Rechtspraak

Let op: Het datumfilter werkt nog niet optimaal!

  • 4843 resultaten gevonden
Humanitaire visa
weigering visa D
Afghanistan
verblijf in Pakistan
familie in België
persoonlijke situatie
veiligheidssituatie
linken met voormalige overheid, Afghaans leger en internationale organisaties
machtsovername Taliban
zorgvuldigheidsbeginsel
vernietiging
Gezinshereniging
ouder van een Belgisch minderjarig kind
art. 40ter Vw.
kind ondertussen meerderjarig geworden
moment beoordeling leeftijdsvoorwaarde
DVZ zou na vernietiging door RvV moeten verwerpen doordat referentiepersoon intussen meerderjarig is
bewust verschil in behandeling tussen familieleden Belgen en familieleden Unieburgers
GwH 26 september 2023, nr. 121/2023
GwH 7 mei 2021, nr. 77/2021
geen schending gelijkheidsbeginsel of rechtszekerheidsbeginsel
ongegrond
verwerping
Gezinshereniging
wettelijk samenwonende partner van een Belg
voldoende en toereikende bestaansmiddelen
behoefteanalyse
afkomst bestaansmiddelen
inkomen van verzoeker zelf
art. 40ter Vw.
behoefteanalyse strekt er niet toe om bestaansmiddelen die niet in aanmerking komen toch in aanmerking te nemen
gegrond
cassatie
Kort verblijf
aanvraag visum type C
Afghanistan
intussen visum D en F kaart gekregen
belang
verzoeker kan geen voordeel putten uit onderzoek wettigheid van weigering visum C
niet-ontvankelijk
Gezinshereniging
art. 10 Vw.
familieleden van erkend vluchteling
visum D
Eritrea
aanvraag na meer dan 1 jaar
objectieve verschoonbaarheid
bijzondere omstandigheden
administratieve barrières
verzoeker kreeg paspoort
art. 8 EVRM
hoger belang van het kind
inkomens- en huisvestingsvereiste
niet aannemelijk
verwerping
(L.G. t. Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid) Prejudiciële verwijzing
Asielbeleid
Verordening (EU) nr. 604/2013
Criteria en instrumenten om te bepalen welke lidstaat verantwoordelijk is voor de behandeling van een verzoek om internationale bescherming
Artikel 6, lid 1
Belang van het kind
Artikel 16, lid 1
Afhankelijke persoon
Artikel 17, lid 1
Discretionaire bepaling
Tenuitvoerlegging door een lidstaat
Derdelander die zwanger was op het moment van indiening van het verzoek om internationale bescherming
Huwelijk
Echtgenoot die in de betrokken lidstaat internationale bescherming geniet
Besluit om het verzoek niet te behandelen en om de verzoeker over te dragen aan een andere lidstaat die wordt geacht voor dat verzoek verantwoordelijk te zijn
Gezinshereniging
ouder van Belgisch minderjarig kind
art. 40ter Vw.
inreisverbod
openbare orde
HvJ 8 mei 2018, nr. C-82/16, K.A.
HvJ 5 mei 2022, nr. C-451/19 en C-532/19, Subdelegación del Gobierno en Toledo
art. 20 VWEU
afhankelijkheid
weerlegbaar vermoeden bij duurzame samenwoonst
art. 8 EVRM
nieuw medisch verslag
ernstige psychiatrische problematiek
zorgvuldigheidsbeginsel
vernietiging
BGV
subsidiaire bescherming in Griekenland
asielaanvraag in Duitsland afgewezen
art. 3 EVRM
verhouding Dublin-verordening en procedurerichtlijn
HvJ 5 april 2017, nr. C-36/17, Daher Muse Ahmed t. Bundesrepublik Deutschland
Dublin niet van toepassing
geen schending non-refoulement beginsel
geen schending art. 3 EVRM
verwerping