Rechtspraak

Let op: Het datumfilter werkt nog niet optimaal!

  • 4843 resultaten gevonden
Art. 9ter Vw.
ongegrond
rolstoelgebonden
mantelzorg
arts-geneesheer meent geen conclusief oordeel te kunnen vellen
geen objectieve fysieke evaluatie
geen verplichting om standaard medisch getuigschrift te staven met grondige klinische rapporten
mogelijkheid voor arts-geneesheer om zelf objectieve fysieke evaluatie uit te voeren of te laten uitvoeren door deskundige
motiveringsplicht
vernietiging
(Ghadamian t. Zwitserland) Schending artikel 8 EVRM (recht op privé- en familieleven)
wettig verblijf sinds 1969
strafbare feiten
uitwijzingsbeslissing uitvoerbaar sinds 2002
uitwijzing nooit uitgevoerd
54 jaar verblijf waaronder 33 jaar in wettig verblijf
geen ernstige inbreuken sinds 2005
belangenafweging
redenen relevant maar niet voldoende
(M.D. t. Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság Budapesti és Pest Megyei Regionális Igazgatósága) Prejudiciële verwijzing
Immigratiebeleid
Artikel 20 VWEU
Effectief genot van de belangrijkste aan de status van burger van de Unie ontleende rechten
Artikel 47 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie
Richtlijn 2008/115/EG
Gemeenschappelijke normen en procedures in de lidstaten voor de terugkeer van onderdanen van derde landen die illegaal op hun grondgebied verblijven
Artikelen 5, 11 en 13
Rechtstreekse werking
Recht op een doeltreffende voorziening in rechte
Inreis- en verblijfsverbod dat is opgelegd aan een onderdaan van een derde land die familielid is van een minderjarige Europese burger
Bedreiging voor de nationale veiligheid
Niet-inaanmerkingneming van de individuele situatie van deze onderdaan van een derde land
Weigering om een rechterlijke beslissing tot opschorting van de gevolgen van dit verbod ten uitvoer te leggen
Gevolgen
Vreemdelingenrecht
Toegang en verblijf
Recht van terugkeer
Verlies van het recht op verblijf
Vreemdeling die in België is geboren of die vóór de leeftijd van twaalf jaar op het grondgebied is toegekomen
(A.L. t. Migrationsverket) Prejudiciële verwijzing
Artikel 99 van het Reglement voor de procesvoering van het Hof
Immigratiebeleid
Richtlijn 2008/115/EG
Gemeenschappelijke normen en procedures in de lidstaten voor de terugkeer van derdelanders die illegaal op hun grondgebied verblijven
Artikel 6, lid 2
Terugkeerbesluit dat gepaard gaat met een voor een periode van drie jaar geldend inreisverbod
Derdelander met een door een andere lidstaat afgegeven geldige verblijfstitel
Verzuim van de nationale politieautoriteit om deze derdelander toe te staan zich naar het grondgebied van die andere lidstaat te begeven alvorens jegens hem een terugkeerbesluit uit te vaardigen
Gecombineerde vergunning
vernieuwing
laattijdige aanvraag
ontvankelijk verklaard en toelating tot arbeid goedgekeurd door Brussels Hoofdstedelijk gewest
artikel 61/25-3 Vw. en art. 21 Samenwerkingsakkoord 2/2/2018
imam
eerste tijdige vernieuwingsaanvraag geweigerd
onmiddellijk nieuwe vernieuwingsaanvraag ingediend
geen rekening gehouden met eerste aanvraag
onmogelijke verwachting
kennelijk onredelijk
vernietiging
Dublin III
Dublin III-Vo.
Nigeria
asielaanvragen ingediend in Italië, Zwitserland en Oostenrijk
overnameverzoek aan Italië
interstatelijk vertrouwensbeginsel
Italiaanse autoriteiten hebben diverse malen aangegeven dat Dublinoverdrachten tijdelijk moeten worden opgeschort door gebrek aan opvangfaciliteiten
geen toegang tot basisbehoeften
gegrond
cassatie
Dublin III
Dublin III-Vo.
Eritrea
EU binnengekomen via Italië
overnameverzoek aan Italië
interstatelijk vertrouwensbeginsel
Italiaanse autoriteiten hebben diverse malen aangegeven dat Dublinoverdrachten tijdelijk moeten worden opgeschort door gebrek aan opvangfaciliteiten
geen toegang tot basisbehoeften
gegrond
cassatie
Beëindiging verblijf
gezinshereniging
echtgenoot van een Belg
polygamie
art. 147 oud BW
art. 74/20 Vw.
eerste huwelijk niet erkend
geen afbreuk aan feit dat hij zonder ontbinding eerste huwelijk een tweede huwelijk is aangegaan
elementen met betrekking tot aard en hechtheid van gezinsband in België
schending motiveringsplicht
zorgvuldigheidsplicht
vernietiging
Verzoek om internationale bescherming
asiel
Palestina
Gaza
socio-economische situatie en veiligheidssituatie onderzoeken in het licht van Vluchtelingenverdrag
landeninformatie
rapporten internationale organisaties
nota NANSEN
geen groepsvervolging van Palestijnen uit Gaza
onderzoek subsidiaire bescherming
COI Focus
instabiele en volatiele veiligheidssituatie
individuele elementen
specifieke woonplaats verzoeker
onderzoek nodig
vernietiging
Verzoek om internationale bescherming
asiel
Afghanistan
taliban
negatieve perceptie ten aanzien van terugkeerders
geen algemene vrees voor vervolging
risicoprofielen
louter verblijf in Westers land niet voldoende
bijzondere kwetsbaarheid
ernstige psychologische problemen
geen link met vervolgingsgronden
landeninformatie
taliban is geen actor van bescherming
geen intern vestigingsalternatief in Afghanistan mogelijk
toekenning subsidiaire beschermingsstatus
Gezinshereniging
echtgenoot van een Belg
art. 40ter Vw.
stabiele en toereikende bestaansmiddelen
inkomsten die mee worden gerekend bij beoordeling
behoefteanalyse
werkloosheidsvergoedingen
voorwaarde actief zoeken naar werk
VDAB-opleidingsovereenkomst
GwH 24 oktober 2019, nr. 149/2019
bewijslast
vernietiging