Rechtspraak

Let op: Het datumfilter werkt nog niet optimaal!

  • 4827 resultaten gevonden
Dublin III
Dublin III-Vo.
Nigeria
asielaanvragen ingediend in Italië, Zwitserland en Oostenrijk
overnameverzoek aan Italië
interstatelijk vertrouwensbeginsel
Italiaanse autoriteiten hebben diverse malen aangegeven dat Dublinoverdrachten tijdelijk moeten worden opgeschort door gebrek aan opvangfaciliteiten
geen toegang tot basisbehoeften
gegrond
cassatie
Dublin III
Dublin III-Vo.
Eritrea
EU binnengekomen via Italië
overnameverzoek aan Italië
interstatelijk vertrouwensbeginsel
Italiaanse autoriteiten hebben diverse malen aangegeven dat Dublinoverdrachten tijdelijk moeten worden opgeschort door gebrek aan opvangfaciliteiten
geen toegang tot basisbehoeften
gegrond
cassatie
Beëindiging verblijf
gezinshereniging
echtgenoot van een Belg
polygamie
art. 147 oud BW
art. 74/20 Vw.
eerste huwelijk niet erkend
geen afbreuk aan feit dat hij zonder ontbinding eerste huwelijk een tweede huwelijk is aangegaan
elementen met betrekking tot aard en hechtheid van gezinsband in België
schending motiveringsplicht
zorgvuldigheidsplicht
vernietiging
Verzoek om internationale bescherming
asiel
Palestina
Gaza
socio-economische situatie en veiligheidssituatie onderzoeken in het licht van Vluchtelingenverdrag
landeninformatie
rapporten internationale organisaties
nota NANSEN
geen groepsvervolging van Palestijnen uit Gaza
onderzoek subsidiaire bescherming
COI Focus
instabiele en volatiele veiligheidssituatie
individuele elementen
specifieke woonplaats verzoeker
onderzoek nodig
vernietiging
Verzoek om internationale bescherming
asiel
Afghanistan
taliban
negatieve perceptie ten aanzien van terugkeerders
geen algemene vrees voor vervolging
risicoprofielen
louter verblijf in Westers land niet voldoende
bijzondere kwetsbaarheid
ernstige psychologische problemen
geen link met vervolgingsgronden
landeninformatie
taliban is geen actor van bescherming
geen intern vestigingsalternatief in Afghanistan mogelijk
toekenning subsidiaire beschermingsstatus
Gezinshereniging
echtgenoot van een Belg
art. 40ter Vw.
stabiele en toereikende bestaansmiddelen
inkomsten die mee worden gerekend bij beoordeling
behoefteanalyse
werkloosheidsvergoedingen
voorwaarde actief zoeken naar werk
VDAB-opleidingsovereenkomst
GwH 24 oktober 2019, nr. 149/2019
bewijslast
vernietiging
Gezinshereniging
echtgenoot van een Belg
stabiele en toereikende bestaansmiddelen
werkloosheidsuitkering
art. 40ter Vw.
voorwaarde van ‘actief zoeken naar werk’ is niet absoluut
erkende opleidingsovereenkomst bij VDAB
geen passend gewicht gegeven
gedurende overeenkomst dient referentiepersoon niet te bewijzen dat hij actief werk zoekt
vernietiging
Verzoek om internationale bescherming
asiel
Afghanistan
verwestering
individuele risico-bepalende elementen
specifieke omstandigheden
minderjarigheid bij aankomst in België
hoge mate van integratie
opleiding en werk in horeca
bijwonen kerstfeest
actieve participatie in samenleving
minstens risico om als verwesterd beschouwd te worden
toegedichte politieke overtuiging
geen intern vestigingsalternatief
taliban is actor van vervolging
erkenning vluchtelingenstatus
(X, Y, A, wettelijk vertegenwoordigd door X en Y, B, wettelijk vertegenwoordigd door X en Y t. Belgische Staat (Afrin)) Prejudiciële verwijzing
Prejudiciële spoedprocedure
Grenscontroles, asiel en immigratie
Immigratiebeleid
Richtlijn 2003/86/EG
Recht op gezinshereniging
Artikel 5, lid 1
Indiening van een verzoek om toegang en verblijf in het kader van het recht op gezinshereniging
Regeling van een lidstaat op grond waarvan de gezinsleden van de gezinshereniger het verzoek persoonlijk moeten indienen bij de bevoegde diplomatieke post van die lidstaat
