Rechtspraak

Let op: Het datumfilter werkt nog niet optimaal!

  • 4738 resultaten gevonden
Gezinshereniging
ouder van minderjarige Unieburger
stabiele en toereikende bestaansmiddelen
Dolsis-databank
nieuwe werkgever
geen loonbrieven of arbeidsovereenkomst voorgelegd
verzoeker werkte reeds via uitzendarbeid bij werkgever
voortgezette tewerkstelling
art. 8 EVRM
affectieve en financiële band met kind
wetgeving vereist niet dat verzoeker belangrijkste zorgdrager is
vernietiging
Afstamming
biologische vader van het kind
vader erkend vluchteling in Duitsland
moeder en kind erkend vluchteling in België
religieus huwelijk met moeder niet erkend
gewone verblijfsplaats in België
art. 3 WIPR
toepassing Belgisch recht
erkenning vaderschap
wijziging familienaam
gegrond
Verzoek om internationale bescherming
asiel
Afghanistan
verwestering
individuele risicobepalende elementen
specifieke omstandigheden
afkomst uit Paktia
jonge leeftijd
NBMV
actieve participatie in samenleving
minstens risico om als verwesterd beschouwd te worden
toegedichte politieke overtuiging
geen intern vestigingsalternatief
taliban is actor van vervolging
erkenning vluchtelingenstatus
Verzoek om internationale bescherming
asiel
Afghanistan
verwestering
opgegroeid in vluchtelingenkamp
vormende jaren buiten Afghanistan doorgebracht
mogelijkheid om ‘het spel’ te spelen
repressieve beleid taliban
individuele en concrete omstandigheden
lange periode in Pakistan verbleven
risicoprofiel
nader onderzoek noodzakelijk
vernietiging
Gezinshereniging
ander familielid van een Unieburger
ten laste zijn in land van herkomst
begrip land van herkomst
Nederland als land van gewoonlijk verblijf
geen legaal verblijf
ogenblik van verzoek
daadwerkelijk verblijf
art. 47/2 Vw.
cassatie
Verzoek om internationale bescherming
asiel
Afghanistan
chauffeur van hoofd van het Directoraat van nomaden en voor Hewad partij
personen verbonden met voormalige Afghaanse regering
voornamelijk personen in centrale posities en van specifieke ministeries
geen objectieve informatie over personen voor wie verzoeker gewerkt heeft
vernietiging
Art. 9ter Vw.
uitsluiting
gevaar voor samenleving of nationale veiligheid
art. 55/4, § 2 Vw.
art. 17, lid 1, d Richtlijn 2011/95/EU
actualiteitsvoorwaarde
laatste veroordeling in 2013
KB tot uitzetting in 2016
actuele gezondheid
zorgvuldigheidsbeginsel
vernietiging
Sociale zekerheid
Brussel-Hoofdstad
Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie
Kinderbijslag
Uitsluiting
Buitenlandse kinderen die niet zijn ingeschreven in een door een Belgische gemeente gehouden bevolkingsregister
Verzoek om internationale bescherming
asiel
Afghanistan
vrees voor vervolging door Taliban niet aannemelijk
gedachtegoed veranderd door langdurig verblijf in België
verwestering
louter ontwikkelde westerse levensstijl in beginsel geen afdoende reden voor erkenning als vluchteling
aannemelijk maken dat westerse gedragingen een uitingsvorm zijn van een godsdienstige of politieke overtuiging
landeninformatie
individuele elementen
nodige voorzichtigheid
concrete, specifieke en persoonlijke situatie
op ingrijpende wijze geconformeerd aan Westerse levensstijl
toekenning vluchtelingenstatus
Gezinshereniging
visum type D
echtgenoot van erkend vluchteling
Eritrea
art. 10 Vw.
weigering huwelijk te erkennen
art. 146bis BW
art. 21 WIPR
gebrek aan authentieke akte
geen wettelijke grondslag om huwelijk strijdig met openbare orde te bevinden
art. 11 Vw. had moeten worden toegepast
vernietiging
Publiek recht
Nationaliteit
Toekenning op basis van de nationaliteit van de vader of van de moeder
Verlies van rechtswege van de nationaliteit voor de persoon van wie de afstamming niet langer blijkt vast te staan vóór de leeftijd van 18 jaar
Rechtsmiddelen
BGV
inreisverbod van 10 jaar
Unieburger
dwingende redenen van nationale veiligheid
financiering Turkse Hezbollah in België
zorgvuldigheidsbeginsel
trapsgewijs systeem om einde te stellen aan verblijf
art. 44bis, § 3 Vw.
individueel onderzoek
nota’s staatsveiligheid
blote beweringen
vermoedens of verdenkingen volstaan niet
art. 45 Vw.
actueel gevaar aantonen
geen concrete en bewezen feiten
vernietiging
Gezinshereniging
ander familielid van een Unieburger
art. 47/1, 3° Vw.
mantelzorg
zorg door Unieburger strikt noodzakelijk
ernstige medische problematiek
advies arts-adviseur
MedCOI
rust- en verzorgingstehuis ook mogelijk in Marokko
beschermenswaardig gezinsleven
afhankelijkheid
verwerping weigeringsbeslissing
vernietiging BGV
(Minasian e.a. t. Moldavië) Schending artikel 5, lid 1 EVRM
detentie van minderjarige kinderen zonder wettelijke basis
Verzuim van de nationale rechter om te onderzoeken of detentie van kinderen een uiterste maatregel is en of het detentiecentrum geschikt is voor de detentie van gezinnen met minderjarige kinderen. Artikel 5, lid 4 EVRM
Onmogelijkheid voor kinderen om de rechtmatigheid van hun detentie aan te vechten