Rechtspraak

Let op: Het datumfilter werkt nog niet optimaal!

  • 4769 resultaten gevonden
Art. 9bis Vw.
onontvankelijk
buitengewone omstandigheden
geen Belgische ambassade in Afghanistan
ambassade in Pakistan
geen netwerk en financiële middelen
ingeschreven als ‘ten laste’ van oom bij mutualiteit
niet nodig om onmogelijkheid aan te tonen, enkel bijzondere moeilijkheid
onredelijk
vernietiging
Opvang
verzoeker om internationale bescherming
uitsluiting opvang
niet aanwezig op convocatie door DVZ met oog op vasthouding in kader van Dublin
art. 4 Opvangwet
evenredigheidsbeginsel
artikel 20 Opvangrichtlijn
risico op onrechtmatige detentie
onterechte inperking opvang
oververzadiging netwerk niet dienend
gegrond
Gezinshereniging
art. 10 Vw.
familieleden van subsidiair beschermde
visum D
minderjarig bij asielaanvraag
datum indiening asielaanvraag als uitgangspunt
HvJ 12 april 2018, nr. C-550/16, A.S.
HvJ 7 november 2018, nr. C-380/17
eenzelfde toepassing voor vluchtelingen en subsidiair beschermden
objectieve omstandigheden voor laattijdige indiening
geen motivering
vernietiging
Beëindiging verblijfsrecht
ander familielid van een Unieburger
art. 47/1 Vw.
ten laste in land van herkomst of deel uitmaken van het gezin
art. 47/4 Vw.
specifieke beëindigingsgronden
art. 42quater § 1 Vw.
algemene beëindigingsgronden
geen gezamenlijke vestiging
HvJ 15 september 2022, nr. C-22/21, SRS, AA t. Minister for Justice and Equality
afhankelijkheid
deel van het gezin
hechte en duurzame band die verder gaat dan samenwonen om praktische redenen
tewerkstelling verzoeker
geen financiële afhankelijkheid meer
geen nauwe familieband meer
verwerping
(Alhowais t. Hongarije) Schending artikel 2 EVRM (recht op leven) en artikel 3 EVRM (verbod op foltering, onmenselijke en vernederende behandeling)
procedureel vlak
Gebrek aan daadwerkelijk onderzoek naar de dood van asielzoeker in grensrivier tussen Servië en Hongarije
Schending artikel 2 EVRM (recht op leven, materieel vlak)
positieve verplichtingen van de grenswachters
nalatigheid bij de uitvoering en organisatie van de reddingsoperatie
Geen schending artikel 3 EVRM (materieel vlak)
EHRM niet in staat om buiten redelijke twijfel te concluderen (grotendeels door tekortkomingen in het onderzoek) dat fysiek geweld werd gebruikt tegen verzoeker
Verzoek om internationale bescherming
asiel
Palestina
internationale bescherming in Griekenland
geen geldige verblijfsvergunning
hinderpaal uitoefening rechten
ernstige indicatie situatie van dakloosheid en behoeftigheid
psychologische problemen
art. 4 EU-Handvest
vernietiging
Gezinshereniging
ouder van minderjarige Unieburger
stabiele en toereikende bestaansmiddelen
Dolsis-databank
nieuwe werkgever
geen loonbrieven of arbeidsovereenkomst voorgelegd
verzoeker werkte reeds via uitzendarbeid bij werkgever
voortgezette tewerkstelling
art. 8 EVRM
affectieve en financiële band met kind
wetgeving vereist niet dat verzoeker belangrijkste zorgdrager is
vernietiging
Afstamming
biologische vader van het kind
vader erkend vluchteling in Duitsland
moeder en kind erkend vluchteling in België
religieus huwelijk met moeder niet erkend
gewone verblijfsplaats in België
art. 3 WIPR
toepassing Belgisch recht
erkenning vaderschap
wijziging familienaam
gegrond
Verzoek om internationale bescherming
asiel
Afghanistan
verwestering
individuele risicobepalende elementen
specifieke omstandigheden
afkomst uit Paktia
jonge leeftijd
NBMV
actieve participatie in samenleving
minstens risico om als verwesterd beschouwd te worden
toegedichte politieke overtuiging
geen intern vestigingsalternatief
taliban is actor van vervolging
erkenning vluchtelingenstatus
Verzoek om internationale bescherming
asiel
Afghanistan
verwestering
opgegroeid in vluchtelingenkamp
vormende jaren buiten Afghanistan doorgebracht
mogelijkheid om ‘het spel’ te spelen
repressieve beleid taliban
individuele en concrete omstandigheden
lange periode in Pakistan verbleven
risicoprofiel
nader onderzoek noodzakelijk
vernietiging
Gezinshereniging
ander familielid van een Unieburger
ten laste zijn in land van herkomst
begrip land van herkomst
Nederland als land van gewoonlijk verblijf
geen legaal verblijf
ogenblik van verzoek
daadwerkelijk verblijf
art. 47/2 Vw.
cassatie
Verzoek om internationale bescherming
asiel
Afghanistan
chauffeur van hoofd van het Directoraat van nomaden en voor Hewad partij
personen verbonden met voormalige Afghaanse regering
voornamelijk personen in centrale posities en van specifieke ministeries
geen objectieve informatie over personen voor wie verzoeker gewerkt heeft
vernietiging
Art. 9ter Vw.
uitsluiting
gevaar voor samenleving of nationale veiligheid
art. 55/4, § 2 Vw.
art. 17, lid 1, d Richtlijn 2011/95/EU
actualiteitsvoorwaarde
laatste veroordeling in 2013
KB tot uitzetting in 2016
actuele gezondheid
zorgvuldigheidsbeginsel
vernietiging
Sociale zekerheid
Brussel-Hoofdstad
Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie
Kinderbijslag
Uitsluiting
Buitenlandse kinderen die niet zijn ingeschreven in een door een Belgische gemeente gehouden bevolkingsregister
Verzoek om internationale bescherming
asiel
Afghanistan
vrees voor vervolging door Taliban niet aannemelijk
gedachtegoed veranderd door langdurig verblijf in België
verwestering
louter ontwikkelde westerse levensstijl in beginsel geen afdoende reden voor erkenning als vluchteling
aannemelijk maken dat westerse gedragingen een uitingsvorm zijn van een godsdienstige of politieke overtuiging
landeninformatie
individuele elementen
nodige voorzichtigheid
concrete, specifieke en persoonlijke situatie
op ingrijpende wijze geconformeerd aan Westerse levensstijl
toekenning vluchtelingenstatus