Rechtspraak

Let op: Het datumfilter werkt nog niet optimaal!

  • 4797 resultaten gevonden
(R. t. Frankrijk) Schending artikel 3 EVRM (verbod op foltering, onmenselijke en vernederende behandelingen)
uitwijzing naar Rusland na beëindiging vluchtelingenstatuut
Behouden hoedanigheid vluchteling na beëindiging statuut (R. t. Rusland)
Opheffing statuut en verlies hoedanigheid vluchteling (W. t. Rusland)
onvoldoende ex-nunc onderzoek van het non-refoulement beginsel
behoren tot geviseerde groep door Russische autoriteiten
schending procedurele verplichtingen artikel 3 EVRM (R. t. Rusland)
schending materiële vlak artikel 3 EVRM (W. t. Rusland) met 4 stemmen tegen 3
Afwijkende opinie (W. t. Rusland)
(W. t. Frankrijk) Schending artikel 3 EVRM (verbod op foltering, onmenselijke en vernederende behandelingen)
uitwijzing naar Rusland na beëindiging vluchtelingenstatuut
Behouden hoedanigheid vluchteling na beëindiging statuut (R. t. Rusland)
Opheffing statuut en verlies hoedanigheid vluchteling (W. t. Rusland)
onvoldoende ex-nunc onderzoek van het non-refoulement beginsel
behoren tot geviseerde groep door Russische autoriteiten
schending procedurele verplichtingen artikel 3 EVRM (R. t. Rusland)
schending materiële vlak artikel 3 EVRM (W. t. Rusland) met 4 stemmen tegen 3
Afwijkende opinie (W. t. Rusland)
Bijlage 20
BGV
negatieve woonstcontrole
op voorhand gevraagd op grondig te controleren
geseind in Nederland
geen gevolg aan vraag om zich te melden op bureau
verzoeker aangetroffen bij derde controle
partner niet aangetroffen
controles tijdens werkuren
huurovereenkomst
verslag bevat weinig informatie
redelijkheidsbeginsel
zorgvuldigheidsbeginsel
vernietiging
Terugkeervisum
weigering
subsidiaire beschermingsstatus in België
aanvraag in Griekenland geweigerd wegens status in België
art. 19 Vw.
niet voldaan aan voorwaarden
langer dan een jaar land verlaten
geen 15 jaar op regelmatige en ononderbroken wijze in België verbleven
geen voldoende bestaansmiddelen
verwerping
(RO, wettelijk vertegenwoordigd t. Bundesrepublik Deutschland) Prejudiciële verwijzing
Gemeenschappelijk asielbeleid
Criteria en instrumenten om te bepalen welke lidstaat verantwoordelijk is voor de behandeling van een verzoek om internationale bescherming
Verordening (EU) nr. 604/2013 (Dublin III)
Verzoek om internationale bescherming ingediend door een minderjarige in de lidstaat waar hij is geboren
Ouders van deze minderjarige die eerder in een andere lidstaat de vluchtelingenstatus hebben verkregen
Artikel 3, lid 2
Artikel 9
Artikel 20, lid 3
Richtlijn 2013/32/EU
Artikel 33, lid 2, onder a)
Ontvankelijkheid van het verzoek om internationale bescherming en verantwoordelijkheid voor de behandeling ervan
(Bundesrepublik Deutschland t. SW (C 273/20), BL, BC (C 355/20), in tegenwoordigheid van: Stadt Darmstadt (C 273/20), Stadt Chemnitz (C 355/20)) Prejudiciële verwijzing
Ruimte van vrijheid, veiligheid en recht
Immigratiebeleid
Recht op gezinshereniging
Richtlijn 2003/86/EG
Artikel 10, lid 3, onder a)
Artikel 16, lid 1, onder b)
Begrip ‚minderjarig kind’
Begrip ‚werkelijk gezinsleven’
Meerderjarige die verzoekt om gezinshereniging met een als vluchteling erkende minderjarige
Relevante datum voor de beoordeling of de betrokkene minderjarig is
(I, S t. Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid) Prejudiciële verwijzing
Verordening (EU) nr. 604/2013
Criteria en instrumenten om te bepalen welke lidstaat verantwoordelijk is voor de behandeling van een verzoek om internationale bescherming
Artikel 8, lid 2, en artikel 27, lid 1
Niet-begeleide minderjarige met een familielid dat zich wettig in een andere lidstaat ophoudt
Afwijzing door die lidstaat van het verzoek tot overname van deze minderjarige
Recht op een daadwerkelijk rechtsmiddel van deze minderjarige of dit familielid tegen de afwijzing van het verzoek
Artikelen 7, 24 en 47 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie
Belang van het kind
