Rechtspraak

Let op: Het datumfilter werkt nog niet optimaal!

  • 4738 resultaten gevonden
Verzoek om internationale bescherming
asiel
Mali
veiligheidssituatie in het zuiden van Mali
onderscheid naargelang regio van afkomst
geen willekeurig geweld in district Bamako en regio Kayes
wel willekeurig geweld in regio’s Sikasso en Koulikoro
individuele beoordeling
persoonlijke elementen
weigering
Verzoeker om internationale bescherming
asiel
Libanon
partner van erkende vluchteling
seksuele geaardheid
tweede weigeringsbeslissing
verbondenheid met asielrelaas van partner
weerlegbaar vermoeden dat gezinsleden louter door hun verwantschapsband met de vluchteling kwetsbaar zijn
familielid van partner is een actor van vervolging
vader van partner werkzaam bij inlichtingendienst
situatie van LGBTQI-personen in Libanon
erkenning vluchtelingenstatus
(M.T. e.a. t. Zweden) Geen schending artikel 8 EVRM (recht op gezins- en privéleven)
gezinshereniging voor begunstigden van subsidiaire bescherming
schorsing van het recht op gezinshereniging tussen 2016 en 2019
Syrische niet-begeleide minderjarige vreemdeling
Weigering visum moeder en broer
geen bijzondere afhankelijkheidsbanden of kwetsbaarheid
geen sterke banden met Zweden
Geen schending artikel 14 EVRM juncto 8 EVRM
verschil in behandeling tussen erkende vluchtelingen en begunstigden van subsidiaire bescherming
gerechtvaardigd– 6 stemmen tegen 1
Afwijkende opinie
(PKK t. Raad van de Europese Unie) Gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid
Beperkende maatregelen tegen de PKK in het kader van de strijd tegen het terrorisme
Bevriezing van tegoeden
Bevoegdheid van de Raad
Mogelijkheid voor een instantie van een derde land om te worden aangemerkt als ‚bevoegde instantie’ in de zin van gemeenschappelijk standpunt 2001/931/GBVB
Feitelijke grondslag voor besluiten tot bevriezing van tegoeden
Verwijzing naar terroristische daden
Rechterlijke toetsing
Motiveringsplicht
Exceptie van onwettigheid
(O. T. E. t. Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid) Prejudiciële verwijzing
Grenscontroles, asiel en immigratie
Asielbeleid
Verblijfstitel die in ruil voor samenwerking met de bevoegde autoriteiten wordt afgegeven aan onderdanen van derde landen die het slachtoffer zijn van mensenhandel of hulp hebben gekregen bij illegale immigratie
Richtlijn 2004/81/EG
Artikel 6
Werkingssfeer
Onderdaan van een derde land die stelt slachtoffer te zijn geweest van een strafbaar feit in verband met mensenhandel
Toekenning van de bedenktijd van artikel 6, lid 1, van deze richtlijn
Verbod op tenuitvoerlegging van een verwijderingsmaatregel
Begrip
Draagwijdte
Berekening van deze bedenktijd
Verordening (EU) nr. 604/2013
Criteria en instrumenten om te bepalen welke lidstaat verantwoordelijk is voor de behandeling van een verzoek om internationale bescherming dat door een onderdaan van een derde land of een staatloze bij een van de lidstaten wordt ingediend
Overdracht aan de lidstaat die verantwoordelijk is voor de behandeling van dit verzoek om internationale bescherming
Gezinshereniging
kind van een Belg
stabiele en toereikende bestaansmiddelen
invaliditeitsuitkering
behoefteanalyse
maandelijkse financiële ondersteuning vader door broer
niet uitsluiten enkel omdat ze afkomstig zijn van broer
beoordeling in hoofde referentiepersoon
gegrond
cassatie
Gezinshereniging
echtgenoot van een Belg
art. 40ter Vw.
stabiele en toereikende bestaansmiddelen
herkomst bestaansmiddelen
bestaansmiddelen verzoeker zelf
behoefteanalyse
GwH 24 oktober 2019, nr. 149/2019
art. 42, § 1, tweede lid Vw.
