Wat is een Intra-Corporate Transferee?

Intra-Corporate Transferees of 'binnen een onderneming overgeplaatste personen' zijn derdelands werknemers die door een onderneming buiten de Europese Unie (EU) tijdelijk voor professionele of opleidingsdoeleinden naar een in de EU gevestigde entiteit van dezelfde onderneming of ondernemingsgroep worden gedetacheerd. De werknemer is voor en tijdens deze overplaatsingsperiode aan de in het buitenland gevestigde onderneming gebonden door een arbeidsovereenkomst. 

Intra-Corporate Transferees moeten behoren tot een van de volgende categorieën: leidinggevende, specialist of stagiair-werknemer.

Categorieën van Intra-Corporate Transferees

 • Lid van het hogere personeel dat in de eerste plaats leiding geeft aan de gastentiteit, onder het algemene toezicht van of aangestuurd door, in hoofdzaak, de raad van bestuur of de aandeelhouders van de onderneming of daarmee gelijkgestelde personen.
 • Deze functie omvat: het leiding geven aan de gastentiteit of een afdeling of onderafdeling daarvan; het toezicht houden op en het controleren van de werkzaamheden van andere toezichthoudende, hooggespecialiseerde of leidinggevende werknemers; het bevoegd zijn voor het aanbevelen van indienstneming of ontslag van werknemers of van ander optreden in het kader van het personeelsbeleid.

 • Deskundige die beschikt over gespecialiseerde kennis die van wezenlijk belang is voor de activiteiten, de technieken of het beheer van de gastentiteit.
 • Bij de beoordeling van deze kennis wordt niet alleen rekening gehouden met de voor de gastentiteit specifieke kennis, maar ook met de vraag of de betrokkene hoge kwalificaties heeft, waaronder toereikende beroepservaring, voor bepaalde werkzaamheden of activiteiten waarvoor specifieke technische kennis inclusief eventueel het lidmaatschap van een erkende beroepsgroep vereist zijn.

 • De werknemer wordt overgeplaatst voor loopbaanontwikkeling of voor een opleiding in bedrijfstechnieken of -methoden met het oog op het uitoefenen van een nieuwe functie binnen de entiteit die hem overplaatst.

Duur van de overplaatsing en recht op mobiliteit

De duur van de overplaatsing bedraagt maximum drie jaar voor een leidinggevende Intra-Corporate Transferee en specialist Intra-Corporate Transferee en maximum één jaar voor de stagiair-werknemer Intra-Corporate Transferee. Wanneer de maximumduur van de overplaatsing werd bereikt, kan een nieuwe aanvraag voor een overplaatsing enkel ingediend worden na een wachtperiode van drie maanden.

Met een vergunning als Intra-Corporate Transferee uitgereikt door een lidstaat van de EU, is er de mogelijkheid tot lange termijn (> 90 dagen) of korte termijn (< 90 dagen) mobiliteit tussen verschillende entiteiten van de onderneming of groep van ondernemingen binnen de EU.

 • De aanvraag voor een vergunning als Intra-Corporate Transferee wordt in principe ingediend in de EU-lidstaat van het eerste verblijf.
 • Indien het eerste verblijf niet het langste is, wordt de aanvraag ingediend in de lidstaat waar de Intra-Corporate Transferee het langste zal verblijven.
 • De hierboven vermeldde maximum duur van drie jaar voor een leidinggevende Intra-Corporate Transferee en specialist Intra-Corporate Transferee en één jaar voor de stagiair-werknemer Intra-Corporate Transferee geldt voor het volledige verblijf op het grondgebied van de EU. Om deze termijn te berekenen moeten periodes van verblijf met een vergunning als Intra-Coporate Transferee en periodes met een vergunning in het kader van mobiliteit samengeteld worden.

Welke aanvraag moet een Intra-Corporate Transferee indienen?

Intra-Corporate Transferees moeten een aanvraag indienen volgens de procedure van de gecombineerde vergunning (> 90 dagen) of arbeidskaart (< 90 dagen). 

Opmerking: In de praktijk staat het Vlaams gewest enkel toe dat een aanvraag in de categorie Intra-Corporate Transferee gebeurt als de tewerkstelling meer dan 90 dagen duurt. Het is in Vlaanderen dus niet mogelijk om een arbeidskaart in deze categorie aan te vragen. Dit is juridisch betwistbaar, aangezien dit niet blijkt uit het Besluit van de Vlaamse regering van 7 december 2018. In het Brussels Hoofdstedelijk gewest is een aanvraag voor een arbeidskaart in deze categorie wel mogelijk. In dat geval valt het verblijf van de Intra-Corporate Transferee onder kort verblijf. De onderstaande bepalingen over de verblijfskaarten en de mogelijkheden tot mobiliteit voor Intra-Corporate Transferees zijn dus enkel van toepassing in het geval van een tewerkstelling van meer dan 90 dagen.

