Rechtspraak

Let op: Het datumfilter werkt nog niet optimaal!

  • 4736 resultaten gevonden
Tijdelijke bescherming
art. 57/30 Vw.
Richtlijn 2001/55/EG
Rusland
legaal verblijfsrecht in Oekraïne
mogelijkheid tot terugkeer naar land van herkomst
morele bezwaren, maar geen veiligheidsredenen
vooruitzicht in basisbehoeften te kunnen voorzien en te integreren in samenleving
verwerping
(BU t. Bundesrepublik Deutschland) Prejudiciële verwijzing
Grondrechten
Recht op een doeltreffende voorziening in rechte
Artikel 47 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie
Asielbeleid
Richtlijn 2013/32/EU
Artikel 11, lid 1, artikel 23, lid 1, en artikel 46, leden 1 en 3
Toegang tot de informatie in het dossier van de verzoeker
Volledig dossier
Metagegevens
Mededeling van dat dossier in de vorm van ongestructureerde individuele elektronische bestanden
Schriftelijke mededeling
Digitale kopie van de beslissing met een handgeschreven handtekening
Bewaren van het elektronische dossier zonder archivering van een papieren dossier
Begunstigde terugtrekkingsakkoord
Brexit
TTA
grensarbeider
art. 69duodecies Vb.
niet aangemeld in Dimona
illegale tewerkstelling volgens DVZ
leidinggevende positie
KBO-gegevens
specifieke tewerkstellingssituatie vereist geen Dimona-aangifte
enig ander bewijs
gebrekkig onderzoek
zorgvuldigheidsbeginsel
vernietiging
Dublin III
Dublin III-Vo.
Spanje
verlenging overdrachtstermijn
niet-medewerking in ICAM-traject
niet meewerken aan vrijwillige terugkeer is niet gelijk aan onderduiken
gekend adres
art. 1, § 2 Vw. niet van toepassing
HvJ 19 maart 2019, Jawo t. Duitsland
zorgvuldigheidsbeginsel
vernietiging
Sociale zekerheid
Brussel-Hoofdstad
Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie
Kinderbijslag
Uitsluiting
Buitenlandse kinderen die niet zijn ingeschreven in een door een Belgische gemeente gehouden bevolkingsregister
(X t. Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid) Prejudiciële verwijzing
Ruimte van vrijheid, veiligheid en recht
Artikelen 4, 7 en 19 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie
Verbod van onmenselijke of vernederende behandeling
Eerbiediging van het privéleven en van het familie en gezinsleven
Bescherming bij verwijdering, uitzetting en uitlevering
Verblijfsrecht op medische gronden
Gemeenschappelijke normen en procedures in de lidstaten voor de terugkeer van onderdanen van derde landen die illegaal op hun grondgebied verblijven
Richtlijn 2008/115/EG
Derdelander die aan een ernstige ziekte lijdt
Medische behandeling met het oog op pijnbestrijding
Behandeling niet beschikbaar in het land van herkomst
Voorwaarden waaronder de verwijdering moet worden uitgesteld
Verplichting tot inburgering
Vlaanderen
inbreuk
administratieve boete
eenzijdige beweringen
niet voldaan aan inburgeringsplicht
aanwezigheidsgraad
geen louter privaatrechtelijk contract
inburgeringsdecreet 7 juni 2013
traject op maat aangeboden
correcte toepassing decretale bepalingen
ongegrond
(X, handelend in eigen naam en in haar hoedanigheid van wettelijke vertegenwoordiger van haar minderjarige kinderen Y en Z t. Belgische Staat) Prejudiciële verwijzing
Ruimte van vrijheid, veiligheid en recht
Immigratiebeleid
Richtlijn 2003/86/EG
Artikel 2, onder f)
Artikel 10, lid 3, onder a)
Begrip ‚alleenstaande minderjarige’
Recht op gezinshereniging
Minderjarige vluchteling die gehuwd is op het ogenblik waarop hij op het grondgebied van een lidstaat aankomt
Kindhuwelijk dat in die lidstaat niet is erkend
Samenwoning met de echtgenoot die rechtsgeldig in die lidstaat verblijft
(Senatsverwaltung für Inneres und Sport, Standesamtsaufsicht t. TB, in tegenwoordigheid van: Standesamt Mitte von Berlin, RD) Prejudiciële verwijzing
Justitiële samenwerking in burgerlijke zaken
Bevoegdheid, erkenning en tenuitvoerlegging van beslissingen in huwelijkszaken en inzake de ouderlijke verantwoordelijkheid
Echtscheiding
Verordening (EG) nr. 2201/2003
Artikel 2, punt 4, en artikel 21
Begrip ‚beslissing’
Erkenning in een lidstaat van een huwelijksontbinding die is overeengekomen in een overeenkomst tussen echtgenoten en uitgesproken door een ambtenaar van de burgerlijke stand van een andere lidstaat
Criterium om te bepalen of er sprake is van een ‚beslissing
Nationaliteit
nationaliteitsverklaring
art. 12bis, § 1, 5° WBN
gewichtige feiten eigen aan de persoon
gebruik valse naam
schijnhuwelijk
witwasonderzoek
identiteit verzoekster staat vast
huwelijk sinds 2012 kan bezwaarlijk een schijnhuwelijk zijn
witwasonderzoek door rechtbank onontvankelijk en ongegrond verklaard
blanco strafregister
gegrond
toekenning Belgische nationaliteit
Tijdelijke bescherming
Oekraïne
art. 57/30 Vw.