onzorgvuldige behoefteanalyse
vernietiging
Verzoek om internationale bescherming
asiel
Afghanistan
taliban
geen nieuw gehoor door CGVS na machtsovername
ex-nunc onderzoek
mogelijkheid om in verzoekschrift, aanvullende nota of ter terechtzitting invloed van machtsovername op persoonlijke situatie te duiden
terugkeer vanuit Europa niet automatisch aanleiding voor gegronde vrees voor vervolging
westerse waarden en normen
verwestering
nodige voorzichtigheid
geen sociale groep
(toegeschreven) politieke of religieuze overtuiging
individueel onderzoek
machtsovername niet enige oorzaak van verslechterde socio-economische situatie
multidimensionale crisis
art. 3 EVRM
onderzoek bij afgifte BGV
niveau van willekeurig geweld significant gedaald
geen risico op willekeurig geweld door loutere aanwezigheid
verwerping
Verzoek om internationale bescherming
asiel
Afghanistan
Hazara
Ismaïlisme
geen systematische vervolging van Hazara
taliban
individuele omstandigheden
herkenbare fysieke kenmerken
minderheidsstrekking binnen sjiisme
situatie in provincie Baghlan
verwestersing
jonge leeftijd en verblijf in Europa
(toegeschreven) politieke of religieuze overtuiging
erkenning vluchtelingenstatus
Consulair Wetboek
Intrekking van een paspoort
Houder van de paspoort die het voorwerp uitmaakt van een vrijheidsbeperkende maatregel
Probatie-uitstel dat hem verbiedt zich te begeven naar een land in oorlog
Onmogelijkheid om zich te begeven naar elk land waarvoor een paspoort is vereist
Verzoek om internationale bescherming
asiel
Afghanistan
taliban
terugkeer vanuit Europa niet automatisch aanleiding voor gegronde vrees voor vervolging
westerse waarden en normen
verwestering
nodige voorzichtigheid
geen sociale groep
(toegeschreven) politieke of religieuze overtuiging
individueel onderzoek
verblijf in buitenland
geen redelijke bescherming of intern vestigingsalternatief
erkenning vluchtelingenstatus
Verzoek om internationale bescherming
asiel
Afghanistan
taliban
terugkeer vanuit Europa niet automatisch aanleiding voor gegronde vrees voor vervolging
westerse waarden en normen
verwestering
nodige voorzichtigheid
geen sociale groep
(toegeschreven) politieke of religieuze overtuiging
individueel onderzoek
machtsovername niet enige oorzaak van verslechterde socio-economische situatie
multidimensionale crisis
art. 3 EVRM
onderzoek bij afgifte BGV
niveau van willekeurig geweld significant gedaald
geen risico op willekeurig geweld door loutere aanwezigheid
verwerping
Verzoek om internationale bescherming
asiel
Afghanistan
taliban
terugkeer vanuit Europa niet automatisch aanleiding voor gegronde vrees voor vervolging
westerse waarden en normen
verwestering
nodige voorzichtigheid
geen sociale groep
(toegeschreven) politieke of religieuze overtuiging
individueel onderzoek
verblijf in buitenland
slechts twee jaar in Afghanistan verbleven
gebrek aan onderzoek naar geloofwaardigheid van verblijf in Pakistan
vernietiging
Art. 9bis Vw.
onontvankelijk
identiteitsdocument
art. 9bis beperkt identiteitsdocument niet tot paspoort of identiteitskaart
nationaliteitsverklaring bij Somalische ambassade voorgelegd
bevat verschillende elementen met betrekking tot identiteit
Omzendbrief kan niet ingaan tegen wetsbepaling
vernietiging
(Liu t. Polen) Artikel 3 EVRM
Voorgenomen uitlevering aan China waarbij verzoeker een reëel risico op mishandeling in detentie zou lopen
Beweringen van verzoeker niet naar behoren onderzocht door binnenlandse autoriteiten
Aanzienlijk gewicht toegekend aan geloofwaardige en samenhangende beweringen van ernstige mishandelingen die worden gelijkgesteld met een algemene geweldssituatie
Voordeel van de twijfel toegekend aan verzoeker die bescherming zoekt
Informele garanties van China die onvoldoende waarborgen bieden
Artikel 5, lid 1, sub f EVRM
Onrechtmatige detentie wegens ongerechtvaardigde vertraging van de procedure
KB van 26 november 2021 tot wijziging van het KB van 11 juli 2003 houdende vaststelling van bepaalde elementen van de procedure die dient gevolgd te worden door de dienst van de Dienst Vreemdelingenzaken die belast is met het onderzoek van de asielaanvrag
videogehoor
gehoor op afstand
verzoek tot schorsing
UDN
persoon met ouderlijk gezag of voogd
vertrouwelijkheid
schorsing artikel 7
verwerping voor het overige
KB van 26 november 2021 tot wijziging van het KB van 11 juli 2003 tot regeling van de werking van en de rechtspleging voor het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen
videogehoor
gehoor op afstand
verzoek tot schorsing
UDN
voogd
vertrouwelijkheid
schorsing artikel 4, 2°
verwerping voor het overige
Nationaliteit
nationaliteitsverklaring
art. 12bis, § 1, 2° WBN
gewichtig feit eigen aan de persoon
grondvoorwaarden voldaan
negatieve woonstcontroles
huisbezoek zonder negatieve elementen
daadwerkelijke identificatie
geen twijfel meer omtrent hoofdverblijfsplaats
gegrond
toekenning Belgische nationaliteit
Opvang
verzoeker om internationale bescherming
UDN
geen opvang gekregen van Fedasil
art. 3 Opvangwet
gegrond
indien geen opvang binnen 48 uur na betekening arrest, moet code 207 geschrapt worden zodat verzoeker toegang krijgt tot OCMW-steun
Detentie
verzoek tot invrijheidstelling
verzoeker intussen vrijgelaten
beroep tegen detentie niet zonder voorwerp
art. 5.4 EVRM
recht op een effectief beroep
recht op definitieve uitspraak over de wettigheid van vrijheidsberoving
art. 5.4 EHRM primeert op art. 71 Vw.
rechtsmiddel ingesteld op ogenblik van vrijheidsberoving
gegrond
cassatie
(Otite t. Verenigd Koninkrijk) Artikel 8 EVRM (privé- en gezinsleven)
Uitzettingsbevel tegen migrant na strafrechtelijke veroordeling wegens ernstige fraude
Afweging uitsluitend gemaakt binnen kader van immigratieregels en niet onder verwijzing naar rechtspraak van het EHRM
Gevolgen voor gezinsleven van verzoeker wegen niet op tegen openbaar belang bij uitzetting