(Bundesrepublik Deutschland t. XC, in tegenwoordigheid van Landkreis Cloppenburg) Prejudiciële verwijzing
Ruimte van vrijheid, veiligheid en recht
Immigratiebeleid
Recht op gezinshereniging
Richtlijn 2003/86/EG
Artikel 4, lid 1, eerste alinea, sub c
Begrip "minderjarig kind"
Artikel 16, lid 1, sub b
Begrip "werkelijke gezinsband"
Kind dat gezinshereniging aanvraagt met haar vader die vluchtelingenstatus heeft verkregen
Relevante datum voor beoordeling van status van minderjarige
(S t. Familienkasse Niedersachsen-Bremen der Bundesagentur für Arbeit) Prejudiciële verwijzing
Burgerschap van de Unie
Vrij verkeer van personen
Gelijke behandeling
Richtlijn 2004/38/EG
Artikel 24, leden 1 en 2
Socialezekerheidsuitkeringen
Verordening (EG) nr. 883/2004
Artikel 4
Gezinsbijslagen
Uitsluiting van economisch niet-actieve onderdanen van andere lidstaten tijdens de eerste drie maanden van hun verblijf in de gastlidstaat
(Ministero dell’Interno t. TO) Prejudiciële verwijzing
Personen die om internationale bescherming verzoeken
Richtlijn 2013/33/EU
Artikel 20, leden 4 en 5
Ernstig gewelddadig gedrag
Recht van lidstaten om toepasselijke sancties vast te stellen
Werkingssfeer
Intrekking van materiële opvangvoorzieningen
(Darboe en Camara t. Italië) Schending art. 8 EVRM
Positieve verplichtingen
Privéleven
Verzuim om met redelijke zorgvuldigheid te handelen ten aanzien van niet-begeleide minderjarige asielzoeker die niet in aanmerking komt voor minimale procedurele waarborgen in leeftijdsbeoordelingsprocedure
Belang van leeftijdsbeoordelingsprocedure in migratiecontext, met inbegrip van procedurele waarborgen, voor waarborgen van rechten die voortvloeien uit minderjarigheid van persoon
Vaststelling van relevante waarborgen uit EU- en internationaal recht
Schending artikel 3 (materieel)
Onmenselijke en vernederende behandeling
Plaatsing van minderjarige in opvangcentrum voor volwassenen in onaangepaste omstandigheden gedurende meer dan vier maanden en onderwerping aan leeftijdsbepalingsprocedure in strijd met art. 8 EVRM
artikel 13 (+ art. 3 en art. 8)
Geen doeltreffende rechtsmiddelen
Staatloze
Palestijnse afkomst
art. 10 WBN
Cass. 19 november 2021
criteria Montevideo Conventie
bestaan van een staat niet afhankelijk van erkenning door andere staten
Palestina kan als staat beschouwd worden
geen nationaliteitswetgeving in Palestina
Palestina levert enkel documenten af aan Palestijnen ingeschreven in bevolkingsregisters
onmogelijkheid voor Palestijnen buiten grondgebied bezette gebieden
onderscheid tussen verschillende categorieën
toekenning statuut staatloze
(CC t. VO) Prejudiciële verwijzing
Bevoegdheid, erkenning en tenuitvoerlegging van beslissingen in huwelijkszaken en inzake de ouderlijke verantwoordelijkheid
Ouderlijke verantwoordelijkheid
Verordening (EG) nr. 2201/2003
Artikel 8, lid 1, en artikel 61, onder a)
Algemene bevoegdheid
Perpetuatio-foribeginsel
Overbrenging, in de loop van het geding, van de gewone verblijfplaats van een kind vanuit een lidstaat van de Europese Unie naar een derde staat die partij is bij het Verdrag van ’s-Gravenhage van 1996
(Safi e.a. t. Griekenland) Schending artikel 2 EVRM (recht op leven, procedureel vlak)
Gebrek aan daadwerkelijk onderzoek naar het zinken van vissersboot met vluchtelingen aan boord
Schending artikel 2 EVRM (recht op leven, materieel vlak)
positieve verplichtingen van de kustwacht
omissies en vertragingen van de Griekse kustwacht bij de uitvoering en organisatie van de reddingsoperatie
Schending artikel 3 EVRM (verbod op foltering, onmenselijke en vernederende behandeling)
naaktfouilleringen van de geredde vluchtelingen bij aankomst
Gezinshereniging
ouder van een minderjarige Unieburger
art. 40bis Vw.
voorwaarde ten laste zijn
geen samenwoning
gezamenlijk ouderlijk gezag
daadwerkelijk ouderlijk gezag
akkoord gesloten tussen verzoeker en moeder van het kind
geen afhankelijkheidsonderzoek in art. 40bis Vw.
rechtspraak HvJ
art. 374 BW
hoger belang van het kind
materiële motiveringsplicht
zorgvuldigheidsplicht
vernietiging