Rechtspraak

Let op: Het datumfilter werkt nog niet optimaal!

  • 4738 resultaten gevonden
Nationaliteit
Verkrijging van de Belgische nationaliteit
Verkrijging door nationaliteitsverklaring
Voorwaarden
Kennis van één van de drie landstalen
Vereist niveau en bewijs
Vreemdelingen die analfabeet zijn
Detentie
verzoek tot invrijheidstelling
art. 5.4 EVRM
art. 71 Vw.
spoedige beslissing over rechtmatigheid detentie
opeenvolgende beslissingen tot detentie
zonder voorwerp verklaren ontneemt recht op rechterlijke controle van beslissing uit
cassatie
Opvang
opheffing code 207
tewerkstelling
professionele activiteit
beroepsinkomsten
art. 9 KB 12 januari 2011
kortlopende contracten via interimkantoor
niet voldaan aan voorwaarden voor opheffing
niet meer aan het werk
psychische problemen
kwetsbaarheid
art. 13 Opvangwet
bijzondere omstandigheden
zelfredzaamheid
gegrond
vernietiging beslissing tot opheffing
Opvang
opheffing code 207
tewerkstelling
professionele activiteit
beroepsinkomsten
art. 9 KB 12 januari 2011
kortlopende contracten via interimkantoor
leefloon niet overschreden
art. 9 KB 12 januari 2011
risico op dakloosheid
art. 13 Opvangwet
bijzondere omstandigheden
zelfredzaamheid
gegrond
vernietiging beslissing tot opheffing
Opvang
opheffing code 207
tewerkstelling
professionele activiteit
beroepsinkomsten
art. 9 KB 12 januari 2011
evenredigheidsbeginsel
risico op dakloosheid
tijdelijk verblijfsrecht als struikelblok
art. 13 Opvangwet
bijzondere omstandigheden
zelfredzaamheid
gegrond
vernietiging beslissing tot opheffing
Gezinshereniging
echtgenoot van een Belg
weigering omwille van Zwitsers inreisverbod
aanvraag dateert van na geldigheid inreisverbod
HvJ 26 juli 2017, nr. C-225/16, Ouhrami
Schengengrondgebied niet verlaten
wel verwijderd uit Zwitserland
geen onderzoek naar hoe Zwitserse autoriteiten Ouhrami lezen
vernietiging
Gezinshereniging
art. 10bis Vw.
buitengewone omstandigheden
hoger belang van het kind
DVZ raadt aan dat verzoeker en kind terugkeren naar Venezuela, daar 90 dagen verblijven en vervolgens terugkeren om aanvraag vanuit wettig kort verblijf in te dienen
aangeraden om terug te keren tijdens schoolvakantie
beslissing van 6 september 2022
aanmoediging om 10 maand in onwettig verblijf te verblijven
onredelijk
beoordeling buitengewone omstandigheden om ogenblik beslissing
zorgvuldigheidsbeginsel
vernietiging
Nationaliteit
nationaliteitsverklaring
art. 12bis, § 1, 2° WBN
gewichtig feit eigen aan de persoon
verklaring over leeftijd tijdens asielprocedure
lijst KB 14 januari 2013 niet exhaustief
geen aanwijzingen dat identiteit onjuist zou zijn
leeftijdsonderzoek uitgevoerd door Dienst Voogdij
niet op frauduleuze wijze getracht Belgische staat te misleiden
toekenning Belgische nationaliteit
Vreemdelingen
Toegang tot het grondgebied, verblijf, vestiging en verwijdering
Voorwaarden tot gezinshereniging
Familieleden van een Belgische onderdaan die geen gebruik heeft gemaakt van het recht van vrij verkeer
Meerderjarige herenigde ten laste van de gezinshereniger
(Kogan en andere t. Rusland) Schending artikel 8 (Privé- en gezinsleven)
Ongerechtvaardigde intrekking van verblijfsvergunning van mensenrechtenadvocaat om niet bekendgemaakte redenen van nationale veiligheid
Zuiver formele toetsing van intrekkingsbesluit door nationale rechterlijke instanties
Intrekkingsprocedure aangetast door ernstige procedurele gebreken
Schending artikel 18 (+ artikel 8)
Beperking voor ongeoorloofde doeleinden
Intrekking van de verblijfsvergunning van verzoekster, hoofdzakelijk bedoeld om de mensenrechtengerelateerde activiteiten van haar en haar echtgenoot te bestraffen en de voortzetting ervan te verhinderen
Algemene context van toename van strenge beperkingen voor NGO's, mensenrechtenverdedigers en andere actoren van het maatschappelijk middenveld in Rusland, met als gevolg een "chilling effect" op hun activiteiten
Schending artikel 38
Niet-nakoming van de verplichting van de staat om alle nodige faciliteiten te verstrekken
Humanitaire visa
weigering visa D
Afghanistan
verblijf in Pakistan
familie in België
persoonlijke situatie
veiligheidssituatie
linken met voormalige overheid, Afghaans leger en internationale organisaties
machtsovername Taliban
zorgvuldigheidsbeginsel
vernietiging
Gezinshereniging
ouder van een Belgisch minderjarig kind
art. 40ter Vw.
kind ondertussen meerderjarig geworden
moment beoordeling leeftijdsvoorwaarde
DVZ zou na vernietiging door RvV moeten verwerpen doordat referentiepersoon intussen meerderjarig is
bewust verschil in behandeling tussen familieleden Belgen en familieleden Unieburgers
GwH 26 september 2023, nr. 121/2023
GwH 7 mei 2021, nr. 77/2021
geen schending gelijkheidsbeginsel of rechtszekerheidsbeginsel
ongegrond
verwerping
Gezinshereniging
wettelijk samenwonende partner van een Belg
voldoende en toereikende bestaansmiddelen
behoefteanalyse
afkomst bestaansmiddelen
inkomen van verzoeker zelf
art. 40ter Vw.
behoefteanalyse strekt er niet toe om bestaansmiddelen die niet in aanmerking komen toch in aanmerking te nemen
gegrond
cassatie
Kort verblijf
aanvraag visum type C
Afghanistan
intussen visum D en F kaart gekregen
belang
verzoeker kan geen voordeel putten uit onderzoek wettigheid van weigering visum C
niet-ontvankelijk