Rechtspraak

Let op: Het datumfilter werkt nog niet optimaal!

  • 4843 resultaten gevonden
Einde verblijf
gezinshereniging met Belg
einde wettelijke samenwoonst
art. 42quater Vw.
belangenafweging
economisch profiel verzoeker
manager bij telecombedrijf met contract van onbepaalde duur
hoog inkomen
stereotiepe motivering
oppervlakkige en onredelijke beoordeling
vernietiging
(Camara t. België) Artikel 6 EVRM
burgerlijk recht
toegang tot de rechter
Weigering van de nationale autoriteiten om een onmiddellijk uitvoerbaar bevel ten uitvoer te leggen waarbij de staat wordt gelast onderdak en materiële bijstand te verstrekken aan een persoon die om internationale bescherming verzoekt
Verzoeker pas opgevangen na door het EHRM gelaste voorlopige maatregel
Systemisch verzuim van de nationale autoriteiten om definitieve rechterlijke beslissingen met betrekking tot opvang uit te voeren
Artikel 46
Algemene maatregelen
Verweerder moet het systemisch probleem verhelpen dat de nationale autoriteiten niet in staat zijn het nationale recht inzake het recht op opvang van asielzoekers na te leven, met inbegrip van definitieve rechterlijke beslissingen die de naleving ervan be
Humanitair visum
art. 9 en 13 Vw.
Afghanistan
broer met subsidiaire bescherming in België
Hazara
Afghaanse vrouw
discretionaire bevoegdheid
gunst
visumaanvraag veel later dan familieleden ingediend
familiaal geïsoleerd
kwetsbare positie
moeilijkheden om naar Pakistan te reizen
reisrestricties door corona
zorgvuldigheidsbeginsel
art. 8 EVRM
afhankelijkheidsband
financiële steun
vernietiging
Verzoek om internationale bescherming
asiel
Afghanistan
verwestering
individuele risico-bepalende elementen
specifieke omstandigheden
minderjarigheid bij aankomst in België
geen vragen over verwestering tijdens persoonlijk onderhoud
Frans geleerd
schoollopen in België
uitvoerige verklaringen van derden met uiteenlopende profielen
tewerkstelling
minstens risico om als verwesterd beschouwd te worden
toegedichte politieke overtuiging
geen intern vestigingsalternatief
taliban is actor van vervolging
erkenning vluchtelingenstatus
(Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl t. AA) Prejudiciële verwijzing
Richtlijn 2011/95/EU
Normen voor erkenning als vluchteling of als persoon die voor subsidiaire bescherming in aanmerking komt
Artikel 14, lid 4, onder b)
Intrekking van de vluchtelingenstatus
Derdelander die definitief is veroordeeld voor een bijzonder ernstig misdrijf
Gevaar voor de samenleving
Evenredigheidstoetsing
Richtlijn 2008/115/EU
Terugkeer van illegaal verblijvende derdelanders
Uitstel van verwijdering
(XXX t. Commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen) Prejudiciële verwijzing
Richtlijn 2011/95/EU
Normen voor erkenning als vluchteling of als persoon die voor subsidiaire bescherming in aanmerking komt
Artikel 14, lid 4, onder b)
Intrekking van de vluchtelingenstatus
Derdelander die definitief is veroordeeld voor een bijzonder ernstig misdrijf
Gevaar voor de samenleving
Evenredigheidstoetsing
(Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid t. M.A.) Prejudiciële verwijzing
Richtlijn 2011/95/EU
Normen voor erkenning als vluchteling of als persoon die voor subsidiaire bescherming in aanmerking komt
Artikel 14, lid 4, onder b)
Intrekking van de vluchtelingenstatus
Derdelander die definitief is veroordeeld voor een bijzonder ernstig misdrijf
Gevaar voor de samenleving
Evenredigheidstoetsing
(B.F e.a. t. Zwitserland) Artikel 8 EVRM
Positieve verplichtingen
Gezinsleven
Afwijzing van verzoeken om gezinshereniging, omdat niet is voldaan aan voorwaarde van financiële onafhankelijkheid, van voorlopig toegelaten vluchtelingen die vrezen te worden vervolgd wegens hun illegale vertrek uit hun land van herkomst
Lidstaten beschikken over een zekere beoordelingsmarge om te eisen dat dergelijke vluchtelingen niet afhankelijk zijn van sociale bijstand alvorens gezinshereniging toe te staan
Marge aanzienlijk beperkter dan die voor de invoering van wachttijden voor gezinshereniging waarom wordt verzocht, door personen zonder vluchtelingenstatus maar met subsidiaire of tijdelijke beschermingsstatus
Internationale en Europese consensus om geen onderscheid te maken tussen verschillende vluchtelingen uit hoofde van het Verdrag van 1951 wat betreft de vereisten voor gezinshereniging en om vluchtelingen in aanmerking te laten komen voor gunstigere gezins
Beperking van de beoordelingsmarge
Bijzonder kwetsbare situatie van vluchtelingen op de plaats waar zij verblijven moet naar behoren in aanmerking worden genomen bij de toepassing van een vereiste op hun verzoek om gezinshereniging
Onoverkomelijke hinderpalen voor het genieten van een gezinsleven in het land van herkomst die geleidelijk aan belangrijker worden bij de beoordeling van het billijk evenwicht naarmate de tijd verstrijkt
Noodzaak om het vereiste van niet-afhankelijkheid van sociale bijstand met voldoende flexibiliteit toe te passen
Vluchtelingen mogen niet worden verplicht "het onmogelijke te doen" om gezinshereniging te verkrijgen
Billijk evenwicht tussen concurrerende belangen bereikt in één verzoek, maar niet in drie andere verzoeken
Verzoek om internationale bescherming
asiel
Syrië
asielaanvraag vanuit gesloten centrum
art. 57/6/1 Vw.
