Geboortedatum moet overal gelijk zijn bij nationaliteitsverklaring

Om Belg te worden, moet sinds 5 februari 2024 niet alleen de schrijfwijze van je naam of voornaam op alle voorgelegde documenten en in het vreemdelingen-, bevolkings- en strafregister gelijk zijn, maar ook je geboortedatum. Anders kan je nationaliteitsverklaring worden opgeschort door de ambtenaar van de Burgerlijke stand, totdat de schrijfwijze van je naam of voornaam en je geboortedatum overal identiek zijn. Dat staat in artikel 15, §1, 4e lid van het Wetboek van de Belgische nationaliteit (WBN).

Voor een naturalisatieprocedure is deze toevoeging niet voorzien. Daar moet enkel de schrijfwijze van naam of voornaam op alle voorgelegde documenten en in vreemdelingen-, bevolkings- en strafregister gelijk zijn.

Aanpassing rijksregister na erkenning buitenlandse geboorteakte door gemeente

Omwille van verschillende redenen kan het zijn dat de geboortedatum van een persoon op zijn Belgische verblijfskaart niet overeenkomst met de geboortedatum op zijn geboorteakte.

Dat kan bijvoorbeeld omdat een persoon bij binnenkomst in België geen officiële documenten had en op verklaring een geboortedatum werd ingegeven in het rijksregister. Het kan ook zijn dat er een leeftijdsonderzoek gebeurde. Daarbij wordt een marge gehanteerd en wordt er rekening gehouden met de ondergrens die tot de jongste leeftijd aanleiding geeft. Het rijksregister vermeldt dan die geboortedatum. Als er bij de nationaliteitsaanvraag een geboorteakte uit het land van herkomst wordt voorgelegd, is het waarschijnlijk dat die niet precies dezelfde datum vermeldt als deze geboortedatum opgenomen in het rijksregister. De vraag is dan of de buitenlandse geboorteakte die wordt voorgelegd, erkend kan worden. Een buitenlandse authentieke akte kan in België erkend worden als ze voldoet aan de voorwaarden van artikel 27 Wetboek Internationaal Privaatrecht:

  • er moet voldaan zijn aan het toepasselijke recht
  • er mag geen sprake zijn van wetsontduiking en schending van openbare orde.

Als de geboorteakte voldoet aan deze voorwaarden van erkenning, dan kunnen de gegevens van het rijksregister worden aangepast aan de gegevens die uit de geboorteakte blijken. De gemeente kan zich uitspreken over de erkenning van de geboorteakte en heeft ook de bevoegdheid om de gegevens in het rijksregister aan te passen (artikel 8 Koninklijk Besluit van 16 juli 1992 verbetering registers).

Erkenning buitenlandse geboorteakte door familierechter

Als de gemeente weigert om de geboorteakte te erkennen, kan de betrokkene aan de familierechtbank vragen om zijn buitenlandse geboorteakte te erkennen in een procedure op eenzijdig verzoekschrift volgens artikel 23 Wetboek IPR.

Vervangend vonnis door familierechter

Als de buitenlandse geboorteakte niet kan worden erkend of als een persoon onmogelijk aan een geboorteakte uit het land van herkomst kan geraken, kan een procedure bij de familierechtbank worden ingesteld om een vervangend vonnis te bekomen (artikel 27 en 35 Burgerlijk Wetboek).

Het is hoe dan ook van belang dat de identiteitsgegevens van een persoon in het rijksregister, en dus op de verblijfskaart van de betrokkene, in overeenstemming zijn met de gegevens die blijken uit de geboorteakte of uit een aanvullend vonnis ter vervanging van de geboorteakte.