Rechtspraak

Let op: Het datumfilter werkt nog niet optimaal!

  • 4843 resultaten gevonden
Asielaanvraag
verzwijgen eerdere aanvraag in Duitsland
weigering
terugkeer naar Syrië
tweede asielaanvraag
fraude eerste asielaanvraag
geen vertrouwen in Belgische asielinstanties
fraude
bevestigende beslissing tot weigering van verblijf
gebrekkige motivering
manifest foute appreciatie
schorsing in uiterst dringende noodzakelijkheid
Aanvraag artikel 9 lid 3 Vreemdelingenwet
buitengewone omstandigheden
geen ambassade in herkomstland
onontvankelijk
schending motiveringsplicht
schorsing in uiterst dringende noodzakelijkheid
Sociaal recht
Vreemdelingen
Minderjarigen wier ouders illegaal op het grondgebied van het Rijk verblijven
a. Gewaarborgde gezinsbijslag
b. Maatschappelijke dienstverlening.Rechten en vrijheden
Rechten van het kind
Belang van het kind
Vreemdelingen
Recht op maatschappelijke dienstverlening
Beperking tot dienstverlening in nature en in centrum
Toepassingsgebied
Vreemdeling die zich vluchteling heeft verklaard na publicatie van programmawet van 2 januari 2001 of na die datum een beslissing heeft aangevochten voor de Raad van State
(VZW Beweging tegen Rassenhaat, Antisemitisme en Xenofobie (BRAX) tegen Belgische Staat) Onderdanen van derde landen die gehuwd zijn met onderdanen van lidstaten
Visumplicht
Recht van echtgenoten om zonder identiteitsbewijzen of visum het land binnen te komen
Verblijfsrecht van onregelmatig binnengekomen echtgenoten
Verblijfsrecht van regelmatig binnengekomen echtgenoten wier visum is verlopen op ogenblik van aanvraag van verblijfsvergunning
Richtlijnen 64/221/EEG, 68/360/EEG en 73/148/EEG en verordening (EG) nr. 2317/95
Huwelijk op ambassade
geldigheid
IPR
art. 63, 165 en 166 BW
art. 5, f Conventie van Wenen van 24 april 1963
overschrijving in register geen formele geldigheidsvoorwaarde
vormvereisten huwelijk voldaan
heropening debatten
Maatschappelijke dienstverlening
onwettig verblijf
art. 1 en 57 OCMW-wet
overmacht
onmogelijkheid land te verlaten
autoriteiten land van herkomst weigeren voor repatriëring noodzakelijke stukken af te leveren
redenen onafhankelijk van zijn wil
opzet van de wet
verwerping
Vrijheidsberoving
art. 74/5 § 1 Vw.
duur van de vasthouding
twee maanden
verlengbaar
totale duur vasthouding
vijf maanden
vasthouding voor langer dan vijf maanden
verwijdering niet uitgevoerd enkel omwille van wederrechtelijk verzet vreemdeling
geen verlenging in de zin van art. 74/5 § 3 Vw.
nieuwe beslissing overeenkomstig artikel 74/5 § 1 Vw.
Gewaarborgde gezinsbijslag
kandidaat-vluchteling
erkende vluchteling
voorwaarde van werkelijk en onderbroken verblijf in België
Wet van 20 juli 1971
VN Vluchtelingenverdrag
artikel 26 Internationaal Verdrag inzake Burgerlijke en Politieke Rechten
geen discriminatie
(Ahmet Bozkurt t. Staatssecretaris van Justitie) Verzoek om een prejudiciële beslissing
Raad van State Nederland
Associatieovereenkomst EEG-Turkije
Besluit van Associatieraad
vrij verkeer van werknemers
internationaal vrachtwagenchauffeur
blijvende arbeidsongeschiktheid
recht van verblijf