In de volgende gevallen geldt een vrijstelling van arbeidsmarktonderzoek voor Intra-Corporate Transferees, zowel in het Vlaams gewest als in het Brussels Hoofdstedelijk gewest:

 • De werknemer vraagt vanuit het derde land waar de onderneming gevestigd is een gecombineerde vergunning als Intra-Corporate Transferee.
  • De aanvraag voor een gecombineerde vergunning als Intra-Corporate Transferee kan enkel worden ingediend als de werknemer in het buitenland verblijft.
  • De beslissing wordt genomen binnen een periode van 90 dagen. Ook de kennisgeving van de beslissing moet binnen deze behandelingstermijn gebeuren.
  • De gecombineerde vergunning wordt afgeleverd in de vorm van een elektronische I kaart met vermelding ‘ICT’
 • De werknemer heeft een vergunning als Intra-Corporate Transferee in een andere EU-lidstaat en vraagt een gecombineerde vergunning aan in het kader van lange-termijnmobiliteit (> 90 dagen).
  • De aanvraag voor lange-termijnmobiliteit gebeurt ten laatste 20 dagen voor aanvang van de mobiliteit. Als de persoon al in België verblijft in het kader van korte-termijnmobiliteit kan de aanvraag vanuit België worden ingediend, ten laatste 20 dagen voor het verstrijken van de korte-termijnmobiliteit.
  • De persoon mag al beginnen werken in België in afwachting van een beslissing over de lange-termijnmobiliteit op voorwaarde dat de periode voor korte-termijnmobiliteit en de geldigheidsperiode van de door de eerste EU-lidstaat afgegeven vergunning nog niet zijn verstreken en de aanvraag voor lange-termijnmobiliteit tijdig werd ingediend.
  • De beslissing wordt genomen binnen een periode van 90 dagen. Ook de kennisgeving van de beslissing moet binnen deze behandelingstermijn gebeuren.
  • De gecombineerde vergunning wordt afgeleverd in de vorm van een elektronische J kaart met vermelding ‘Mobile ICT’

In het volgende geval geldt een vrijstelling van arbeidskaart, zowel in het Vlaams gewest als in het Brussels Hoofdstedelijk gewest:

 • De werknemer heeft een vergunning als Intra-Corporate Transferee in een andere EU-lidstaat en komt in België werken in het kader van korte-termijnmobiliteit (< 90 dagen). Dit is een maximale periode van 90 dagen binnen een periode van 180 dagen.

Voorwaarden in het Vlaams gewest

Voor een vergunning als Intra-Corporate Transferee gelden in het Vlaams gewest de volgende voorwaarden:

 • De gastentiteit en de in een derde land gevestigde onderneming behoren tot dezelfde onderneming of dezelfde groep van ondernemingen.
 • De overgeplaatste werknemer is onmiddellijk voorafgaand aan de datum van de verplaatsing ten minste drie ononderbroken maanden in dienst bij die onderneming of groep van ondernemingen als leidinggevende, specialist of als stagiair-werknemer.
 • de overgeplaatste werknemer toont het volgende aan:
  • de leidinggevende-ICT: een leidinggevende positie bekleden conform art. 1, 11° van het Vlaams Besluit;
  • de specialist-ICT: beschikken over een minimum kwalificatie niveau 5 of beroepservaring indien al de volgende voorwaarden zijn vervuld:
   • de specialist-ICT is leidinggevende op het gebied van informatie- en communicatietechnologie als vermeld in ISCO-08 code 133 of specialist op het gebied van informatie- en communicatietechnologie als vermeld in ISCO-08 code 25;
   • de specialist-ICT beschikt over minimaal drie jaar relevante beroepservaring die is verworven binnen zeven jaar voor de aanvraag van een vergunning voor een binnen een onderneming overgeplaatste persoon;
  • de stagiair-werknemer-ICT: beschikken over een minimum kwalificatie niveau 6 aan de hand van een universitair diploma
 • De bezoldiging van de overgeplaatste werknemer is tijdens de gehele overplaatsing binnen een onderneming niet minder gunstig dan die van vergelijkbare functies overeenkomstig toepasselijke wetten of collectieve overeenkomsten of praktijken. Bij de beoordeling of de betrokken werknemer niet minder gunstig verloond wordt dan vergelijkbare functies, wordt rekening gehouden met alle voorgelegde elementen van het individuele geval.
  • Bij een leidinggevende Intra-Corporate Transferee wordt dit vermoed het geval te zijn wanneer de bezoldiging 160% van het gemiddeld bruto jaarloon bedraagt. Voor 2024 is dit 74.611 euro bruto.
  • Bij een specialist Intra-Corporate Transferee en stagiair-werknemer Intra-Corporate Transferee wordt dit vermoed het geval te zijn wanneer de bezoldiging 100% van het gemiddeld bruto jaarloon bedraagt. Voor 2024 is dit 46.632 euro bruto.

