Rechtspraak

Let op: Het datumfilter werkt nog niet optimaal!

  • 4738 resultaten gevonden
Verzoek om internationale bescherming
asiel
Afghanistan
art. 48/3, §4, d) Vw.
verwestering
terugkeerders
sociale groep
politieke overtuiging
individuele beoordeling
minderjarig
jonge leeftijd
vormende jaren in Europa
actieve deelname aan de samenleving
erkenning vluchtelingenstatus
Verzoek om internationale bescherming
asiel
Burundi
dubbele nationaliteit
valse informatie
autoriteiten misleid
zonder binnenkomstdocumenten aangekomen
detentie
versnelde procedure gerechtvaardigd
ongeloofwaardige verklaringen over Keniaanse nationaliteit
verwerping
Art. 9bis Vw.
ongegrond
openbare orde
veroordeling in 2021 voor feiten in 2016
meermaals in aanraking gekomen met politiediensten
geen stukken waaruit feitelijke vaststellingen blijken
enkel opzoeking zonder details
materiële motiveringsplicht
zorgvuldigheidsbeginsel
vernietiging
(Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid t. S.S., N.Z., S.S.) Prejudiciële verwijzing
Verordening (EU) nr. 604/2013
Aanwijzing van de voor de behandeling van een verzoek om internationale bescherming verantwoordelijke lidstaat
Artikel 27
Rechtsmiddel tegen een jegens een asielzoeker genomen overdrachtsbesluit
Artikel 29
Opschorting van de uitvoering van het overdrachtsbesluit
Overdrachtstermijn
Stuiting van de termijn waarbinnen de overdracht moet plaatsvinden
Richtlijn 2004/81/EG
Verblijfstitel die in ruil voor samenwerking met de bevoegde autoriteiten wordt afgegeven aan derdelanders die het slachtoffer zijn van mensenhandel of hulp hebben gekregen bij illegale immigratie
Artikel 6
Bedenktijd
Verbod op uitvoering van een verwijderingsmaatregel
Rechtsgangen
(J.A. en andere t. Italië) Artikel 3 EVRM
onmenselijke en vernederende behandeling
Tunesische migranten tien dagen vastgehouden in hotspotcentrum (Lampedusa) in slechte materiële omstandigheden- Artikel 5, §§ 1, onder f), 2 en 4
Willekeurige vrijheidsberoving ter voorkoming van illegale binnenkomst in het land
detentie zonder duidelijke en toegankelijke rechtsgrondslag en gebrek aan gemotiveerde beslissing
Verzoekers niet op de hoogte gesteld van wettelijke redenen voor detentie
Onvermogen om rechtmatigheid van feitelijke detentie aan te vechten wegens gebrek aan voldoende informatie
Artikel 4 Protocol 4 (Verbod op collectieve uitzetting van vreemdelingen)
Verwijdering naar Tunesië zonder naar behoren rekening te houden met individuele situaties van verzoekers
(Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid t. E.N., S.S., J.Y.) Prejudiciële verwijzing
Verordening (EU) nr. 604/2013
Bepaling van de voor de behandeling van een verzoek om internationale bescherming verantwoordelijke lidstaat
Artikel 27
Rechtsmiddel tegen een jegens een asielzoeker genomen overdrachtsbesluit
Artikel 29
Overdrachtstermijn
Opschorting van deze termijn tijdens het hoger beroep
Door de overheidsinstantie gevraagde voorlopige voorziening
Bijlage 41ter
niet-inaanmerkingname van aanvraag gezinshereniging
referentiepersoon is medisch geregulariseerd (art. 9ter Vw.)
bewijsstukken
vrijstelling van bepaalde voorwaarden
Omzendbrief 13 december 2013
GwH 26 september 2013, nr. 121/2013
geen rekening gehouden met begeleidende brief
zorgvuldigheidsbeginsel
vernietiging
Gezinshereniging
ander familielid van een Unieburger
art. 47/1 Vw.
referentiepersoon heeft dubbele nationaliteit
HvJ 14 november 2017, C-165/16, Lounes
art. 21 VWEU
gebruik gemaakt van recht op vrij verkeer als Italiaan
latere naturalisatie kan er niet voor zorgen dat hij verworven rechten verliest
vernietiging
Verzoek om internationale bescherming
asiel
Sierra Leone
geen geloof aan minderjarigheid
leeftijdsonderzoek
geboortedatum in paspoort
vals paspoort kan bij uitbreiding tot gebolg hebben dat stavingstukken visumdossier vals zijn
onzorgvuldig en onvolledig onderzoek
vernietiging
Gezinshereniging
kleinkind van een Belg
stabiele en toereikende bestaansmiddelen
vorige aanvraag geweigerd omdat grootmoeder IGO krijgt
inkomsten uit zelfstandige activiteit naast IGO
jaargrenzen voor inkomen
niet gecontroleerd
kennelijk onredelijk
zorgvuldigheidsplicht
vernietiging
Internationaal publiek recht
diplomatieke vertegenwoordiging
ontslag werknemer Indische ambassade in Brussel
art. 17 Ger. W.
diplomatieke missie
geen afzonderlijke rechtspersoonlijkheid te onderscheiden van zendstaat
inschrijving in KBO
ambassade kan niet optreden als eiser of verweerder
geen hoedanigheid
ongegrond
Opvang
recht op eerlijk proces
toegang tot de rechter
art. 6 EVRM
verzadiging opvangnetwerk
geen overmacht
Fedasil in gebreke Opvangwet correct toe te passen
manifest misbruik van juridische procedures door Fedasil
art. 780bis, al 1 Ger. W.
boete van 2500 euro
Verzoek om internationale bescherming
asiel
Afghanistan
meervoudig verzoek
onontvankelijk
Hazara
sjiitische moslim
wijziging algemene situatie in Afghanistan
verblijf in Westen sinds 2015
mentale gezondheidstoestand
individuele omstandigheden
erkenning vluchtelingenstatus
Verzoek om internationale bescherming
asiel
Afghanistan
verwestering
individuele risico-bepalende elementen
Engelse lessen gevolgd in Afghanistan
standpunt inzake recht op onderwijs voor zus
minderjarigheid bij aankomst in België
geen elementen die persoonlijk uiterst moeilijk of nagenoeg onmogelijk te veranderen of te verhullen kenmerken of gedragingen betreffen
netwerk in regio van herkomst
Tadjiekse afkomst
geen systematische vervolging
verwerping
Gezinshereniging
einde verblijf
ander familielid van een Unieburger
Nederlandse schoonzus
geen gezamenlijke vestiging
uitzonderingen
drie jaar gezamenlijke vestiging, waarvan minstens een jaar in het rijk
eerste aanvraag gezinshereniging al op 28 november 2016
indienen opeenvolgende aanvragen
omzeiling wetgeving
doel art. 42quater Vw.
verwerping
Verzoek om internationale bescherming
asiel
Iran
protesten inzake hoofddoekenverplichting
vestimentaire beperkingen volstaan niet
niet politiek actief
minderjarige
beslissing zonder persoonlijk onderhoud
geen gevolg gegeven aan oproepingen wegens medische redenen
verzoek om inlichtingen
verwerping
Verzoek om internationale bescherming
asiel
Afghanistan
Hazara
geen systematische vervolging
zeer precaire situatie
machtsovername Taliban
individuele elementen
kwetsbaar profiel
medische en psychische problematiek
verwestering
taliban is geen actor van bescherming
erkenning vluchtelingenstatus