Richtlijn 2001/55/EG
Uitvoeringsbesluit 2022/382
permanente verblijfskaart in Oekraïne
terugkeer naar land van herkomst mogelijk
Moldavië
afkomstig van stad aan Oekraïense grens
toont niet aan zich niet elders in Moldavië te kunnen vestigen
verwerping
Einde verblijf
gezinshereniging
art. 42quater, § 4, 4° Vw.
slachtoffer van huiselijk geweld
3 PV’s van de politie
medische verslagen
verzoekster moet niet aantonen dat parket strafrechtelijk vervolgt of dat er veroordeling is
DVZ is voorbarig
zorgvuldigheidsbeginsel
vernietiging
BGV
detentie
weigering om te huwen vernietigd door Familierechtbank
ABS in beroep tegen deze beslissing
UDN
ernstig middel
Omzendbrief 17 september 2013
opschorting gedwongen tenuitvoering voorzien in omzendbrief
termijn 6 maanden om huwelijk te voltrekken
verlenging termijn door Familierechtbank
omzendbrief gepubliceerd in BS
geen verordenend karakter, maar erop vertrouwen dat deze wordt nageleefd
vertrouwensbeginsel
prima facie
MTHEN
schorsing
(Sanchez-Sanchez t. Verenigd Koninkrijk) Artikel 3 EVRM (verbod op onmenselijke en vernederende behandeling)
geen schending
uitlevering naar de VS
risico op levenslange gevangenisstraf
procedurele verplichtingen van arrest Vinter niet van toepassing bij uitleveringen
gebrek aan procedurele waarborgen in de derde staat schendt op zich niet artikel 3 EVRM
aanpak van arrest Trabelsi t. België tegengesproken
individuele beoordeling van het risico
bewijslast bij verzoeker
Verzoek om internationale bescherming
asiel
Mali
veiligheidssituatie in het zuiden van Mali
onderscheid naargelang regio van afkomst
geen willekeurig geweld in district Bamako en regio Kayes
wel willekeurig geweld in regio’s Sikasso en Koulikoro
individuele beoordeling
persoonlijke elementen
weigering
Verzoek om internationale bescherming
asiel
Mali
veiligheidssituatie in het zuiden van Mali
onderscheid naargelang regio van afkomst
geen willekeurig geweld in district Bamako en regio Kayes
wel willekeurig geweld in regio’s Sikasso en Koulikoro
individuele beoordeling
persoonlijke elementen
weigering
Verzoek om internationale bescherming
asiel
Mali
veiligheidssituatie in het zuiden van Mali
onderscheid naargelang regio van afkomst
geen willekeurig geweld in district Bamako en regio Kayes
wel willekeurig geweld in regio’s Sikasso en Koulikoro
individuele beoordeling
persoonlijke elementen
weigering
Verzoek om internationale bescherming
asiel
Mali
veiligheidssituatie in het zuiden van Mali
onderscheid naargelang regio van afkomst
geen willekeurig geweld in district Bamako en regio Kayes
wel willekeurig geweld in regio’s Sikasso en Koulikoro
individuele beoordeling
persoonlijke elementen
weigering
Verzoeker om internationale bescherming
asiel
Libanon
partner van erkende vluchteling
seksuele geaardheid
tweede weigeringsbeslissing
verbondenheid met asielrelaas van partner
weerlegbaar vermoeden dat gezinsleden louter door hun verwantschapsband met de vluchteling kwetsbaar zijn
familielid van partner is een actor van vervolging
vader van partner werkzaam bij inlichtingendienst
situatie van LGBTQI-personen in Libanon
erkenning vluchtelingenstatus