videogehoor
gebruik MS Teams
art. 13 AVG
RvS 3 oktober 2022, nr. 254.655
vertrouwelijkheidsbeginsel
betrouwbaarheid
passende geheimhouding
KB 11 juli 2003
bijkomende maatregelen
confidentialiteit nageleefd
verwerping
Art. 9bis Vw.
onontvankelijk
buitengewone omstandigheden
medische elementen
mogelijkheid tot medische zorg niet beoordeeld
9ter onontvankelijk wegens gebrek aan standaard medisch attest
geen beoordeling
lange duur behandelingsperiode
medische attesten gedateerd
zorgvuldigheidsbeginsel
vernietiging
(X t. International Protection Appeals Tribunal, Minister for Justice and Equality, Ierland, Attorney General) Prejudiciële verwijzing
Gemeenschappelijk beleid inzake asiel en subsidiaire bescherming
Richtlijn 2004/83/EG
Minimumnormen voor de erkenning als vluchteling of als persoon die voor subsidiaire bescherming in aanmerking komt
Artikel 4, lid 1, tweede volzin
Samenwerking van de lidstaat met de verzoeker om de relevante elementen van zijn verzoek te beoordelen
Omvang
Algemene geloofwaardigheid van een verzoeker
Artikel 4, lid 5, onder e)
Beoordelingscriteria
Gemeenschappelijke procedures voor de toekenning van de internationale bescherming
Richtlijn 2005/85/EG
Deugdelijk onderzoek
Artikel 8, leden 2 en 3
Rechterlijke toetsing
Artikel 39
Omvang
Procedurele autonomie van de lidstaten
Doeltreffendheidsbeginsel
Redelijke termijn voor het geven van een besluit
Artikel 23, lid 2, en artikel 39, lid 4
Gevolgen van een eventuele niet-naleving
(TE, RU, wettelijk vertegenwoordigd door TE t. Stad Frankfurt am Main (C 829/21) en EF t. Stad Offenbach am Main (C 129/22)) Prejudiciële verwijzing
Immigratiebeleid
Status van langdurig ingezeten onderdanen van derde landen
Richtlijn 2003/109/EG
Artikel 9, lid 4, tweede alinea, artikel 14, lid 1, artikel 15, lid 4, tweede alinea, artikel 19, lid 2, en artikel 22
Recht van onderdanen van derde landen op de status van langdurig ingezetene in een lidstaat
Toekenning door de eerste lidstaat van een ‚EU-verblijfsvergunning voor langdurig ingezetenen’ voor onbepaalde tijd
Onderdaan van een derde land die meer dan zes jaar afwezig was van het grondgebied van de eerste lidstaat
Daaropvolgend verlies van het recht op de status van langdurig ingezetene
Aanvraag tot verlenging van een verblijfsvergunning die op grond van de bepalingen van hoofdstuk III van richtlijn 2003/109/EG door de tweede lidstaat is afgegeven
Afwijzing van de aanvraag door de tweede lidstaat wegens het verlies van dit recht
Voorwaarden
Verzoekers om internationale bescherming
asiel
opvang
recht op asiel
recht op opvang
effectieve toegang tot procedure
art. 50 Vw.
geen overmacht
verzadiging opvangnetwerk ontslaat staat niet van haar verplichtingen
niet-respecteren van rechterlijke uitspraken
fundamenten van de rechtsstaat
schending art. 1382 BW
dwangsom
(Europese Commissie t. Hongarije) Niet-nakoming
Ruimte van vrijheid, veiligheid en recht
Beleid inzake grenscontroles, asiel en immigratie
Procedures voor de toekenning van internationale bescherming
Richtlijn 2013/32/EU
Artikel 6
Daadwerkelijke toegang
Indiening van een aanvraag
Nationale regels op grond waarvan vooraf buiten het grondgebied van de lidstaat administratieve formaliteiten moeten worden vervuld
Volksgezondheidsdoelstelling
(X t. Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid) Prejudiciële verwijzing
Burgerschap van de Unie
Artikel 20 VWEU
Recht om vrij op het grondgebied van de lidstaten te reizen en te verblijven
Besluit tot weigering van verblijf, door een lidstaat vastgesteld jegens een derdelander die ouder is van een minderjarig kind dat de nationaliteit van die lidstaat heeft
Kind dat zich buiten het grondgebied van de Europese Unie bevindt en nooit op het grondgebied van de Unie heeft verbleven
Dublin
Dublin III-Vo.
Litouwen
art. 3 EVRM
art. 4 EU-Handvest
noodtoestand in Litouwen door massale influx van migranten
toegang tot asielprocedure
automatische detentie
omstandigheden in detentiecentra
beslissing op basis van oudere rapporten
zorgvuldigheidsbeginsel
vernietiging
Gezinshereniging
familie van een erkend vluchteling
art. 10 Vw.
weigering onder voorbehoud DNA-test
cascadesysteem
geen beoordeling ‘andere geldige bewijzen’
DNA-test moet gedaan worden in kader van aanvraag en niet na afwijzen aanvraag
kennelijk onredelijk
vernietiging
Opvang –verzoeker om internationale bescherming
geen opvang ondanks dwangsommen
steunaanvraag bij OCMW
verzoek tot opheffing code 207 onbeantwoord door Fedasil
de facto weigering opheffing code 207
no show oneigenlijk toegekend
OCMW-steun kan niet geweigerd worden op basis van art. 57ter OCMW-wet
algemene bevoegdheid
Fedasil moet officiële correcte beslissing nemen
gegrond