Een voogd voor niet-begeleide Europese minderjarigen

Vanaf 1 december 2014 hebben sommige niet-begeleide Europese minderjarigen recht op een voogd, die wordt toegewezen door de Dienst Voogdij. De "NBEM" krijgen op die manier meer begeleiding, zoals de niet-begeleide minderjarige vreemdelingen van een derde land ("NBMV").

Voor een voogdij voor NBEM moeten alle volgende voorwaarden voldaan zijn:

  • jonger dan 18 jaar
  • onderdaan van een EER-lidstaat of van Zwitserland
  • niet begeleid door een persoon die het ouderlijk gezag of de voogdij uitoefent (volgens de nationale wet die van toepassing overeenkomstig het Wetboek IPR)
  • en ook niet in het bezit van een gelegaliseerd document waarmee de ouder of de voogd toestemming geeft om alleen te reizen en te verblijven in België
  • niet ingeschreven in een bevolkingsregister
  • en die verkeert in een van de volgende situaties:
    • ofwel is hij/zij aangemeld bij Dienst Vreemdelingenzaken als slachtoffer van mensenhandel (procedure van artikel 61/2, §2, tweede lid Verblijfswet)
    • ofwel bevindt hij/zij zich in een kwetsbare toestand (te beoordelen door de Dienst Voogdij).