Geen visum C meer met oog op huwelijk of wettelijke samenwoonst, wel visum D

Sinds 15 januari 2024 moet de feitelijke partner van een Belg of derdelander met verblijfsrecht in België een D-visum aanvragen m.o.o. het afsluiten van een huwelijk of wettelijke samenwoning in België als het oogmerk daarna gezinshereniging in België is. Men kan dus geen C-visum m.o.o. een huwelijk of wettelijke samenwoning meer vragen zoals vroeger. De nieuwe D-visa zijn alleen nog bedoeld voor vreemdelingen die na hun huwelijk of wettelijke samenwoning in België willen blijven wonen en gezinshereniging willen vragen.

Wie in België wil huwen maar hier niet wil blijven wonen, kan nog steeds een visum C kort verblijf vragen als men geloofwaardig aantoont dat de aanvrager na het huwelijk zeker het grondgebied terug zal verlaten.

Aan de feitelijke partner van een Unieburger worden er géén (nieuwe) D- of (oude) C-visa m.o.o. een huwelijk of wettelijke samenwoning afgeleverd: zij moeten een gewoon C-visum kort verblijf vragen als ‘ander familielid’ en kunnen na aankomst in België eveneens gezinshereniging vragen. Lees meer hierover in de rubriek gezinshereniging op onze website.

De nieuwe praktijk van het D-visum m.o.o. huwelijk of wettelijke samenwoning met een Belg of derdelander met verblijfsrecht in België kadert in de discretionaire bevoegdheid van de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) op basis van artikel 9 Verblijfswet, en komt er naar aanleiding van rechtspraak van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen en het Hof van Justitie. Lees hierover ons nieuwsbericht ‘RvV: DVZ mag C-visum voor wettelijke samenwoning of huwelijk niet weigeren op grond van voorwaarden gezinshereniging’. De staatssecretaris hief met de omzendbrief van 14 maart 2024 de omzendbrieven van 11 juli 2001 (geheel) en 21 juni 2007 (gedeeltelijk) op.

Nieuwe procedure: visum voor huwelijk of wettelijke samenwoning en gezinshereniging met Belg of derdelander in België

De partner vraagt een D-visum aan m.o.o. een huwelijk of wettelijke samenwoning bij de bevoegde diplomatieke post (of zijn externe dienstverlener) in het herkomstland. De voor te leggen documenten wijzigden niet en zijn terug te vinden op de website van DVZ. Wat wel verandert, is dat de partner nu ook een retributie moet betalen (229 euro) en het betalingsbewijs bij de aanvraag moet voegen.

Eens het D-visum afgeleverd wordt kan de partner naar België reizen en zich aanmelden bij de gemeente van zijn verblijfplaats. De gemeente geeft een bijlage 15 die 45 dagen geldig is en, na een positieve woonstcontrole, een verblijfskaart A geldig voor zes maanden. Tijdens deze periode moet het huwelijk afgesloten worden of de verklaring wettelijke samenwoning afgelegd en geregistreerd worden in het rijksregister.

Meteen nadien moet de partner een aanvraag gezinshereniging indienen (nog steeds binnen de geldigheidsduur van de verblijfskaart A):

