Algemeen

Als hooggeschoolde werknemer kom je onder bepaalde voorwaarden in aanmerking voor een bijzondere vorm van gecombineerde vergunning genaamd de Europese Blauwe kaart. Deze verschilt van en heeft een aantal voordelen ten opzichte van een gewone gecombineerde vergunning als hooggeschoolde.

De Europese Blauwe kaart wordt afgeleverd in de vorm van een elektronische H kaart. De 'standaardduur' van een Europese Blauwe Kaart is minstens 24 maanden. Enkel wanneer het arbeidscontract korter is dan 24 maanden, kan de Europese Blauwe Kaart worden afgeleverd voor de duur van het contract plus 3 maanden, met een maximum van 24 maanden.

De termijn voor het bekomen van een gecombineerde vergunning voor een Europese Blauwe kaart is 90 dagen vanaf de dag dat de aanvraag door het bevoegde gewest ontvankelijk werd verklaard, in tegenstelling tot de gebruikelijke vier maanden. 

Voor houders van een Europese Blauwe Kaart in een andere EU-lidstaat die na minstens 12 maanden een aanvraag voor een Europese Blauwe Kaart indienen voor België in het kader van lange-termijnmobiliteit bedraagt de behandelingstermijn slechts 30 dagen. Enkel in uitzonderlijke en naar behoren gerechtvaardigde omstandigheden met betrekking tot de complexiteit van de aanvraag, kan deze termijn nog eens met 30 dagen verlengd worden.

Ook de kennisgeving van de beslissing moet binnen de bovenstaande behandelingstermijnen gebeuren.

Het voordeel ten opzichte van een gecombineerde vergunning als hooggeschoolde is dat een Europese Blauwe kaart na twaalf maanden tewerkstelling voor iedere werkgever geldt, voor zover de tewerkstelling bij de nieuwe werkgever ook aan de voorwaarden van een Europese Blauwe Kaart voldoet. Je moet dan geen nieuwe gecombineerde vergunning aanvragen om van werkgever te veranderen. De nieuwe werkgever moet dit enkel melden bij het bevoegde gewest. 

Ook bij een verandering van werkgever tijdens de eerste twaalf maanden, moet geen nieuwe gecombineerde vergunning aangevraagd worden. De nieuwe werkgever moet dan wel het bevoegde gewest op de hoogte brengen en een kopie van de arbeidsovereenkomst bezorgen. In dat geval kan het bevoegde gewest zich wel tegen de verandering van werkgever verzetten binnen de 30 dagen na ontvangst van de kennisgeving als de voorwaarden voor een Europese Blauwe Kaart niet voldaan zijn.

Je verliest je Europese Blauwe Kaart niet wanneer je werkloos wordt of wanneer de toelating tot arbeid beëindigd, ingetrokken of niet verlengd wordt. De totale periode van werkloosheid mag dan echter niet meer dan zes maanden duren. Pas als je na deze periode geen nieuw werk gevonden hebt dat aan de voorwaarden van de EBK voldoet, wordt het verblijfsrecht beëindigd.

Op deze algemene regel zijn twee afwijkingen voorzien:

 • Als de toelating tot arbeid beëindigd wordt omdat de werkgever zijn wettelijke verplichtingen niet naleeft inzake sociale zekerheid, belastingen, arbeidsrechten of voorwaarden vastgelegd in collectieve overeenkomsten of door praktijken in de relevante beroepssectoren, behoudt de betrokkene zijn EBK ook voor een periode van zes maanden, maar zonder dat dit gecumuleerd wordt met andere periodes van werkloosheid.
 • Als het gaat om een beëindiging, intrekking of niet-verlenging omwille van fraude door de werkgever of het niet-naleven van de regionale procedures, kan Dienst Vreemdelingenzaken beslissen of de EBK al dan niet behouden mag blijven voor een gecumuleerde periode van zes maanden. Het bevoegde gewest deelt hiervoor de motivatie van de beslissing mee aan Dienst Vreemdelingenzaken.

Het bovenstaande doet geen afbreuk aan de mogelijkheid voor Dienst Vreemdelingenzaken om het verblijf te beëindigen, in te trekken of niet te verlengen op grond van de Verblijfswet.

Na twaalf maanden verblijf in een EU-lidstaat als houder van een Europese blauwe kaart, kan je naar een andere EU-lidstaat verhuizen om daar als hooggekwalificeerde werknemer te werken. Je moet dan wel voldoen aan de voorwaarden die die bepaalde lidstaat oplegt om een Europese blauwe kaart te krijgen. Als die lidstaat weigert je toe te laten omdat je niet voldoet aan de voorwaarden, is de Belgische overheid verplicht je zonder formaliteiten terug te nemen. Ook als is je Belgische Europese blauwe kaart ondertussen vervallen. Extra voorwaarde is wel dat je je recht op terugkeer nog niet verloren hebt.

Als houder van een Europese Blauwe Kaart heb je het recht om gedurende 90 dagen per periode van 180 dagen te werken in een andere EU-lidstaat zonder daarvoor een vergunning te moeten vragen. 

Het moet wel gaan om een tijdelijke werkactiviteit die rechtstreeks verband houdt met de zakelijke belangen van de werkgever en met de beroepsmatige verplichtingen van de houder van een Europese Blauwe Kaart op basis van de arbeidsovereenkomst in de eerste EU-lidstaat.

Vlaams gewest

Je komt in aanmerking voor een Europese Blauwe kaart als:

 • Je een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur of minstens zes maanden afsluit
 • Je minimaal 130% van het gemiddeld bruto jaarloon in België verdient. Voor 2024 bedraagt dit € 60.621,6 bruto.
 • Je een diploma van hoger of universitair onderwijs met een minimum kwalificatieniveau 6 bezit. Dit is minstens een bachelorsdiploma. Als je aan al de volgende voorwaarden voldoet, wordt je hiermee gelijkgesteld zonder dat een diploma moet voorliggen:
  • leidinggevende zijn op gebied van informatie- of communicatietechnologie (ISCO-08 code 133) of specialist zijn op gebied van informatie- of communicatietechnologie (ISCO-08 code 25); en
  • minstens drie jaar relevante beroepservaring verworven hebben in de zeven jaar voorafgaand aan de aanvraag.

Als je aan deze voorwaarden voldoet ben je vrijgesteld van arbeidsmarktonderzoek bij de aanvraag van een gecombineerde vergunning.

Brussels Hoofdstedelijk gewest

Je komt in aanmerking voor een Europese Blauwe kaart als:

 • Je een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur of minstens één jaar afsluit
 • Je minimaal € 65.053 euro bruto (2024) verdient. Dit bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd. 
 • Je een diploma (bachelor of master) van hoger of universitair onderwijs hebt. Deze studies moeten minimaal 3 jaar geduurd hebben.

Als je aan deze voorwaarden voldoet ben je vrijgesteld van arbeidsmarktonderzoek bij de aanvraag van een gecombineerde vergunning.