Invloed machtsovername taliban op persoonlijke situatie: asielzoekers moeten dat duiden - nieuw onderhoud bij CGVS niet altijd vereist

Verzoekers om internationale bescherming uit Afghanistan moeten kunnen duiden wat de invloed is van de machtsovername door de taliban op hun persoonlijke situatie. Een nieuw persoonlijk onderhoud met het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen (CGVS) of het invullen van een nieuwe vragenlijst is niet altijd vereist. Verzoekers kunnen ook in hun verzoekschrift, bij aanvullende nota of ter terechtzittingbij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (RvV) duiden wat de invloed is van de machtsovername door de taliban op hun eigen persoonlijke situatie. Dit oordeelt de RvV in een arrest van 13 oktober 2022.

De RvV benadrukt dat de beoordeling van de nood aan internationale bescherming niet beperkt is tot een evaluatie van elementen en feiten uit het verleden. Er is ook een toekomstgerichte beoordeling van het risico op vervolging of ernstige schade vereist in het licht van de actuele landeninformatie en de individuele omstandigheden. De RvV onderzoekt hierbij zowel de elementen waarmee het CGVS rekening kon houden als de elementen die zich na de bestreden beslissing voordeden (ex nunc). Een verzoeker kan niet beweren dat hij nieuwe verklaringen zou afleggen zonder deze verklaringen te duiden of uit te werken. De RvV treft geen enkel begin van een nieuwe verklaring aan en oordeelt dat verzoeker geen nieuw persoonlijk onderhoud moest krijgen bij het CGVS.