Instructie Fedasil over transfer naar individuele opvang voor asielzoekers met hoge beschermingsgraad

Sinds 13 oktober 2016 is een nieuwe instructie van Fedasil van kracht die de mogelijkheid biedt aan asielzoekers in collectieve opvangcentra om na 4 maanden naar de individuele opvang van de Lokale Opvanginitiatieven (LOI) te gaan. Dit is enkel van toepassing voor asielzoekers met een hoge beschermingsgraad, op dit ogenblik Syriërs, Libiërs en Burundezen.

De doelstelling van deze instructie is dubbel:

  • enerzijds de betrokken asielzoekers al een zekere autonomie laten genieten alvorens ze een verblijfstitel bekomen
  • anderzijds de integratie in de gemeente van het LOI aanmoedigen, alsook de eventuele vestiging in die gemeente op het moment van het bekomen van een verblijfstitel.

Doelgroep

De doelgroep van deze instructie moet voldoen aan vier kenmerken. Het moet gaan om:

  • asielzoekers in procedure
  • die gedurende minstens vier maanden in een collectieve opvangstructuur hebben verbleven
  • wiens asielprocedure nog hangende is bij het CGVS
  • die van een land afkomstig zijn waarvan de beschermingsgraad (percentage erkenningen en subsidiaire bescherming op het totaal aantal asielaanvragen) op dit moment minimum 90% is: meer specifiek Libië, Syrië en Burundi.

Niet-begeleide minderjarigen komen niet in aanmerking, tenzij ze samen met familieleden worden opgevangen.

De instructie vraagt aan de begeleiders van de collectieve centra om de bewoners die in aanmerking komen, te informeren over de mogelijkheid van een transfer, maar de eigenlijke vraag moet van de bewoners zelf komen. Het is dus geen verplichting om hierop in te gaan.

Aanvraag transfer en procedure

Indien een bewoner gebruik wenst te maken van deze mogelijkheid moet de begeleider het specifieke aanvraagformulier ‘wijziging/opheffing code 207’ invullen. Hierop moet alle informatie worden vermeld die van belang is om een LOI te kunnen kiezen dat zo goed mogelijk is aangepast aan de specifieke noden van de bewoner.

Behalve indien de bewoner zelf aangeeft dat deze elementen niet van doorslaggevend belang zijn, zal Fedasil bij de keuze van een LOI rekening houden met:

  • de taal waarin de kinderen onderwijs volgen
  • eventuele medische behoeften
  • een eventueel arbeidscontract

Fedasil zal in de mate van het mogelijke ook rekening houden met eventuele andere vereisten, maar het kan steeds voorvallen dat een LOI niet aan alle eisen voldoet.

Fedasil zal een beslissing nemen binnen de vijf werkdagen na ontvangst van de aanvraag. De bewoner kan dit voorstel weigeren: dit heeft geen gevolgen voor zijn opvang in het centrum, maar de bewoner zal dan wel geen nieuwe aanvraag tot transfer op basis van deze instructie meer kunnen indienen.

Transfer naar LOI

Wanneer de bewoner het voorgestelde LOI aanvaardt, moet de transfer binnen maximum drie werkdagen plaatsvinden. Het centrum neemt hiervoor contact op met het betrokken LOI. Eventuele informatie over medische behandelingen of geplande afspraken moeten doorgegeven worden aan de nieuwe begeleiders van het LOI. Het centrum zorgt er ook voor dat de bewoner vertrekt met voldoende medicatie voor vijf dagen, zodat er geen onderbreking van de behandeling gebeurt. Het sociaal en medisch dossier moeten ook overgedragen worden aan de nieuwe opvangstructuur.

Indien de doelgroep zou wijzigen op vlak van nationaliteiten of vereiste duur van het verblijf in het centrum, zal er een nieuwe instructie komen van Fedasil.

Bericht van Vluchtelingenwerk Vlaanderen