Rechtspraak

Let op: Het datumfilter werkt nog niet optimaal!

  • 4735 resultaten gevonden
(SI, TL, ND, VH, YT, HN t. Bundesrepublik Deutschland) Prejudiciële verwijzing
Ruimte van vrijheid, veiligheid en recht
Grenscontroles, asiel en immigratie
Asielbeleid
Richtlijn 2013/32/EU
Gemeenschappelijke procedures voor de toekenning en intrekking van de internationale bescherming
Verzoek om internationale bescherming
Niet-ontvankelijkheidsgronden
Artikel 2, onder q)
Begrip ‚volgend verzoek’
Artikel 33, lid 2, onder d)
Niet-ontvankelijkverklaring van een verzoek om internationale bescherming door een lidstaat omdat een eerder verzoek van de betrokkene in Denemarken is afgewezen
Definitieve beslissing van het Koninkrijk Denemarken
(GM t. Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság, Alkotmányvédelmi Hivatal, Terrorelhárítási Központ) Prejudiciële verwijzing
Gemeenschappelijk asiel- en immigratiebeleid
Richtlijn 2011/95/EU
Normen voor erkenning als vluchteling of als persoon die voor subsidiaire bescherming in aanmerking komt
Intrekking van de status
Richtlijn 2013/32/EU
Gemeenschappelijke procedures voor de toekenning en intrekking van internationale bescherming
Gevaar voor de nationale veiligheid
Stellingname door een gespecialiseerd adviesorgaan
Toegang tot het dossier
(Bundesrepublik Deutschland t. MA (C 245/21), PB (C 245/21), LE (C 248/21)) Prejudiciële verwijzing
Verordening (EU) nr. 604/2013
Aanwijzing van de voor de behandeling van een verzoek om internationale bescherming verantwoordelijke lidstaat
Artikelen 27 en 29
Overdracht van de betrokkene aan de voor de behandeling van zijn verzoek verantwoordelijke lidstaat
Opschorting van de overdracht als gevolg van de COVID-19-pandemie
Onmogelijkheid van de overdracht
Rechterlijke bescherming
Gevolgen voor de overdrachtstermijn
Erkenning huwelijk
Eritrees huwelijk
huwelijk voltrokken in Soedan
huwelijksattest van Eritrean Orthodox Church
geverifieerd door Soedanese rechtbank
authenticiteit
huwelijk gesloten voordat een van beide partners in België is aangekomen
geen louter verblijfsrechtelijk voordeel
geen schijnhuwelijk
gegrond
erkenning
(HN, in tegenwoordigheid van: Sofiyska rayonna prokuratura) Prejudiciële verwijzing
Justitiële samenwerking in strafzaken
Handvest van de grondrechten van de Europese Unie
Artikelen 47 en 48
Verdrag tot bescherming van de rechten van mens en de fundamentele vrijheden
Artikel 6
Richtlijn (EU) 2016/343
Versterking van bepaalde aspecten van het vermoeden van onschuld en van het recht om in strafprocedures bij de terechtzitting aanwezig te zijn
Artikel 8
Recht om aanwezig te zijn bij de terechtzitting
Terugkeerbesluit dat gepaard gaat met een voor een periode van vijf jaar geldend inreisverbod
Voorwaarden voor het voeren van een proces in afwezigheid van de betrokkene
De in het nationale recht neergelegde verplichting om bij de terechtzitting aanwezig te zijn
(Colin Brown, andere partijen in de procedure: Europese Commissie, Raad van de Europese Unie) Hogere voorziening
Openbare dienst
Bijlage VII bij het Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie
Artikel 4, lid 1, onder a) en b)
Ambtenaar van de Unie die onderdaan is van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland en die gedurende de tien jaar vóór zijn indiensttreding zijn gewone verblijfplaats op het grondgebied van het land van zijn standplaats had
Terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie
Aanname door deze ambtenaar van de nationaliteit van het land van zijn standplaats
Intrekking van het recht op de ontheemdingstoelage
Beroep tot nietigverklaring
(SRS, AA t. Minister for Justice and Equality) Prejudiciële verwijzing
Richtlijn 2004/38/EG
Recht van vrij verkeer en verblijf op het grondgebied van de lidstaten voor de burgers van de Unie en hun familieleden
Artikel 3, lid 2, eerste alinea, onder a)
Begrip ‚andere familieleden die inwonen bij de burger van de Unie die het verblijfsrecht in eerste instantie geniet’
Beoordelingscriteria
(E. K. t. Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid) Prejudiciële verwijzing
Richtlijn 2003/109/EG
Status van langdurig ingezeten derdelanders
Werkingssfeer
Derdelander die beschikt over een verblijfsrecht op grond van artikel 20 VWEU
Artikel 3, lid 2, onder e)
Verblijf uitsluitend om redenen van tijdelijke aard
Autonoom Unierechtelijk begrip
(R. t. Frankrijk) Schending artikel 3 EVRM (verbod op foltering, onmenselijke en vernederende behandelingen)
uitwijzing naar Rusland na beëindiging vluchtelingenstatuut
Behouden hoedanigheid vluchteling na beëindiging statuut (R. t. Rusland)
Opheffing statuut en verlies hoedanigheid vluchteling (W. t. Rusland)
onvoldoende ex-nunc onderzoek van het non-refoulement beginsel
behoren tot geviseerde groep door Russische autoriteiten
schending procedurele verplichtingen artikel 3 EVRM (R. t. Rusland)
schending materiële vlak artikel 3 EVRM (W. t. Rusland) met 4 stemmen tegen 3
Afwijkende opinie (W. t. Rusland)
(W. t. Frankrijk) Schending artikel 3 EVRM (verbod op foltering, onmenselijke en vernederende behandelingen)
uitwijzing naar Rusland na beëindiging vluchtelingenstatuut
Behouden hoedanigheid vluchteling na beëindiging statuut (R. t. Rusland)
Opheffing statuut en verlies hoedanigheid vluchteling (W. t. Rusland)
onvoldoende ex-nunc onderzoek van het non-refoulement beginsel
behoren tot geviseerde groep door Russische autoriteiten
schending procedurele verplichtingen artikel 3 EVRM (R. t. Rusland)
schending materiële vlak artikel 3 EVRM (W. t. Rusland) met 4 stemmen tegen 3
Afwijkende opinie (W. t. Rusland)
Bijlage 20
BGV
negatieve woonstcontrole
op voorhand gevraagd op grondig te controleren
geseind in Nederland
geen gevolg aan vraag om zich te melden op bureau
verzoeker aangetroffen bij derde controle
partner niet aangetroffen
controles tijdens werkuren
huurovereenkomst
verslag bevat weinig informatie
redelijkheidsbeginsel
zorgvuldigheidsbeginsel
vernietiging
Terugkeervisum
weigering
subsidiaire beschermingsstatus in België
aanvraag in Griekenland geweigerd wegens status in België
art. 19 Vw.
niet voldaan aan voorwaarden
langer dan een jaar land verlaten
geen 15 jaar op regelmatige en ononderbroken wijze in België verbleven
geen voldoende bestaansmiddelen
verwerping