDE) e.a. t. Ministre de l’Intérieur, in tegenwoordigheid van: Defenseur des droits) Prejudiciële verwijzing
Ruimte van vrijheid, veiligheid en recht
Grenstoezicht, asiel en immigratie
Verordening (EU) 2016/399
Artikel 32
Tijdelijke herinvoering door een lidstaat van het grenstoezicht aan zijn binnengrenzen
Artikel 14
Beslissing tot weigering van toegang
Gelijkstelling van binnengrenzen met buitengrenzen
Richtlijn 2008/115/EG
Werkingssfeer
Artikel 2, lid 2, onder a)
(S, A t. Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, in tegenwoordigheid van: Hoge Commissaris van de Verenigde Naties voor de Vluchtelingen (UNHCR)) Prejudiciële verwijzing
Ruimte van vrijheid, veiligheid en recht
Gemeenschappelijk asielbeleid
Voorwaarden om in aanmerking te komen voor de vluchtelingenstatus
Richtlijn 2011/95/EU
Artikel 10, lid 1, onder e), en lid 2
Gronden van vervolging
‚Politieke overtuiging’
Begrip
In de lidstaat van ontvangst ontwikkelde politieke overtuiging
Artikel 4
Beoordeling van de gegronde vrees voor vervolging wegens die politieke overtuiging
Verzoek om internationale bescherming
asiel
Ghana
aanvraag aan de grens
Canadees visum ingetrokken
art. 57/6/1, § 1 Vw.
geen misleiding
identiteit en nationaliteit niet in twijfel getrokken
geen informatie in dossier over reden intrekking Canadees visum
geen indicaties dat verzoekster niet wil meewerken
substantiële onregelmatigheid
vernietiging
Verzoek om internationale bescherming
asiel
Egypte
Koptische Christen
zitting achter gesloten deuren
verklaringen over verkrachting
slachtoffer seksueel geweld
schaamte en angst
HvJ 2 december 2024, nrs. C-148/13, 149/13 en 150/13, A, B en C t. Staatssecretaris voor Justitie en Veiligheid
aangehaalde feiten zeer ernstig
niet over gehoord
vernietiging
Opvang –verzoeker om internationale bescherming
geen opvang ondanks dwangsommen
steunaanvraag bij OCMW
verzoek tot opheffing code 207 onbeantwoord door Fedasil
de facto weigering opheffing code 207
no show oneigenlijk toegekend
OCMW-steun kan niet geweigerd worden op basis van art. 57ter OCMW-wet
algemene bevoegdheid
Fedasil moet officiële correcte beslissing nemen
gegrond
Vreemdelingen
Toegang tot het grondgebied, verblijf, vestiging en verwijdering
Voorwaarden tot gezinshereniging
Familieleden van een Belgische onderdaan die geen gebruik heeft gemaakt van het recht van vrij verkeer
Meerderjarige herenigde ten laste van de gezinshereniger
Gezinshereniging
ander familielid van een Unieburger
broer
referentiepersoon reeds geruime tijd in België en gezinsleven met kerngezin
HvJ 5 september 2012, C-83/11, Rahman
afhankelijkheid kan ook ontstaan nadat referentiepersoon zich met gezin in gastland gevestigd heeft
art. 47/1, 2° Vw.
banden tussen verzoeker en referentiepersoon onderzoeken
zorgvuldigheidsbeginsel
art. 74/13 Vw.
art. 8 EVRM
vernietiging
Verzoek om internationale bescherming
asiel
art. 39/56 Vw. –opheffing vluchtelingenstatus
belang
uit status geputte rechten zijn ruimer dan verblijfsrecht
andere rechten
te beperkte invulling
gegrond
cassatie
(Compaoré t. Frankrijk) Schending artikel 3 EVRM (verbod op onmenselijke en vernederende behandeling), procedureel vlak
uitlevering naar Burkina Faso
risico op levenslange gevangenisstraf en slechte detentieomstandigheden
diplomatieke garanties door vorige regering
geen bevestiging door nieuwe transitieregering na staatsgreep in 2022
nood aan ex nunc beoordeling door nationale autoriteiten
(WS e.a. tegen Europees Grens- en kustwachtagentschap) Niet-contractuele aansprakelijkheid
Verordening (EU) 2016/1624
Richtlijn 2013/32/EU
Richtlijn 2008/115/EG
Verplichtingen van Frontex inzake bescherming van grondrechten
Geen misbruik van procesrecht
Ontvankelijkheid
Causaal verband
(M.A. t. Italië) Schending artikel 3 EVRM (materieel)
Onmenselijke behandeling
Plaatsing van niet-begeleide minderjarige asielzoeker, vermeend slachtoffer van seksueel misbruik, gedurende bijna acht maanden in opvangcentrum voor volwassenen dat niet is uitgerust om haar passende psychologische bijstand te verlenen
Langdurige passiviteit van nationale autoriteiten met betrekking tot haar situatie en behoeften als bijzonder kwetsbare minderjarige
Verzoek om internationale bescherming
asiel
Nigeria
verhoor in het Engels zonder tolk
geen bezwaar voor gehoor
niet aangegeven een tolk te verkiezen
opmerking advocaat tijdens gehoor
geen blijk van communicatieproblemen in notities gehoor
geen bezwaar tegen tolk Engels-Nederlands op zitting bij RvV
art. 57/5quater Vw j. art. 17, lid 3 Asielprocedurerichtlijn
art. 508/10 en 508/13 Ger. W.
advocaat kon verzoeker informeren
geen prejudiciële vraag aan het Hof van Justitie
vrees voor vervolging niet aannemelijk
verwerping
Gezinshereniging
ouders van subsidiair beschermde
humanitaire visa voor broers en zussen
weigering visa gezinshereniging
geen DNA-test wegens frauduleuze identiteit
weigeringsbeslissingen humanitaire visa onder voorbehoud DNA-test
keuze voor ouders tussen afzien van gezinshereniging of gescheiden worden van andere kinderen
art. 8 EVRM
positieve verplichting
zorgvuldigheidsverplichting
vernietiging