Rechtspraak

Let op: Het datumfilter werkt nog niet optimaal!

  • 4738 resultaten gevonden
Gezinshereniging
art. 10 Vw.
familieleden van erkend vluchteling
visum D
Eritrea
aanvraag na meer dan 1 jaar
objectieve verschoonbaarheid
bijzondere omstandigheden
administratieve barrières
verzoeker kreeg paspoort
art. 8 EVRM
hoger belang van het kind
inkomens- en huisvestingsvereiste
niet aannemelijk
verwerping
(L.G. t. Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid) Prejudiciële verwijzing
Asielbeleid
Verordening (EU) nr. 604/2013
Criteria en instrumenten om te bepalen welke lidstaat verantwoordelijk is voor de behandeling van een verzoek om internationale bescherming
Artikel 6, lid 1
Belang van het kind
Artikel 16, lid 1
Afhankelijke persoon
Artikel 17, lid 1
Discretionaire bepaling
Tenuitvoerlegging door een lidstaat
Derdelander die zwanger was op het moment van indiening van het verzoek om internationale bescherming
Huwelijk
Echtgenoot die in de betrokken lidstaat internationale bescherming geniet
Besluit om het verzoek niet te behandelen en om de verzoeker over te dragen aan een andere lidstaat die wordt geacht voor dat verzoek verantwoordelijk te zijn
Gezinshereniging
ouder van Belgisch minderjarig kind
art. 40ter Vw.
inreisverbod
openbare orde
HvJ 8 mei 2018, nr. C-82/16, K.A.
HvJ 5 mei 2022, nr. C-451/19 en C-532/19, Subdelegación del Gobierno en Toledo
art. 20 VWEU
afhankelijkheid
weerlegbaar vermoeden bij duurzame samenwoonst
art. 8 EVRM
nieuw medisch verslag
ernstige psychiatrische problematiek
zorgvuldigheidsbeginsel
vernietiging
BGV
subsidiaire bescherming in Griekenland
asielaanvraag in Duitsland afgewezen
art. 3 EVRM
verhouding Dublin-verordening en procedurerichtlijn
HvJ 5 april 2017, nr. C-36/17, Daher Muse Ahmed t. Bundesrepublik Deutschland
Dublin niet van toepassing
geen schending non-refoulement beginsel
geen schending art. 3 EVRM
verwerping
Art. 9bis Vw.
onontvankelijk
buitengewone omstandigheden
geen Belgische ambassade in Afghanistan
ambassade in Pakistan
geen netwerk en financiële middelen
ingeschreven als ‘ten laste’ van oom bij mutualiteit
niet nodig om onmogelijkheid aan te tonen, enkel bijzondere moeilijkheid
onredelijk
vernietiging
Opvang
verzoeker om internationale bescherming
uitsluiting opvang
niet aanwezig op convocatie door DVZ met oog op vasthouding in kader van Dublin
art. 4 Opvangwet
evenredigheidsbeginsel
artikel 20 Opvangrichtlijn
risico op onrechtmatige detentie
onterechte inperking opvang
oververzadiging netwerk niet dienend
gegrond
Gezinshereniging
art. 10 Vw.
familieleden van subsidiair beschermde
visum D
minderjarig bij asielaanvraag
datum indiening asielaanvraag als uitgangspunt
HvJ 12 april 2018, nr. C-550/16, A.S.
HvJ 7 november 2018, nr. C-380/17
eenzelfde toepassing voor vluchtelingen en subsidiair beschermden
objectieve omstandigheden voor laattijdige indiening
geen motivering
vernietiging
Beëindiging verblijfsrecht
ander familielid van een Unieburger
art. 47/1 Vw.
ten laste in land van herkomst of deel uitmaken van het gezin
art. 47/4 Vw.
specifieke beëindigingsgronden
art. 42quater § 1 Vw.
algemene beëindigingsgronden
geen gezamenlijke vestiging
HvJ 15 september 2022, nr. C-22/21, SRS, AA t. Minister for Justice and Equality
afhankelijkheid
deel van het gezin
hechte en duurzame band die verder gaat dan samenwonen om praktische redenen
tewerkstelling verzoeker
geen financiële afhankelijkheid meer
geen nauwe familieband meer
verwerping
(Alhowais t. Hongarije) Schending artikel 2 EVRM (recht op leven) en artikel 3 EVRM (verbod op foltering, onmenselijke en vernederende behandeling)
procedureel vlak
Gebrek aan daadwerkelijk onderzoek naar de dood van asielzoeker in grensrivier tussen Servië en Hongarije
Schending artikel 2 EVRM (recht op leven, materieel vlak)
positieve verplichtingen van de grenswachters
nalatigheid bij de uitvoering en organisatie van de reddingsoperatie
Geen schending artikel 3 EVRM (materieel vlak)
EHRM niet in staat om buiten redelijke twijfel te concluderen (grotendeels door tekortkomingen in het onderzoek) dat fysiek geweld werd gebruikt tegen verzoeker
Verzoek om internationale bescherming
asiel
Palestina
internationale bescherming in Griekenland
geen geldige verblijfsvergunning
hinderpaal uitoefening rechten
ernstige indicatie situatie van dakloosheid en behoeftigheid
psychologische problemen
art. 4 EU-Handvest
vernietiging