Rechtspraak

Let op: Het datumfilter werkt nog niet optimaal!

  • 4843 resultaten gevonden
Verzoek om internationale bescherming
asiel
Egypte
Koptische Christen
zitting achter gesloten deuren
verklaringen over verkrachting
slachtoffer seksueel geweld
schaamte en angst
HvJ 2 december 2024, nrs. C-148/13, 149/13 en 150/13, A, B en C t. Staatssecretaris voor Justitie en Veiligheid
aangehaalde feiten zeer ernstig
niet over gehoord
vernietiging
Opvang –verzoeker om internationale bescherming
geen opvang ondanks dwangsommen
steunaanvraag bij OCMW
verzoek tot opheffing code 207 onbeantwoord door Fedasil
de facto weigering opheffing code 207
no show oneigenlijk toegekend
OCMW-steun kan niet geweigerd worden op basis van art. 57ter OCMW-wet
algemene bevoegdheid
Fedasil moet officiële correcte beslissing nemen
gegrond
Vreemdelingen
Toegang tot het grondgebied, verblijf, vestiging en verwijdering
Voorwaarden tot gezinshereniging
Familieleden van een Belgische onderdaan die geen gebruik heeft gemaakt van het recht van vrij verkeer
Meerderjarige herenigde ten laste van de gezinshereniger
Gezinshereniging
ander familielid van een Unieburger
broer
referentiepersoon reeds geruime tijd in België en gezinsleven met kerngezin
HvJ 5 september 2012, C-83/11, Rahman
afhankelijkheid kan ook ontstaan nadat referentiepersoon zich met gezin in gastland gevestigd heeft
art. 47/1, 2° Vw.
banden tussen verzoeker en referentiepersoon onderzoeken
zorgvuldigheidsbeginsel
art. 74/13 Vw.
art. 8 EVRM
vernietiging
Verzoek om internationale bescherming
asiel
art. 39/56 Vw. –opheffing vluchtelingenstatus
belang
uit status geputte rechten zijn ruimer dan verblijfsrecht
andere rechten
te beperkte invulling
gegrond
cassatie
(Compaoré t. Frankrijk) Schending artikel 3 EVRM (verbod op onmenselijke en vernederende behandeling), procedureel vlak
uitlevering naar Burkina Faso
risico op levenslange gevangenisstraf en slechte detentieomstandigheden
diplomatieke garanties door vorige regering
geen bevestiging door nieuwe transitieregering na staatsgreep in 2022
nood aan ex nunc beoordeling door nationale autoriteiten
(WS e.a. tegen Europees Grens- en kustwachtagentschap) Niet-contractuele aansprakelijkheid
Verordening (EU) 2016/1624
Richtlijn 2013/32/EU
Richtlijn 2008/115/EG
Verplichtingen van Frontex inzake bescherming van grondrechten
Geen misbruik van procesrecht
Ontvankelijkheid
Causaal verband
(M.A. t. Italië) Schending artikel 3 EVRM (materieel)
Onmenselijke behandeling
Plaatsing van niet-begeleide minderjarige asielzoeker, vermeend slachtoffer van seksueel misbruik, gedurende bijna acht maanden in opvangcentrum voor volwassenen dat niet is uitgerust om haar passende psychologische bijstand te verlenen
Langdurige passiviteit van nationale autoriteiten met betrekking tot haar situatie en behoeften als bijzonder kwetsbare minderjarige
Verzoek om internationale bescherming
asiel
Nigeria
verhoor in het Engels zonder tolk
geen bezwaar voor gehoor
niet aangegeven een tolk te verkiezen
opmerking advocaat tijdens gehoor
geen blijk van communicatieproblemen in notities gehoor
geen bezwaar tegen tolk Engels-Nederlands op zitting bij RvV
art. 57/5quater Vw j. art. 17, lid 3 Asielprocedurerichtlijn
art. 508/10 en 508/13 Ger. W.
advocaat kon verzoeker informeren
geen prejudiciële vraag aan het Hof van Justitie
vrees voor vervolging niet aannemelijk
verwerping
Gezinshereniging
ouders van subsidiair beschermde
humanitaire visa voor broers en zussen
weigering visa gezinshereniging
geen DNA-test wegens frauduleuze identiteit
weigeringsbeslissingen humanitaire visa onder voorbehoud DNA-test
keuze voor ouders tussen afzien van gezinshereniging of gescheiden worden van andere kinderen
art. 8 EVRM
positieve verplichting
zorgvuldigheidsverplichting
vernietiging
Opheffing vluchtelingenstatus
asiel
Turkije
art. 1 C Vluchtelingenverdrag
art. 55/3 Vw.
meermaals veroordeeld in België
duurzaam gewijzigde situatie in Turkije
opheffing niet beperkt in tijd
praktiserende Assyrische christen
geen afdoende onderzoek
vernietiging
Kort verblijf
visum type C
Senegal
vasthouding aan de grens
art. 3 Vw.
SIS seining
geseind door Frankrijk
UDN
nooit in Europa geweest
identiteitsverwisseling
niet getracht alle nuttige elementen te verzamelen om met volledige kennis van zaken uitspraak te doen
MTHEN
huwelijksfeest zoon
schorsing
arrest uitvoerbaar bij voorraad
Tijdelijke bescherming
Oekraïne
Azerbeidjaans onderdaan
Oekraïense echtgenote verblijft nog steeds in Oekraïne
geen afgeleid statuut
niet vergezeld in België
geen permanente verblijfsvergunning in Oekraïne voor 24 februari 2022
niet kennelijk onredelijk
art. 2 Uitvoeringsbesluit
verwerping
Publiek recht
Vlaams Gewest
Lokale religieuze gemeenschappen
Erkenningsvoorwaarden
1. Bedienaars van de eredienst en hun vervangers
Inburgeringsplicht
Controle
2. Verbod van elke buitenlandse ondersteuning en financiering
3. Bestuursorgaan
Vereisten
4. Wachtperiode van minimaal vier jaar en maximaal vijf jaar
5. Omvang van de toetsing door het bestuur
6. Overgangsmaatregel
Verkorte erkenningsprocedure
Sociaal recht
Vlaamse Gemeenschap
Vlaamse sociale bescherming
1. Zorgbudget
Sociaal gecorrigeerde zorgpremie
Toekenningsvoorwaarden
Verblijfsduur
Inburgeringsplicht
2. Administratief beroep
Ontvankelijkheidsvereiste
Dossiertaks
3. Zorgbudget
Ouderen met een zorgnood