Cassatie: lijst van gewichtige feiten om Belgische nationaliteit te weigeren is limitatief

In arrest C.20.0448.F van 17-6-2022 oordeelt het Hof van Cassatie (HvC) dat de lijst van gewichtige feiten eigen aan de persoon, zoals opgesomd in het Wetboek van de Belgische nationaliteit (WBN) en het KB van 14/01/2013, limitatief is. Deze beslissing van het Hof maakt een einde aan de situaties waarbij bijvoorbeeld verkeersboetes aanleiding gaven tot weigeringen.

Artikel 15, §3, 1e alinea WBN voorziet dat de procureur een negatief advies kan geven op een nationaliteitsaanvraag, zowel nationaliteitsverklaring als naturalisatie, als er gewichtige feiten eigen aan de persoon zijn, die het verkrijgen van de nationaliteit belemmeren.

Die gewichtige feiten worden opgesomd in artikel 1, §2, eerste alinea, 4° van het WBN zelf. Dat artikel bepaalt ook dat de lijst van gewichtige feiten kan aangevuld worden bij koninklijk besluit (KB). Dat is gebeurd in artikel 2 van het KB van 14 januari 2013. Het gaat onder meer over het feit aanhanger te zijn van een beweging of organisatie die door de Staatsveiligheid als gevaarlijk wordt beschouwd, over het niet kunnen controleren van identiteit of hoofdverblijfplaats, of over een strafrechtelijke veroordeling voor een effectieve gevangenisstraf.

Het HvC bepaalt nu dat de lijst van gewichtige feiten, zoals opgesomd in WBN en KB, limitatief is. De procureur kan dus geen andere feiten als ‘gewichtige feiten eigen aan de persoon’ beschouwen, om een negatief advies te geven op een nationaliteitsverklaring.

Deze beslissing van het Hof zorgt voor duidelijkheid. In de praktijk worden soms kleine overtredingen, zoals verkeersboetes, als ‘gewichtige feiten eigen aan de persoon’ beschouwd, waardoor de Belgische nationaliteit geweigerd werd. Dat kan nu niet meer.