Rechtspraak

Let op: Het datumfilter werkt nog niet optimaal!

  • 4843 resultaten gevonden
Sociale huisvesting
Vlaams Gewest
1. Gemeenten
Sociaal woonbeleidconvenant
Plafond van 15
2. Gegevensbeschermingsautoriteit
Verplichting tot voorafgaand raadplegen
Verwerkingen van persoonsgegevens
3. Onroerend bezit in het buitenland
Onderzoek
4. Recht om zich opnieuw in te schrijven op de wachtlijst
5. Factor voor de toewijzing
Lokale binding
6. Taalkennisvereiste
7. Verplichting voor de sociale huurder die niet is tewerkgesteld
Inschrijving bij de Vlaamse dienst voor arbeidsbemiddeling en beroepsopleiding (VDAB)
Gezinshereniging
familie van een erkend vluchteling
art. 10 Vw.
weigering onder voorbehoud DNA-test
cascadesysteem
geen mogelijkheid om zelf DNA-procedure op te starten
geen wettelijke grond voor weigeringsbeslissing in afwachting van aanvullend onderzoek
vernietiging
Verzoek om internationale bescherming
asiel
Sri Lanka
asielaanvraag vanuit gesloten centrum
aanvraag niet enkel om terugdrijving uit te stellen of te verijdelen
communicatieproblemen
niet bijgestaan door tolk
telefonische vertaling door neef
niet op de hoogte van draagwijdte BGV
versnelde procedure niet van toepassing
art. 57/6/1 Vw.
videogehoor
gebruik MS Teams
art. 13 AVG
RvS 3 oktober 2022, nr. 254.655
vertrouwelijkheidsbeginsel
betrouwbaarheid
passende geheimhouding
KB 11 juli 2003
rapport NOYB
geen privacyverklaring ondertekend
erkenning verzoekers zoon in Frankrijk
vernietiging
Art. 9bis Vw.
zonder voorwerp
Oekraïne
reeds tijdelijke bescherming gekregen
niet enkel oorlog in Oekraïne ingeroepen, vader van kind is Belg
verschillende aanvragen
tijdelijke bescherming biedt minder zekerheid
onduidelijkheid en onzekerheid toekomst tijdelijke bescherming
humanitaire regularisatie biedt zicht op verblijf van onbepaalde duur
belang
vernietiging
(Azzaqui t. Nederland) Schending artikel 8 EVRM (recht op gezins- en privéleven)
uitwijzing en 10 jaar inreisverbod van gevestigde vreemdeling
gepleegde feiten gerelativeerd door beperkte strafrechtelijke aansprakelijkheid (internering)
sterke banden met Nederland
geen rekening gehouden met geestelijke ziekte
onvoldoende belangenafweging door interne rechters
geen schadevergoeding
Gezinshereniging
ouder van een Belgisch minderjarig kind
art. 40ter Vw.
geen geldig paspoort
verstreken Iraaks paspoort
art. 52 Vb.
art. 41 Vw.
geldig identiteitsdocument
niet uitsluitend een geldig paspoort
Iraakse identiteitskaart
geen vervaldatum
originele identiteitskaart voorgelegd in kader van asielaanvraag
niet redelijk te vereisen dat voorgelegd identiteitsdocument biometrische gegevens bevat
vernietiging
Nationaliteit
nationaliteitsverklaring
talenkennis
niveau A2
art. 12bis WBN
art. 1 KB 14 januari 2013
documentair systeem
inburgeringsattest
geen vermelding talenkennis
analfabeet
GwH 23 maart 2023, nr. 53/2023
onmogelijk talenkennis te verwerven
daartoe ingerichte opleidingen volgen
geen bewijs dat verzoeker niet in staat is niveau te verwerven
gegrond
geen toekenning Belgische nationaliteit
Verzoek om internationale bescherming
asiel
Syrië
veiligheidssituatie
regionale verschillen
situatie terugkeerders
geweld tegen vrouwen
geen hoofddoek
atheïsme
laattijdige indiening verzoek om internationale bescherming
veelvuldig heen en weer gereisd naar Syrië
daadwerkelijke bescherming
geen individuele omstandigheden
verwerping
Gezinshereniging
stiefkind van een Unieburger
ouder dan 21 jaar
ten laste zijn
sinds 2018 student in Oekraïne
land van gewoonlijk verblijf
geen bewijzen van onvermogen
onmogelijkheid om als student te werken in Oekraïne
informatie op website Oekraïense overheid
zorgvuldigheidsbeginsel
vernietiging
Opvang
verzoeker om internationale bescherming
opheffing opvang
meer dan zes maanden tewerkstelling
art. 35/1 Opvangwet
art. 9 KB 12 januari 2011
contract onbepaalde duur
voorwaarden voldaan
redelijkheidsbeginsel
zelfredzaamheid
schaarste op huurmarkt
menselijke waardigheid
recht op huisvesting
gegrond
Staatloze
Palestina
kind geboren in België
Verdrag van New York 28 september 1954
banden met Libanon, Syrië, VAE en Palestina
vluchtelingen in Libanon kunnen geen staatsburgerschap krijgen
geen nationaliteit van Syrië of VAE
Montevideo conventie
Palestina is een staat
advies A-G. Thierry Werquin bij Cass. 19 november 2021, nr. C.21.0095.F
geen Palestijnse documenten
registratie bij UNRWA
Palestina beschouwt verzoekers niet als onderdaan
gegrond
erkenning als staatloze