Rechtspraak

Let op: Het datumfilter werkt nog niet optimaal!

  • 4793 resultaten gevonden
BGV
inreisverbod van 10 jaar
Unieburger
dwingende redenen van nationale veiligheid
financiering Turkse Hezbollah in België
zorgvuldigheidsbeginsel
trapsgewijs systeem om einde te stellen aan verblijf
art. 44bis, § 3 Vw.
individueel onderzoek
nota’s staatsveiligheid
blote beweringen
vermoedens of verdenkingen volstaan niet
art. 45 Vw.
actueel gevaar aantonen
geen concrete en bewezen feiten
vernietiging
Gezinshereniging
ander familielid van een Unieburger
art. 47/1, 3° Vw.
mantelzorg
zorg door Unieburger strikt noodzakelijk
ernstige medische problematiek
advies arts-adviseur
MedCOI
rust- en verzorgingstehuis ook mogelijk in Marokko
beschermenswaardig gezinsleven
afhankelijkheid
verwerping weigeringsbeslissing
vernietiging BGV
(Minasian e.a. t. Moldavië) Schending artikel 5, lid 1 EVRM
detentie van minderjarige kinderen zonder wettelijke basis
Verzuim van de nationale rechter om te onderzoeken of detentie van kinderen een uiterste maatregel is en of het detentiecentrum geschikt is voor de detentie van gezinnen met minderjarige kinderen. Artikel 5, lid 4 EVRM
Onmogelijkheid voor kinderen om de rechtmatigheid van hun detentie aan te vechten
Verzoek om internationale bescherming
asiel
Afghanistan
vrees voor vervolging door Taliban niet aannemelijk
verwestering
individuele elementen
nodige voorzichtigheid
landeninformatie
moeder is leerkracht
familie erkend als vluchteling
onderwijzend personeel behoort tot risicoprofiel
niet onderzocht
vernietiging
Staatloze
Palestina –Verdrag van New York 28 september 1954 –Palestina
banden met Syrië
geen Syrische nationaliteit
Montevideo conventie
Cass. 24 januari 2022
Palestina is staat in wording, maar niet noodzakelijk een staat
zelfs indien Palestina een staat is, nog niet automatisch Palestijnse nationaliteit
staatloosheid is gebrek aan nationaliteit, niet aan nationale identiteit
erkenning als staatloze
(Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid t. B (C‑323/21), F (C‑324/21) en K t. Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (C‑325/21)) Prejudiciële verwijzing
Verordening (EU) nr. 604/2013
Bepaling van de lidstaat dieverantwoordelijk is voor de behandeling van een verzoek om internationale bescherming
Indieningvan meerdere verzoeken om internationale bescherming in drie lidstaten
Artikel 29 –Overdrachtstermijn
Verstrijken
Overgang van de verantwoordelijkheid voor de behandeling van hetverzoek
Artikel 27
Rechtsmiddelen
Omvang van de rechterlijke toetsing
Mogelijkheid voor deverzoeker om zich te beroepen op de overgang van de verantwoordelijkheid voor de behandeling vanhet verzoek
(Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid t. B (C 323/21), F (C 324/21), en K t. Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (C 325/21)) Prejudiciële verwijzing
Verordening (EU) nr. 604/2013
Bepaling van de lidstaat die verantwoordelijk is voor de behandeling van een verzoek om internationale bescherming
Indiening van meerdere verzoeken om internationale bescherming in drie lidstaten
Artikel 29
Overdrachtstermijn
Verstrijken
Overgang van de verantwoordelijkheid voor de behandeling van het verzoek
Artikel 27
Rechtsmiddelen
Omvang van de rechterlijke toetsing
Mogelijkheid voor de verzoeker om zich te beroepen op de overgang van de verantwoordelijkheid voor de behandeling van het verzoek
(P.I. t. Migracijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos) Prejudiciële verwijzing
Ruimte van vrijheid, veiligheid en recht
Gemeenschappelijk asielbeleid
Voorwaarden om voor de vluchtelingenstatus in aanmerking te komen
Richtlijn 2011/95/EU
Artikel 10, lid 1, onder e), en lid 2
Gronden van de vervolging
Begrippen ‚politieke overtuiging’ en ‚toegeschreven politieke overtuiging’
Pogingen van een asielzoeker om zich in zijn land van herkomst met wettige middelen te verdedigen tegen niet-overheidsactoren die illegaal opereren en in staat zijn het repressieve apparaat van de betrokken staat in te zetten
Gezinshereniging
visum type D
echtgenote/kinderen van erkende vluchteling
art. 10, § 2 Vw.
