Rechtspraak

Let op: Het datumfilter werkt nog niet optimaal!

  • 4735 resultaten gevonden
(I, S t. Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid) Prejudiciële verwijzing
Verordening (EU) nr. 604/2013
Criteria en instrumenten om te bepalen welke lidstaat verantwoordelijk is voor de behandeling van een verzoek om internationale bescherming
Artikel 8, lid 2, en artikel 27, lid 1
Niet-begeleide minderjarige met een familielid dat zich wettig in een andere lidstaat ophoudt
Afwijzing door die lidstaat van het verzoek tot overname van deze minderjarige
Recht op een daadwerkelijk rechtsmiddel van deze minderjarige of dit familielid tegen de afwijzing van het verzoek
Artikelen 7, 24 en 47 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie
Belang van het kind
(Bundesrepublik Deutschland t. XC, in tegenwoordigheid van Landkreis Cloppenburg) Prejudiciële verwijzing
Ruimte van vrijheid, veiligheid en recht
Immigratiebeleid
Recht op gezinshereniging
Richtlijn 2003/86/EG
Artikel 4, lid 1, eerste alinea, sub c
Begrip "minderjarig kind"
Artikel 16, lid 1, sub b
Begrip "werkelijke gezinsband"
Kind dat gezinshereniging aanvraagt met haar vader die vluchtelingenstatus heeft verkregen
Relevante datum voor beoordeling van status van minderjarige
(Ministero dell’Interno t. TO) Prejudiciële verwijzing
Personen die om internationale bescherming verzoeken
Richtlijn 2013/33/EU
Artikel 20, leden 4 en 5
Ernstig gewelddadig gedrag
Recht van lidstaten om toepasselijke sancties vast te stellen
Werkingssfeer
Intrekking van materiële opvangvoorzieningen
(S t. Familienkasse Niedersachsen-Bremen der Bundesagentur für Arbeit) Prejudiciële verwijzing
Burgerschap van de Unie
Vrij verkeer van personen
Gelijke behandeling
Richtlijn 2004/38/EG
Artikel 24, leden 1 en 2
Socialezekerheidsuitkeringen
Verordening (EG) nr. 883/2004
Artikel 4
Gezinsbijslagen
Uitsluiting van economisch niet-actieve onderdanen van andere lidstaten tijdens de eerste drie maanden van hun verblijf in de gastlidstaat
(RO, wettelijk vertegenwoordigd t. Bundesrepublik Deutschland) Prejudiciële verwijzing
Gemeenschappelijk asielbeleid
Criteria en instrumenten om te bepalen welke lidstaat verantwoordelijk is voor de behandeling van een verzoek om internationale bescherming
Verordening (EU) nr. 604/2013 (Dublin III)
Verzoek om internationale bescherming ingediend door een minderjarige in de lidstaat waar hij is geboren
Ouders van deze minderjarige die eerder in een andere lidstaat de vluchtelingenstatus hebben verkregen
Artikel 3, lid 2
Artikel 9
Artikel 20, lid 3
Richtlijn 2013/32/EU
Artikel 33, lid 2, onder a)
Ontvankelijkheid van het verzoek om internationale bescherming en verantwoordelijkheid voor de behandeling ervan
(Bundesrepublik Deutschland t. SW (C 273/20), BL, BC (C 355/20), in tegenwoordigheid van: Stadt Darmstadt (C 273/20), Stadt Chemnitz (C 355/20)) Prejudiciële verwijzing
Ruimte van vrijheid, veiligheid en recht
Immigratiebeleid
Recht op gezinshereniging
Richtlijn 2003/86/EG
Artikel 10, lid 3, onder a)
Artikel 16, lid 1, onder b)
Begrip ‚minderjarig kind’
Begrip ‚werkelijk gezinsleven’
Meerderjarige die verzoekt om gezinshereniging met een als vluchteling erkende minderjarige
Relevante datum voor de beoordeling of de betrokkene minderjarig is
(Darboe en Camara t. Italië) Schending art. 8 EVRM
Positieve verplichtingen
Privéleven
Verzuim om met redelijke zorgvuldigheid te handelen ten aanzien van niet-begeleide minderjarige asielzoeker die niet in aanmerking komt voor minimale procedurele waarborgen in leeftijdsbeoordelingsprocedure
Belang van leeftijdsbeoordelingsprocedure in migratiecontext, met inbegrip van procedurele waarborgen, voor waarborgen van rechten die voortvloeien uit minderjarigheid van persoon
Vaststelling van relevante waarborgen uit EU- en internationaal recht
Schending artikel 3 (materieel)
Onmenselijke en vernederende behandeling
Plaatsing van minderjarige in opvangcentrum voor volwassenen in onaangepaste omstandigheden gedurende meer dan vier maanden en onderwerping aan leeftijdsbepalingsprocedure in strijd met art. 8 EVRM
artikel 13 (+ art. 3 en art. 8)
Geen doeltreffende rechtsmiddelen
Staatloze
Palestijnse afkomst
art. 10 WBN
Cass. 19 november 2021
criteria Montevideo Conventie
bestaan van een staat niet afhankelijk van erkenning door andere staten
Palestina kan als staat beschouwd worden
geen nationaliteitswetgeving in Palestina
Palestina levert enkel documenten af aan Palestijnen ingeschreven in bevolkingsregisters
onmogelijkheid voor Palestijnen buiten grondgebied bezette gebieden
onderscheid tussen verschillende categorieën
toekenning statuut staatloze
(CC t. VO) Prejudiciële verwijzing
Bevoegdheid, erkenning en tenuitvoerlegging van beslissingen in huwelijkszaken en inzake de ouderlijke verantwoordelijkheid
Ouderlijke verantwoordelijkheid
Verordening (EG) nr. 2201/2003
Artikel 8, lid 1, en artikel 61, onder a)
Algemene bevoegdheid
Perpetuatio-foribeginsel
Overbrenging, in de loop van het geding, van de gewone verblijfplaats van een kind vanuit een lidstaat van de Europese Unie naar een derde staat die partij is bij het Verdrag van ’s-Gravenhage van 1996
(Safi e.a. t. Griekenland) Schending artikel 2 EVRM (recht op leven, procedureel vlak)
Gebrek aan daadwerkelijk onderzoek naar het zinken van vissersboot met vluchtelingen aan boord
Schending artikel 2 EVRM (recht op leven, materieel vlak)
positieve verplichtingen van de kustwacht
omissies en vertragingen van de Griekse kustwacht bij de uitvoering en organisatie van de reddingsoperatie
Schending artikel 3 EVRM (verbod op foltering, onmenselijke en vernederende behandeling)
naaktfouilleringen van de geredde vluchtelingen bij aankomst
Gezinshereniging
ouder van een minderjarige Unieburger
art. 40bis Vw.
