Veelgestelde vragen over adoptie

Ja. Je kan zowel een minderjarige als een meerderjarige adopteren.

Let wel: het Haags adoptieverdrag is enkel van toepassing op minderjarigen. Er is geen interlandelijke overbrenging voorzien voor een meerderjarige. Een meerderjarige met verblijfplaats in het buitenland kan dus geen visum krijgen in het kader van een interlandelijke adoptie om de adoptieprocedure hier in België verder te zetten. De adoptie van een meerderjarige dient ofwel in België plaats te vinden, ofwel in het buitenland, waarna je de buitenlandse adoptie eventueel ter erkenning kan voorleggen.

Nee. 

Een kefala kan niet gelijkgesteld worden aan een adoptie, maar moet eerder beschouwd worden als een vorm van voogdij. Als je via de kefala de zorg voor een kind op jou hebt genomen, kan je nadien wel nog een adoptieprocedure opstarten. Die kinderen kunnen naar België gebracht worden met het oog op een adoptie als aan de volgende voorwaarden voldaan is:

  • het te adopteren kind heeft geen ouders meer of het werd verlaten verklaard en onder toezicht geplaatst van de overheid (het kind verblijft dus in een tehuis)
  • de kandidaat-adoptant volgde de voorbereiding en werd geschikt verklaard door de jeugdrechter
  • er zijn geen rechtstreekse contacten tussen het kind en de kandidaat-adoptant (of de voogd of het tehuis), tenzij het om een familielid gaat

In het geval van interlandelijke adoptie verkrijgt het kind op een gegeven moment een visum om de adoptieprocedure in België verder te zetten.

De erkenning van een buitenlandse adoptie heeft automatisch tot gevolg dat er een Belgisch paspoort of visum wordt afgeleverd.

In bepaalde gevallen kan adoptie van een minderjarige tot gevolg hebben dat je de Belgische nationaliteit verkrijgt, en dus een verblijfsrecht.

Bij elke adoptieprocedure, of bij elke erkenning van een buitenlandse adoptie, wordt telkens nagegaan of de adoptie erop gericht is om de nationaliteitswetgeving en/of verblijfswetgeving te omzeilen. Dan is er sprake van een schijnadoptie. Als dat het geval is, wordt de adoptie, of de erkenning ervan, geweigerd.

De adoptie van een meerderjarige brengt geen automatische visum-afgifte met zich mee. Daarop zijn de algemene voorwaarden van een afgifte visum D gezinshereniging van toepassing. De meerderjarige geadopteerde moet de volgende documenten voorleggen aan DVZ:

  • een verklaring van financiële tenlasteneming
  • een geldig nationaal paspoort
  • een gelegaliseerd en vertaald uittreksel uit de geboorteakte
  • een bewijs van wettelijke verblijfplaats van de adoptieouders in België
  • een bewijs van goed zedelijk gedrag