Rechtspraak

Let op: Het datumfilter werkt nog niet optimaal!

  • 4738 resultaten gevonden
Gezinshereniging
bijlage 15quater
onontvankelijk
art. 10 Vw.
art. 12 Vw.
buitengewone omstandigheden
echtgenote en minderjarige kinderen erkend als vluchteling in België
art. 8 EVRM
hoger belang van kind
samen herkomstland ontvlucht, maar verzoeker tegengehouden in Griekenland
onvrijwillige scheiding
bijzondere feitelijkheden
vernietiging
Verzoek om internationale bescherming
asiel
Mali
belangrijke wijzigingen in veiligheidssituatie
ernstig verslechterd
ex nunc analyse
noorden en centrum van Mali
risico op ernstige schade
geen specifieke omstandigheden noodzakelijk
geen intern vestigingsalternatief
toekenning subsidiaire bescherming
Verzoek om internationale bescherming
asiel
Mali
belangrijke wijzigingen in veiligheidssituatie
ernstig verslechterd
ex nunc analyse
noorden en centrum van Mali
risico op ernstige schade
geen specifieke omstandigheden noodzakelijk
geen intern vestigingsalternatief
toekenning subsidiaire bescherming
Verzoek om internationale bescherming
asiel
Palestijnse origine
uitsluiting
art. 1 F Vluchtelingenverdrag
geregistreerd bij UNRWA
ernstig niet-politiek misdrijf
mensensmokkel
straf volledig uitgevoerd
verplicht karakter art. 1 F
evenredigheidstoets
verwerping
bevestiging uitsluiting
Art. 9ter Vw.
uitsluiting
MB van terugwijzing
art. 55/4, § 1, c Vw.
parlementaire voorbereiding
afweging aan de hand van concrete omstandigheden van de zaak
beperking tot verwijzing naar MB waarin slechts een opsomming van veroordelingen staat
motiveringsplicht
zorgvuldigheidsplicht
vernietiging
Derdelands student
art. 58 en 59 Vw.
32 studiepunten in plaats van volledig studieplan
niet mogelijk volledig studieplan te volgen door zwangerschap
DVZ niet op de hoogte gesteld
BGV
art. 74/13
verzoekster niet op de hoogte van intentie om bevel af te leveren
geen mogelijkheid gekregen om op zwangerschap te wijzen
niet gevraagd naar gezinsleven
hoorrecht
vernietiging
(Subdelegación del Gobierno en Toledo t. XU (C‑451/19), QP (C‑532/19)) Prejudiciële verwijzing
Artikel 20 VWEU
Burgerschap van de Europese Unie
Unieburger die nooit gebruik heeft gemaakt van zijn recht van vrij verkeer
Aanvraag voor een verblijfskaart voor een gezinslid dat onderdaan van een derde land is
Afwijzing
Verplichting van voldoende bestaansmiddelen voor de Unieburger
Samenwoonverplichting van de echtgenoten
Minderjarig kind, burger van de Unie
Nationale wettelijke regeling en praktijk
Effectief genot van de belangrijkste aan de Unieburgers toegekende rechten
Verlies daarvan
Gezinshereniging
kind van erkend vluchteling
art. 10 Vw.
onduidelijkheid over leeftijd verzoeker
gezinshereniging slechts tot 18 jaar mogelijk
discrepantie tussen papieren taskara’s en huidige elektronische taskara’s en Afghaanse paspoorten
meer uniform en beveiligd
elektronische taskara’s en paspoorten zijn officiële stukken
vernietiging
Gezinshereniging
ouder van minderjarige Unieburger
geen samenwoonst
kinderen geplaatst door jeugdrechter
verontrustende opvoedingssituatie
geen bewaarrecht
kinderen niet ten laste
niet voornaamste zorgdrager
hoederecht moet begrepen worden als daadwerkelijke zorg voor het kind
veroordeling voor opzettelijke slagen en verwondingen aan moeder van kind
art. 8 EVRM
geen BGV
verwerping
(Khasanov en Rakhmanov t. Rusland) Artikel 3 EVRM
Uitlevering
Geen reëel individueel risico van mishandeling in geval van uitlevering van etnische Oezbeken aan Kirgizië
Risicobeoordeling ex nunc op drie niveaus van situatie in land van bestemming, in het algemeen en met betrekking tot de betrokken groep
Ex nunc-beginsel vormt waarborg wanneer aanzienlijke tijd is verstreken tussen de nationale beslissingen en het onderzoek door het EHRM van een klacht ex artikel 3
Risicobeoordeling vatbaar voor herziening door het EHRM in het licht van veranderende omstandigheden
Individuele omstandigheden van verzoekers naar behoren onderzocht door nationale rechterlijke instanties
Verzoek om internationale bescherming
asiel
El Salvador
huiselijk geweld
geweld tegen vrouwen
risicoprofiel
geloofwaardig relaas over huiselijk geweld door echtgenoot
fysiek geweld ondergaan dat gekwalificeerd wordt als vervolging
geen daadwerkelijke overheidsbescherming
erkenning vluchtelingenstatus
Gezinshereniging
bijlage 20 zonder BGV
echtgenoot van een Belg
stabiele en toereikende bestaansmiddelen
behoefteanalyse
geen volledig zicht op actuele beschikbare bestaansmiddelen
bewijs van arbeidsongeschiktheidsuitkering en arbeidsongevallenvergoeding voor 2020
geen bewijs voor 2021
foutieve of onvolledige redenering
vernietiging
Einde verblijf
gezinshereniging
echtgenoot van een Belg
art. 42quater Vw
uitzonderingsbepaling
getrapte bepaling die correspondeert met beëindigingsgrond
gezinscel of minimum aan relatie
geen procedure ontbinding huwelijk opgestart
gezamenlijke vestiging
vernietiging