voorwaarde ten laste zijn
geen samenwoning
gezamenlijk ouderlijk gezag
daadwerkelijk ouderlijk gezag
akkoord gesloten tussen verzoeker en moeder van het kind
geen afhankelijkheidsonderzoek in art. 40bis Vw.
rechtspraak HvJ
art. 374 BW
hoger belang van het kind
materiële motiveringsplicht
zorgvuldigheidsplicht
vernietiging
(M.A. t. Valstybes sienos apsaugos tarnyba) Verzoek om een prejudiciële beslissing
Prejudiciële spoedprocedure
Asiel- en immigratiebeleid
Richtlijn 2011/95/EU
Artikel 4
Gemeenschappelijke procedures voor de verlening of intrekking van internationale bescherming
Richtlijn 2013/32/EU
Artikelen 6 en 7
Normen voor de opvang van personen die om internationale bescherming verzoeken
Artikel 18 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie
Richtlijn 2013/33/EU
Artikel 8
Bewaring van de verzoeker
Reden voor bewaring
Bescherming van de nationale veiligheid of de openbare orde
Bewaring van de asielzoeker wegens illegale binnenkomst op het grondgebied van de Unie
(A.I. e.a. tegen Polen) Schending artikel 3 EVRM
Uitzetting
Weigering van grenswachters om asielverzoeken in ontvangst te nemen en onmiddellijke verwijdering naar derde land, waardoor asielzoekers worden blootgesteld aan risico van kettingrefoulement naar land van herkomst, onmenselijke en vernederende behandeling
Verplichting van staat om veiligheid van asielzoekers te waarborgen, met name door hen toe te staan binnen zijn rechtsgebied te blijven in afwachting van onderzoek van hun verzoek om internationale bescherming; Schending Artikel 4 Protocol 4
Collectieve uitzetting van vreemdelingen door ruimer beleid van weigering van toegang, met miskenning van het voornemen van verzoekers om internationale bescherming te verzoeken; Artikel 13 EVRM
Ontbreken van een daadwerkelijk rechtsmiddel voor het indienen van klachten bij de binnenlandse autoriteiten; Artikel 34
Belemmering van de uitoefening van het recht om een verzoek in te dienen
Niet-naleving van de voorlopige maatregel krachtens artikel 39
(A.B. e.a. t. Polen) Schending artikel 3 EVRM
Uitzetting
Weigering van grenswachters om asielverzoeken in ontvangst te nemen en onmiddellijke verwijdering naar derde land, waardoor asielzoekers worden blootgesteld aan risico van kettingrefoulement naar land van herkomst, onmenselijke en vernederende behandeling
Verplichting van staat om veiligheid van asielzoekers te waarborgen, met name door hen toe te staan binnen zijn rechtsgebied te blijven in afwachting van onderzoek van hun verzoek om internationale bescherming; Schending Artikel 4 Protocol 4
Collectieve uitzetting van vreemdelingen door ruimer beleid van weigering van toegang, met miskenning van het voornemen van verzoekers om internationale bescherming te verzoeken; Artikel 13 EVRM
Ontbreken van een daadwerkelijk rechtsmiddel voor het indienen van klachten bij de binnenlandse autoriteiten; Artikel 34
Belemmering van de uitoefening van het recht om een verzoek in te dienen
Niet-naleving van de voorlopige maatregel krachtens artikel 39
Gezinshereniging
Nederlandse schoonzoon
visum C “met oog op gezinshereniging”
aanvraag gezinshereniging in België
weigering
‘ten laste’ zijn niet afdoende bewezen
stukken reeds beoordeeld
verblijfrecht reeds erkend
schending zorgvuldigheidsbeginsel
vernietiging
Intrekking verblijf
gezinshereniging
moeder van Belgisch minderjarig kind
twee andere minderjarige kinderen die verblijfstatuut moeder volgen
uitspraak Hof van Beroep met betrekking tot schijnerkenning
bedrieglijk opzet
art. 74/20, § 2 Vw.
minderjarige kinderen niet betrokken bij gepleegde fraude
motiveringsplicht
autismestoornis bij een van de kinderen
gespecialiseerde scholing vereist
hoorrecht
vernietiging