Voor een vergunning in het kader van lange-termijnmobiliteit gelden in het Vlaams gewest de volgende voorwaarden:

 • De overgeplaatste werknemer is gedurende de hele procedure houder van een geldige, door de eerste lidstaat afgegeven vergunning voor een binnen een onderneming overgeplaatste persoon.
 • De gastentiteit en de in een derde land gevestigde onderneming behoren tot dezelfde onderneming of dezelfde groep van ondernemingen.
 • De bezoldiging van de overgeplaatste werknemer is tijdens de gehele overplaatsing binnen een onderneming niet minder gunstig dan die van vergelijkbare functies overeenkomstig toepasselijke wetten of collectieve overeenkomsten of praktijken. Bij de beoordeling of de betrokken werknemer niet minder gunstig verloond wordt dan vergelijkbare functies, wordt rekening gehouden met alle voorgelegde elementen van het individuele geval.
  • Bij een leidinggevende Intra-Corporate Transferee wordt dit vermoed het geval te zijn wanneer de bezoldiging 160% van het gemiddeld bruto jaarloon bedraagt. Voor 2024 is dit 74.611 euro bruto..
  • Bij een specialist Intra-Corporate Transferee en stagiair-werknemer Intra-Corporate Transferee wordt dit vermoed het geval te zijn wanneer de bezoldiging 100% van het gemiddeld bruto jaarloon bedraagt. Voor 2024 is dit 46.632 euro bruto.

Voor de vrijstelling van arbeidskaart in het kader van korte-termijnmobiliteit gelden in het Vlaams gewest de volgende voorwaarden:

 • De overgeplaatste werknemer is houder van een geldige, door de eerste lidstaat afgegeven vergunning voor een binnen een onderneming overgeplaatste persoon.
 • De gastentiteit en de in een derde land gevestigde onderneming behoren tot dezelfde onderneming of dezelfde groep van ondernemingen.
 • De overplaatsing duurt maximaal 90 dagen in een periode van 180 dagen.
 • De bezoldiging van de overgeplaatste werknemer is tijdens de gehele overplaatsing binnen een onderneming niet minder gunstig dan die van vergelijkbare functies overeenkomstig toepasselijke wetten of collectieve overeenkomsten of praktijken. Bij de beoordeling of de betrokken werknemer niet minder gunstig verloond wordt dan vergelijkbare functies, wordt rekening gehouden met alle voorgelegde elementen van het individuele geval.
  • Bij een leidinggevende Intra-Corporate Transferee wordt dit vermoed het geval te zijn wanneer de bezoldiging 160% van het gemiddeld bruto jaarloon bedraagt. Voor 2024 is dit 74.611 euro bruto.
  • Bij een specialist Intra-Corporate Transferee en stagiair-werknemer Intra-Corporate Transferee wordt dit vermoed het geval te zijn wanneer de bezoldiging 100% van het gemiddeld bruto jaarloon bedraagt. Voor 2024 is dit 46.632 euro bruto.

Voorwaarden in het Brussels Hoofdstedelijk gewest

Voor een vergunning als Intra-Corporate Transferee gelden in het Brussels Hoofdstedelijk gewest de volgende voorwaarden:

 • De gastentiteit en de onderneming gevestigd in een derde land behoren tot hetzelfde bedrijf of dezelfde bedrijvengroep.
 • De werknemer heeft minstens gedurende een ononderbroken periode van zes maanden onmiddellijk voor de datum van de overplaatsing binnen de onderneming een functie uitgeoefend in hetzelfde bedrijf of dezelfde bedrijvengroep.
 • De werknemer beschikt over de vereiste beroepskwalificaties om de beoogde functie uit te oefenen:
  • Als het gaat om een leidinggevende Intra-Corporate Transferee of een specialist Intra-Corporate Transferee: elk diploma, certificaat of elke opleidingstitel verstrekt door een overheid waaruit blijkt dat een programma hogere studies na het secundair succesvol werd doorlopen. Dat wil zeggen een lessenreeks verstrekt door een onderwijsinstelling erkend als een instelling voor hoger onderwijs door de staat waarin ze zich bevindt, op voorwaarde dat de studies vereist voor het behalen ervan minstens drie jaar hebben geduurd.
  • Als het gaat om een stagiair-werknemer: een universitair diploma.
 • De bezoldiging van de werknemer is minstens even gunstig als die aangeboden in België aan werknemers die vergelijkbare functies uitoefenen overeenkomstig toepasselijke wetten, collectieve overeenkomsten of praktijken. Om te beoordelen of de persoon die verplaatst wordt binnen een onderneming even gunstig bezoldigd wordt als werknemers met een gelijkaardige functie, wordt er rekening gehouden met de individuele elementen eigen aan elk geval. Artikel 30/7 van het KB van 9 juni 1999 (versie Brussels Hoofdstedelijk gewest) stelt bedragen vast die geacht worden even gunstig te zijn als de bezoldiging aangeboden in België aan werknemers die een gelijkaardige functie uitoefenen. Deze bedragen worden jaarlijks geïndexeerd:
  • Bij een leidinggevende Intra-Corporate Transferee wordt dit voor 2024 vermoed het geval te zijn wanneer de bezoldiging 65.053 euro bruto bedraagt.
  • Bij een specialist Intra-Corporate Transferee wordt dit voor 2024 vermoed het geval te zijn wanneer de bezoldiging 52.042 euro bruto bedraagt.
  • Bij een stagiair-werknemer Intra-Corporate Transferee wordt dit voor 2024 vermoed het geval te zijn wanneer de bezoldiging 32.327 euro bruto bedraagt.
 • De werknemer keert na de overplaatsing binnen de onderneming terug naar een entiteit die toebehoort aan hetzelfde bedrijf of dezelfde bedrijvengroep en die gevestigd is in een derde land.
 • Als het gaat om een stagiair-werknemer wordt er een stageovereenkomst opgesteld met het opleidingsprogramma voor de functie die de werknemer zal uitoefenen bij het bedrijf of de bedrijvengroep en de daaraan verbonden supervisievoorwaarden.

Voor een vergunning in het kader van lange-termijnmobiliteit gelden in het Brussels Hoofdstedelijk gewest de volgende voorwaarden:

 • De gastentiteit en de onderneming gevestigd in een derde land behoren tot hetzelfde bedrijf of dezelfde bedrijvengroep.
 • De bezoldiging van de werknemer is minstens even gunstig als die aangeboden in België aan werknemers die vergelijkbare functies uitoefenen overeenkomstig toepasselijke wetten, collectieve overeenkomsten of praktijken. Om te beoordelen of de persoon die verplaatst wordt binnen een onderneming even gunstig bezoldigd wordt als werknemers met een gelijkaardige functie, wordt er rekening gehouden met de individuele elementen eigen aan elk geval. Artikel 30/7 van het KB van 9 juni 1999 (versie Brussels Hoofdstedelijk gewest) stelt bedragen vast die geacht worden even gunstig te zijn als de bezoldiging aangeboden in België aan werknemers die een gelijkaardige functie uitoefenen. Deze bedragen worden jaarlijks geïndexeerd:
  • Bij een leidinggevende Intra-Corporate Transferee wordt dit voor 2024 vermoed het geval te zijn wanneer de bezoldiging 65.053 euro bruto bedraagt.
  • Bij een specialist Intra-Corporate Transferee wordt dit voor 2024 vermoed het geval te zijn wanneer de bezoldiging 52.042 euro bruto bedraagt.
  • Bij een stagiair-werknemer Intra-Corporate Transferee wordt dit voor 2024 vermoed het geval te zijn wanneer de bezoldiging 32.327 euro bruto bedraagt.
 • De werknemer beschikt over een vergunning voor personen die overgeplaatst worden binnen een onderneming, uitgereikt door een andere lidstaat en geldig tijdens de periode waarin de aanvraag onderzocht wordt.

Voor de vrijstelling van arbeidskaart in het kader van korte-termijnmobiliteit gelden in het Brussels Hoofdstedelijk gewest de volgende voorwaarden:

 • De overgeplaatste werknemer is houder van een geldige, door de eerste lidstaat afgegeven vergunning voor een binnen een onderneming overgeplaatste persoon.
 • De gastentiteit en de in een derde land gevestigde onderneming behoren tot dezelfde onderneming of dezelfde groep van ondernemingen.
 • De overplaatsing duurt maximaal 90 dagen in een periode van 180 dagen.
 • Als het gaat om een leidinggevende Intra-Corporate Transferee of een specialist ICT Intra-Corporate Transferee: een opdrachtbrief ondertekend door de werkgever, met vermelding van de duur van de overplaatsing en de uitgeoefende functie, alsook de arbeids- en bezoldigingsvoorwaarden voor de duur van de overplaatsing.
 • Als het gaat om een stagiair-werknemer Intra-Corporate Transferee: een stageovereenkomst die de duur van de overplaatsing en het opleidingsprogramma vermeldt, alsook de arbeids- en bezoldigingsvoorwaarden voor de duur van de overplaatsing.