Bij onvolledig sociaal onderzoek betaalt POD MI onder strikte voorwaarden medische kosten terug aan OCMW

Volgens de huidige regelgeving moet een OCMW binnen de 30 dagen een beslissing nemen over een hulpvraag. Het OCMW doet in die periode onder meer een sociaal onderzoek.

Als het OCMW voor medische kosten tussenkomt, kan ze aan de POD Maatschappelijke Integratie (POD MI) vragen om deze kosten terug te betalen. Het OCMW moet daarvoor binnen de 45 dagen vanaf de medische zorgverlening bepaalde administratieve verplichtingen nakomen ten aanzien van de POD MI.

In de praktijk is het sociaal onderzoek vaak nog niet volledig als de termijnen op het punt staan te verstrijken. Zeker als het OCMW informatie moet inwinnen over (buitenlandse) verzekerbaarheid of de aanwezigheid en solvabiliteit van de garant. Als het OCMW behoeftigheid vaststelt op basis van de op dat moment reeds verzamelde maar onvolledige info, moet het OCMW toch al een beslissing nemen over de tenlasteneming van de medische kosten. Zelf al ontbreekt er nog informatie over bijvoorbeeld de tenlastenemer (garant), de tussenkomst door een buitenlandse ziekteverzekering of privéziekteverzekering.

De POD MI zal deze medische kosten onder de volgende voorwaarden terugbetalen:

  • de 30-dagentermijn is bijna bereikt, het OCMW moest een beslissing nemen
  • het OCMW kan aantonen dat het alle noodzakelijke stappen heeft ondernomen om het sociaal onderzoek te realiseren
  • het gebrek aan informatie op het moment van de beslissing is onafhankelijk van de inspanningen van de maatschappelijk werker

Wanneer uit later verkregen informatie blijkt dat de steun niet is verschuldigd, moet het OCMW zijn beslissing herzien en de steun stopzetten. Deze stopzetting mag niet retroactief gebeuren. De POD MI dekt de kosten tot aan de stopzetting.

Bron: e-mail van 7 januari 2014 van Smals aan Kruispunt M-I, met het antwoord van de POD MI. De POD MI zal dit nieuws nog verspreiden via een omzendbrief. Smals is een ICT-ondersteuningsdienst voor e-govermentprogramma's voor sectoren van sociale zekerheid en gezondheidszorg: zie www.smals.be.