 • Er moet niet opnieuw een retributie betaald worden (die werd immers al betaald bij de aanvraag van het D-visum);
 • Op voorlegging van het paspoort en de huwelijksakte of geregistreerde wettelijke samenwoning, geeft de gemeente meteen een verblijfskaart A (gezinshereniging met derdelander) of F kaart (gezinshereniging met Belg) af. De partner moet geen andere documenten meer voorleggen en er gebeurt geen verdere controle of onderzoek door de gemeente (gezien de voorwaarden voor gezinshereniging al door DVZ gecontroleerd werden bij de visumaanvraag D).
 • Wanneer het huwelijk of de wettelijke samenwoning niet voltrokken resp. geregistreerd werd in het rijksregister binnen de 6 maanden, ontvangt de partner in principe een bevel om het grondgebied te verlaten (BGV - bijlage 13)
  • Het koppel heeft dit niet altijd zelf in de hand omdat de ambtenaar van de burgerlijke stand de voltrekking van het huwelijk resp. registratie van de wettelijke samenwoning in het rijksregister, in totaal maximum vijf maanden kan uitstellen bij een vermoeden van schijnrelatie. Bovendien is de startdatum van een procedure om te huwen of wettelijk samen te wonen ook afhankelijk van de werking en organisatie van de lokale dienst burgerlijke stand (zo werken sommige diensten op afspraak). Wanneer een koppel, onafhankelijk van hun wil, er niet in slaagt om te huwen of wettelijk samen te wonen binnen de geldigheidsduur van de A kaart, kan DVZ deze kaart uitzonderlijk verlengen. Dit wordt geval per geval beoordeeld;
  • Tijdens de procedure huwelijk/wettelijke samenwoning is de partner beschermd tegen gedwongen uitwijzing, niettegenstaande de afgifte van een BGV. Dat volgt uit de omzendbrief van 17 september 2013. Om die reden is het belangrijk dat de ABS een ontvangstbewijs afgeeft bij de start van de procedure;
  • De partner van een Belg kan de procedure gezinshereniging ook opstarten vanuit onwettig verblijf. In dat geval kan de gemeente niet meteen een F kaart afgeven, maar geldt de normale behandelingstermijn van zes maanden (met afgifte AI in afwachting van een beslissing).
  • De partner van een derdelander kan de procedure gezinshereniging alleen opstarten vanuit onwettig verblijf voor zover hij buitengewone omstandigheden bewijst die verhinderen dat hij de aanvraag indient in zijn herkomstland. Kan hij dit niet bewijzen dan moet hij tijdelijk terugkeren naar zijn herkomstland en daar een visum gezinshereniging aanvragen

Minderjarig kind dat partner naar België wil begeleiden (in kader van nieuwe procedure)

Het nieuwe beleid voorziet tevens in een regeling voor minderjarige kinderen van de toekomstige echtgenoot / wettelijk samenwonende partner die mee naar België willen komen. Ook zij kunnen een visum D vragen als ze hun ouder gelijktijdig willen vervoegen naar België. DVZ zal dan beide visumaanvragen samen behandelen. De voor te leggen documenten zijn terug te vinden op de website van DVZ. Het kind kan na aankomst in België (op vraag van de ouder) een A kaart voor 6 maanden ontvangen. Ook hier is het de bedoeling dat het kind na het afsluiten van het huwelijk of de registratie van de wettelijke samenwoning, een procedure gezinshereniging opstart met de stiefouder binnen de geldigheidsduur van de verblijfskaart A (6 maanden). Op voorlegging van het paspoort en het bewijs van verwantschap met de stiefouder, geeft de gemeente meteen een verblijfskaart A (gezinshereniging met derdelander) of F kaart (gezinshereniging met Belg) af.

Sociale rechten en inburgering na aankomst in België met D-visum

Overgangsregeling

Visa C-aanvragen die vóór 15 januari 2024 zijn ingediend en visa C-aanvragen die na 15 januari 2024 zijn ingediend op grond van een afspraak die vóór 15 januari 2024 gemaakt is, worden volgens DVZ nog behandeld volgens de oude regels. Sommige posten of externe dienstverleners blijken, ondanks de verstuurde instructies, nog niet op de hoogte te zijn van de nieuwe procedure. DVZ liet ons weten dat Bureau Gezinshereniging - Visa (onterecht) ingediende aanvragen voor C-visa na de overgangsregeling toch nog zal behandelen.

C-visum om in België te huwen niet uitgesloten op basis van Visumcode

Vreemdelingen die in België willen huwen maar nadien geen gezinshereniging willen doen, kunnen nog steeds een visum C kort verblijf vragen met als reisdoel een huwelijk afsluiten in België. Zij moeten dan wel bewijzen dat ze het voornemen hebben om België (en de andere lidstaten) te verlaten vóór het verstrijken van hun kort verblijf (van maximum 90 dagen) en dat er geen vestigingsgevaar is. Concreet moeten ze bewijzen dat het centrum van hun belangen in hun herkomstland blijft of een andere verblijfplaats buiten Schengen. Ook moeten ze voldoen aan alle andere voorwaarden voor een kort verblijf (lees de voorwaarden na in onze rubriek kort verblijf als derdelander). Hoewel DVZ deze mogelijkheid niet vermeldt op zijn website sluit de Visumcode dit geenszins uit.