Rechtspraak

Let op: Het datumfilter werkt nog niet optimaal!

  • 4797 resultaten gevonden
Art. 9bis Vw.
onontvankelijk
identiteitsdocument
art. 9bis beperkt identiteitsdocument niet tot paspoort of identiteitskaart
nationaliteitsverklaring bij Somalische ambassade voorgelegd
bevat verschillende elementen met betrekking tot identiteit
Omzendbrief kan niet ingaan tegen wetsbepaling
vernietiging
(Liu t. Polen) Artikel 3 EVRM
Voorgenomen uitlevering aan China waarbij verzoeker een reëel risico op mishandeling in detentie zou lopen
Beweringen van verzoeker niet naar behoren onderzocht door binnenlandse autoriteiten
Aanzienlijk gewicht toegekend aan geloofwaardige en samenhangende beweringen van ernstige mishandelingen die worden gelijkgesteld met een algemene geweldssituatie
Voordeel van de twijfel toegekend aan verzoeker die bescherming zoekt
Informele garanties van China die onvoldoende waarborgen bieden
Artikel 5, lid 1, sub f EVRM
Onrechtmatige detentie wegens ongerechtvaardigde vertraging van de procedure
KB van 26 november 2021 tot wijziging van het KB van 11 juli 2003 houdende vaststelling van bepaalde elementen van de procedure die dient gevolgd te worden door de dienst van de Dienst Vreemdelingenzaken die belast is met het onderzoek van de asielaanvrag
videogehoor
gehoor op afstand
verzoek tot schorsing
UDN
persoon met ouderlijk gezag of voogd
vertrouwelijkheid
schorsing artikel 7
verwerping voor het overige
KB van 26 november 2021 tot wijziging van het KB van 11 juli 2003 tot regeling van de werking van en de rechtspleging voor het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen
videogehoor
gehoor op afstand
verzoek tot schorsing
UDN
voogd
vertrouwelijkheid
schorsing artikel 4, 2°
verwerping voor het overige
Nationaliteit
nationaliteitsverklaring
art. 12bis, § 1, 2° WBN
gewichtig feit eigen aan de persoon
grondvoorwaarden voldaan
negatieve woonstcontroles
huisbezoek zonder negatieve elementen
daadwerkelijke identificatie
geen twijfel meer omtrent hoofdverblijfsplaats
gegrond
toekenning Belgische nationaliteit
Opvang
verzoeker om internationale bescherming
UDN
geen opvang gekregen van Fedasil
art. 3 Opvangwet
gegrond
indien geen opvang binnen 48 uur na betekening arrest, moet code 207 geschrapt worden zodat verzoeker toegang krijgt tot OCMW-steun
Detentie
verzoek tot invrijheidstelling
verzoeker intussen vrijgelaten
beroep tegen detentie niet zonder voorwerp
art. 5.4 EVRM
recht op een effectief beroep
recht op definitieve uitspraak over de wettigheid van vrijheidsberoving
art. 5.4 EHRM primeert op art. 71 Vw.
