Rechtspraak

Let op: Het datumfilter werkt nog niet optimaal!

  • 4827 resultaten gevonden
Verzoek om internationale bescherming
asiel
Syrië
veiligheidssituatie
regionale verschillen
situatie terugkeerders
geweld tegen vrouwen
geen hoofddoek
atheïsme
laattijdige indiening verzoek om internationale bescherming
veelvuldig heen en weer gereisd naar Syrië
daadwerkelijke bescherming
geen individuele omstandigheden
verwerping
Gezinshereniging
stiefkind van een Unieburger
ouder dan 21 jaar
ten laste zijn
sinds 2018 student in Oekraïne
land van gewoonlijk verblijf
geen bewijzen van onvermogen
onmogelijkheid om als student te werken in Oekraïne
informatie op website Oekraïense overheid
zorgvuldigheidsbeginsel
vernietiging
Opvang
verzoeker om internationale bescherming
opheffing opvang
meer dan zes maanden tewerkstelling
art. 35/1 Opvangwet
art. 9 KB 12 januari 2011
contract onbepaalde duur
voorwaarden voldaan
redelijkheidsbeginsel
zelfredzaamheid
schaarste op huurmarkt
menselijke waardigheid
recht op huisvesting
gegrond
Staatloze
Palestina
kind geboren in België
Verdrag van New York 28 september 1954
banden met Libanon, Syrië, VAE en Palestina
vluchtelingen in Libanon kunnen geen staatsburgerschap krijgen
geen nationaliteit van Syrië of VAE
Montevideo conventie
Palestina is een staat
advies A-G. Thierry Werquin bij Cass. 19 november 2021, nr. C.21.0095.F
geen Palestijnse documenten
registratie bij UNRWA
Palestina beschouwt verzoekers niet als onderdaan
gegrond
erkenning als staatloze
Art. 9ter Vw.
ongegrond
rolstoelgebonden
mantelzorg
arts-geneesheer meent geen conclusief oordeel te kunnen vellen
geen objectieve fysieke evaluatie
geen verplichting om standaard medisch getuigschrift te staven met grondige klinische rapporten
mogelijkheid voor arts-geneesheer om zelf objectieve fysieke evaluatie uit te voeren of te laten uitvoeren door deskundige
motiveringsplicht
vernietiging
(Ghadamian t. Zwitserland) Schending artikel 8 EVRM (recht op privé- en familieleven)
wettig verblijf sinds 1969
strafbare feiten
uitwijzingsbeslissing uitvoerbaar sinds 2002
uitwijzing nooit uitgevoerd
54 jaar verblijf waaronder 33 jaar in wettig verblijf
geen ernstige inbreuken sinds 2005
belangenafweging
redenen relevant maar niet voldoende
(M.D. t. Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság Budapesti és Pest Megyei Regionális Igazgatósága) Prejudiciële verwijzing
Immigratiebeleid
Artikel 20 VWEU
Effectief genot van de belangrijkste aan de status van burger van de Unie ontleende rechten
Artikel 47 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie
Richtlijn 2008/115/EG
Gemeenschappelijke normen en procedures in de lidstaten voor de terugkeer van onderdanen van derde landen die illegaal op hun grondgebied verblijven
Artikelen 5, 11 en 13
Rechtstreekse werking
Recht op een doeltreffende voorziening in rechte
Inreis- en verblijfsverbod dat is opgelegd aan een onderdaan van een derde land die familielid is van een minderjarige Europese burger
Bedreiging voor de nationale veiligheid
Niet-inaanmerkingneming van de individuele situatie van deze onderdaan van een derde land
Weigering om een rechterlijke beslissing tot opschorting van de gevolgen van dit verbod ten uitvoer te leggen
Gevolgen
Vreemdelingenrecht
Toegang en verblijf
Recht van terugkeer
Verlies van het recht op verblijf
Vreemdeling die in België is geboren of die vóór de leeftijd van twaalf jaar op het grondgebied is toegekomen
(A.L. t. Migrationsverket) Prejudiciële verwijzing
Artikel 99 van het Reglement voor de procesvoering van het Hof
Immigratiebeleid
Richtlijn 2008/115/EG
Gemeenschappelijke normen en procedures in de lidstaten voor de terugkeer van derdelanders die illegaal op hun grondgebied verblijven
Artikel 6, lid 2
Terugkeerbesluit dat gepaard gaat met een voor een periode van drie jaar geldend inreisverbod
Derdelander met een door een andere lidstaat afgegeven geldige verblijfstitel
Verzuim van de nationale politieautoriteit om deze derdelander toe te staan zich naar het grondgebied van die andere lidstaat te begeven alvorens jegens hem een terugkeerbesluit uit te vaardigen
Gecombineerde vergunning
vernieuwing
laattijdige aanvraag
ontvankelijk verklaard en toelating tot arbeid goedgekeurd door Brussels Hoofdstedelijk gewest
artikel 61/25-3 Vw. en art. 21 Samenwerkingsakkoord 2/2/2018
imam
eerste tijdige vernieuwingsaanvraag geweigerd
onmiddellijk nieuwe vernieuwingsaanvraag ingediend
geen rekening gehouden met eerste aanvraag
onmogelijke verwachting
kennelijk onredelijk
vernietiging