Hof van beroep Gent - 2016/PD/165 - 29-11-2016

Samenvatting

Uit richtlijn 2002/8/EG en de omzetting ervan in artikel 665, 6° Ger.W. blijkt zonder enige twijfel dat (ook) met een buitengerechtelijke procedure een door de wet of de rechte voorgeschreven procedure wordt bedoeld die betrekking heeft op een geschil.
 
Een aanvraag op grond van artikel 9bis van de Vreemdelingenwet is geen procedure met betrekking tot een geschil. Deze administratieve procedure tot het verkrijgen van een verblijf in België valt evenmin onder de andere gevallen omschreven in artikel 665 Ger.W.
 
Artikel 1/1 van de Vreemdelingenwet voorziet in een retributie, zijnde een financiële bijdrage gevraagd van een persoon naar aanleiding van diens aanvraag met het oog op het vergoeden van de administratieve kost verbonden aan de aanvraag. Deze aanvraagprocedure omvat geen rechtspleging, gerechtelijk noch buitengerechtelijk, noch het bestaan van een geschil waarvoor hetzij in een precontentieuze fase, hetzij in een gerechtelijke procedure een oplossing wordt beoogd.
 
(…)
 
Op grond van artikel 668 Ger.W. kan rechtsbijstand worden toegekend voor de rechtsplegingen voorzien in de Vreemdelingenwet.
 
De appellante stelt terecht dat in artikel 668 Ger.w. de procedures worden bedoeld zoals voorzien in artikel 39/1 tot en met artikel 39/85 van de Vreemdelingenwet die voor de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen kunnen ingesteld worden tegen verblijfsrechtelijke beslissingen die zijn genomen in toepassing van deze Vreemdelingenwet.
 
Onder het woord “procedures”, zoals voorzien in artikel 668, d) Ger.W., moet ook hier worden verstaan: een wijze van regeling van een geschil. De bewoordingen van dit artikel laten naar het oordeel van het hof niet toe rechtsbijstand op grond van artikel 668 Ger.W. uit te breiden tot de administratieve kosten verbonden aan een aanvraag tot een verblijf op grond van artikel 9bis van de Vreemdelingenwet.