rechtsmiddel ingesteld op ogenblik van vrijheidsberoving
gegrond
cassatie
(Otite t. Verenigd Koninkrijk) Artikel 8 EVRM (privé- en gezinsleven)
Uitzettingsbevel tegen migrant na strafrechtelijke veroordeling wegens ernstige fraude
Afweging uitsluitend gemaakt binnen kader van immigratieregels en niet onder verwijzing naar rechtspraak van het EHRM
Gevolgen voor gezinsleven van verzoeker wegen niet op tegen openbaar belang bij uitzetting
(SI, TL, ND, VH, YT, HN t. Bundesrepublik Deutschland) Prejudiciële verwijzing
Ruimte van vrijheid, veiligheid en recht
Grenscontroles, asiel en immigratie
Asielbeleid
Richtlijn 2013/32/EU
Gemeenschappelijke procedures voor de toekenning en intrekking van de internationale bescherming
Verzoek om internationale bescherming
Niet-ontvankelijkheidsgronden
Artikel 2, onder q)
Begrip ‚volgend verzoek’
Artikel 33, lid 2, onder d)
Niet-ontvankelijkverklaring van een verzoek om internationale bescherming door een lidstaat omdat een eerder verzoek van de betrokkene in Denemarken is afgewezen
Definitieve beslissing van het Koninkrijk Denemarken
(Bundesrepublik Deutschland t. MA (C 245/21), PB (C 245/21), LE (C 248/21)) Prejudiciële verwijzing
Verordening (EU) nr. 604/2013
Aanwijzing van de voor de behandeling van een verzoek om internationale bescherming verantwoordelijke lidstaat
Artikelen 27 en 29
Overdracht van de betrokkene aan de voor de behandeling van zijn verzoek verantwoordelijke lidstaat
Opschorting van de overdracht als gevolg van de COVID-19-pandemie
Onmogelijkheid van de overdracht
Rechterlijke bescherming
Gevolgen voor de overdrachtstermijn
(GM t. Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság, Alkotmányvédelmi Hivatal, Terrorelhárítási Központ) Prejudiciële verwijzing
Gemeenschappelijk asiel- en immigratiebeleid
Richtlijn 2011/95/EU
Normen voor erkenning als vluchteling of als persoon die voor subsidiaire bescherming in aanmerking komt
Intrekking van de status
Richtlijn 2013/32/EU
Gemeenschappelijke procedures voor de toekenning en intrekking van internationale bescherming
Gevaar voor de nationale veiligheid
Stellingname door een gespecialiseerd adviesorgaan
Toegang tot het dossier
Erkenning huwelijk
Eritrees huwelijk
huwelijk voltrokken in Soedan
huwelijksattest van Eritrean Orthodox Church
geverifieerd door Soedanese rechtbank
authenticiteit
huwelijk gesloten voordat een van beide partners in België is aangekomen
geen louter verblijfsrechtelijk voordeel
geen schijnhuwelijk
gegrond
erkenning
(HN, in tegenwoordigheid van: Sofiyska rayonna prokuratura) Prejudiciële verwijzing
Justitiële samenwerking in strafzaken
Handvest van de grondrechten van de Europese Unie
Artikelen 47 en 48
Verdrag tot bescherming van de rechten van mens en de fundamentele vrijheden
Artikel 6
Richtlijn (EU) 2016/343
Versterking van bepaalde aspecten van het vermoeden van onschuld en van het recht om in strafprocedures bij de terechtzitting aanwezig te zijn
Artikel 8
Recht om aanwezig te zijn bij de terechtzitting
Terugkeerbesluit dat gepaard gaat met een voor een periode van vijf jaar geldend inreisverbod
Voorwaarden voor het voeren van een proces in afwezigheid van de betrokkene
De in het nationale recht neergelegde verplichting om bij de terechtzitting aanwezig te zijn
(Colin Brown, andere partijen in de procedure: Europese Commissie, Raad van de Europese Unie) Hogere voorziening
Openbare dienst
Bijlage VII bij het Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie
Artikel 4, lid 1, onder a) en b)
Ambtenaar van de Unie die onderdaan is van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland en die gedurende de tien jaar vóór zijn indiensttreding zijn gewone verblijfplaats op het grondgebied van het land van zijn standplaats had
Terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie
Aanname door deze ambtenaar van de nationaliteit van het land van zijn standplaats
Intrekking van het recht op de ontheemdingstoelage
Beroep tot nietigverklaring
(SRS, AA t. Minister for Justice and Equality) Prejudiciële verwijzing
Richtlijn 2004/38/EG
Recht van vrij verkeer en verblijf op het grondgebied van de lidstaten voor de burgers van de Unie en hun familieleden
Artikel 3, lid 2, eerste alinea, onder a)
Begrip ‚andere familieleden die inwonen bij de burger van de Unie die het verblijfsrecht in eerste instantie geniet’
Beoordelingscriteria
(E. K. t. Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid) Prejudiciële verwijzing
Richtlijn 2003/109/EG
Status van langdurig ingezeten derdelanders
Werkingssfeer
Derdelander die beschikt over een verblijfsrecht op grond van artikel 20 VWEU
Artikel 3, lid 2, onder e)
Verblijf uitsluitend om redenen van tijdelijke aard
Autonoom Unierechtelijk begrip