laattijdige indiening
aanvraag niet binnen het jaar na erkenning
kinderen op internaat in India
verzoeker verblijft in Nepal, maar is Tibetaan
Covid
moeilijkheden om aan stukken te geraken en zich persoonlijk aan te melden
zorgvuldigheidsbeginsel
vertrouwensbeginsel
art. 12 richtlijn 2003/86/EG
art. 8 EVRM
vernietiging
Gezinshereniging
ander familielid Unieburger
Franse oom
ten laste of deel uitmaken van gezin
HvJ 15 september 2022, nr. C-22/21, SRS, AA t. Minister for Justice and Equality
afhankelijkheid gebaseerd op nauwe, duurzame persoonlijke band
tijdelijk samenwonen op praktische redenen
verwerping
Bestuursrecht
Vreemdelingenrecht
Gevangenhouding met het oog op de verwijdering van het grondgebied
1. Cassatieberoep
Termijn om uitspraak te doen
2. Beslissing tot wederopsluiting
Duur van de gevangenhouding
Verzoek om internationale bescherming
asiel
Palestina
Gaza
socio-economische situatie en veiligheidssituatie onderzoeken in het licht van Vluchtelingenverdrag
CGVS heeft enkel vervolging op basis van individuele feiten onderzocht
landeninformatie
nota NANSEN
vervolging omwille van nationaliteit
schending fundamentele basisrechten
erkenning vluchtelingenstatus
Opvang
verzoeker om internationale bescherming
Afghanistan
eenzijdig verzoekschrift
opheffing opvang door Fedasil omdat verzoeker werkt
opheffing code 207
art. 35/1 Opvangwet
art. 9 KB 12 januari 2011
verplichting om individueel motiveren
standaardmotivering
loon lager dan leefloon
dwangsom
schorsing
Gezinshereniging
art. 10 Vw.
kind van persoon met internationale bescherming
minderjarig kind dat meerderjarig is geworden tijdens procedure internationale bescherming
HvJ 1 augustus 2022, nr. C-279/20
termijn 1 jaar na toekenning beschermingsstatus voor indiening aanvraag gezinshereniging
art. 10, § 2, al 5 Vw.
nationale bepaling ruimer dan art. 12 Richtlijn 2003/86/EG
gegrond
cassatie
Dublin III
Dublin III-Vo.
Spanje
verlenging overdrachtstermijn
niet-medewerking in ICAM-traject
niet meewerken aan vrijwillige terugkeer is niet gelijk aan onderduiken
gekend adres
art. 1, § 2 Vw. niet van toepassing
HvJ 19 maart 2019, Jawo t. Duitsland
zorgvuldigheidsbeginsel
vernietiging
Dublin III
Dublin III-Vo.
Spanje
verlenging overdrachtstermijn
niet-medewerking in ICAM-traject
niet meewerken aan vrijwillige terugkeer is niet gelijk aan onderduiken
gekend adres
art. 1, § 2 Vw. niet van toepassing
HvJ 19 maart 2019, Jawo t. Duitsland
zorgvuldigheidsbeginsel
vernietiging
(X t. Udlændingenævnet) Prejudiciële verwijzing
Associatieovereenkomst EEG-Turkije
Artikel 9
Besluit nr. 1/80
Artikel 10, lid 1
Artikel 13
Standstillbepaling
Gezinshereniging
Nationale regeling die nieuwe, strengere voorwaarden inzake gezinshereniging invoert voor echtgenoten van Turkse staatsburgers die een permanente verblijfsvergunning hebben verkregen in de betrokken lidstaat
Aan de Turkse werknemer opgelegd vereiste om te slagen voor een test waaruit een bepaald kennisniveau van de officiële taal van die lidstaat blijkt
Rechtvaardiging
Doel van het waarborgen van een succesvolle integratie
Staatloze
Palestina –Verdrag van New York 28 september 1954
banden met Palestina, Syrië en Denemarken
geen Belgische, Deense of Syrische nationaliteit
Syrische vrouw kan nationaliteit niet doorgeven
Montevideo conventie
Palestina is een staat
advies A-G. Thierry Werquin bij Cass. 19 november 2021, nr. C.21.0095.F
geen Palestijnse documenten
registratie bij UNRWA
Palestina beschouwt verzoekers niet als onderdaan
gegrond
erkenning als staatloze
Verzoek om internationale bescherming
asiel
Burundi
louter verblijf in of doortocht door België
voldoende om door Burundese autoriteiten verdacht te worden sympathie voor oppositie te koesteren
risico op vervolging
toegeschreven politieke overtuiging
toekenning vluchtelingenstatus