Onmogelijkheid of buitengewone moeilijkheid om zich naar die post te begeven
Handvest van de grondrechten van de Europese Unie
Artikelen 7 en 24
(N.M. t. België) Geen schending artikel 5 §1 f) EVRM (recht op vrijheid en veiligheid)
opsluiting met het oog op verwijdering –voorlopige maatregel (art. 39 Procedurereglement)
geen invloed op de wettigheid van de detentie op basis van artikel 5§1 f)
geen schending art. 5§4 (recht op een effectief rechtsmiddel bij detentie)
voldoende gerechtelijke controle
geen schending artikel 3 EVRM (verbod op foltering, onmenselijke en vernederende behandeling)
isolatieregime
drempel niet bereikt
Terugdrijving aan de grens
detentie
visum type D
derdelands student
art. 3 Vw. enkel van toepassing op kort verblijf
Schengengrenscode niet van toepassing
bevoegdheidsoverschrijding
geen geïndividualiseerd onderzoek voor detentie
schending taalwetgeving
onrechtmatige detentie gedurende 17 dagen
morele schadevergoeding
onkostenvergoeding
Terugdrijving aan de grens
detentie
visum type C afgeleverd door Frankrijk
art. 3 Vw.
Schengengrenscode
binnenkomstvoorwaarden voldaan
multiple entry visum
geen geïndividualiseerd onderzoek voor detentie
onrechtmatige detentie gedurende 11 dagen
morele schadevergoeding
onkostenvergoeding
Verzoek om internationale bescherming
asiel
Afghanistan
art. 48/3, §4, d) Vw.
verwestering
terugkeerders
sociale groep
politieke overtuiging
individuele beoordeling
minderjarig
jonge leeftijd
vormende jaren in Europa
actieve deelname aan de samenleving
erkenning vluchtelingenstatus
Verzoek om internationale bescherming
asiel
Burundi
dubbele nationaliteit
valse informatie
autoriteiten misleid
zonder binnenkomstdocumenten aangekomen
detentie
versnelde procedure gerechtvaardigd
ongeloofwaardige verklaringen over Keniaanse nationaliteit
verwerping
Art. 9bis Vw.
ongegrond
openbare orde
veroordeling in 2021 voor feiten in 2016
meermaals in aanraking gekomen met politiediensten
geen stukken waaruit feitelijke vaststellingen blijken
enkel opzoeking zonder details
materiële motiveringsplicht
zorgvuldigheidsbeginsel
vernietiging
(Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid t. S.S., N.Z., S.S.) Prejudiciële verwijzing
Verordening (EU) nr. 604/2013
Aanwijzing van de voor de behandeling van een verzoek om internationale bescherming verantwoordelijke lidstaat
Artikel 27
Rechtsmiddel tegen een jegens een asielzoeker genomen overdrachtsbesluit
Artikel 29
Opschorting van de uitvoering van het overdrachtsbesluit
Overdrachtstermijn
Stuiting van de termijn waarbinnen de overdracht moet plaatsvinden
Richtlijn 2004/81/EG
Verblijfstitel die in ruil voor samenwerking met de bevoegde autoriteiten wordt afgegeven aan derdelanders die het slachtoffer zijn van mensenhandel of hulp hebben gekregen bij illegale immigratie
Artikel 6
Bedenktijd
Verbod op uitvoering van een verwijderingsmaatregel
Rechtsgangen
(J.A. en andere t. Italië) Artikel 3 EVRM
onmenselijke en vernederende behandeling
Tunesische migranten tien dagen vastgehouden in hotspotcentrum (Lampedusa) in slechte materiële omstandigheden- Artikel 5, §§ 1, onder f), 2 en 4
Willekeurige vrijheidsberoving ter voorkoming van illegale binnenkomst in het land
detentie zonder duidelijke en toegankelijke rechtsgrondslag en gebrek aan gemotiveerde beslissing
Verzoekers niet op de hoogte gesteld van wettelijke redenen voor detentie
Onvermogen om rechtmatigheid van feitelijke detentie aan te vechten wegens gebrek aan voldoende informatie
Artikel 4 Protocol 4 (Verbod op collectieve uitzetting van vreemdelingen)
Verwijdering naar Tunesië zonder naar behoren rekening te houden met individuele situaties van verzoekers