Medisch verslag als nieuw element in meervoudige asielaanvraag

Volgens een arrest van de RvV mag een medisch verslag (over post-traumatische stress) dat pas bij een tweede asielaanvraag wordt ingediend, niet als nieuw element worden geweerd op grond van het feit dat de diagnose gebaseerd zou zijn op verklaringen die eerder door de asielinstanties ongeloofwaardig werden geacht. Medische documenten moeten met de nodige voorzichtigheid worden onderzocht. De medische vaststellingen zijn gestoeld op een bredere basis dan louter de verklaringen van verzoeker. De arts heeft alle objectieve symptomen van PTSS vastgesteld.

Dat besliste de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (RvV) in arrest nr. 119223 van 20 februari 2014.

Feiten

Verzoeker heeft op 19 februari 2009 asiel aangevraagd in België. Zijn aanvraag werd door het CGVS verworpen wegens ongeloofwaardigheid. Deze beslissing werd door de RvV bevestigd.

Op 13 maart 2013 heeft verzoeker een tweede asielaanvraag ingediend. Hierbij heeft hij als nieuw element medische verslagen voorgelegd dat hij lijdt aan een post-traumatische stress stoornis (PTSS), en dat deze aandoening een negatieve impact heeft op zijn bekwaamheid om door de Belgische asielinstanties ondervraagd te worden. Het CGVS beslist om deze tweede asielaanvraag niet in overweging te nemen, zonder verzoeker te horen. Het CGVS weigert om de medische verslagen als nieuw element te beschouwen, omdat:

  • verzoeker heeft tijdens zijn verhoor bij de Dienst Vreemdelingenzaken nooit melding gemaakt van psychologische problemen of moeilijkheden om zich te concentreren,
  • de medische verslagen dateren van drie jaar na zijn aankomst in België,
  • en volgens het CGVS is de diagnose van PTSS gebaseerd op verklaringen van verzoeker die door het CGVS en de RvV als ongeloofwaardig waren beschouwd.

RvV arrest

Tijdens de beroepsprocedure tegen de beslissing van niet-inoverwegingname van de tweede asielaanvraag weerlegt de RvV de argumenten van het CGVS:

  • De arts heeft vastgesteld dat verzoeker alle objectieve symptomen vertoonde van PTSS. Het feit dat noch verzoeker, noch zijn advocaat tijdens de verhoren psychologische of concentratiemoeilijkheden hebben aangebracht tast de waarde niet aan van de geneeskundige vaststellingen vervat in de voorgelegde medische verslagen.
  • Men moet rekening houden met de reële mogelijkheid en de reële bekwaamheid van een asielzoeker om te antwoorden op de vragen die hem tijdens een verhoor worden gesteld. De psychologische staat van verzoeker, geattesteerd door de vaststellingen van de arts, kan hierin een rol gespeeld hebben.
  • Tenslotte weerlegt de RvV het argument van het CGVS dat men geen rekening zou moeten houden met de medische elementen die werden aangebracht omdat ze gebaseerd zouden zijn op de verklaringen van verzoeker. De medische vaststellingen zijn immers gestoeld op een bredere basis dan louter de verklaringen van verzoeker. De RvV stelt dat de arts op nauwkeurige wijze de verschillende objectieve symptomen heeft geanalyseerd om de PTSS te attesteren waaraan verzoeker lijdt. De Raad besluit dat medische documenten die in het kader van een asielaanvraag worden ingediend, met de nodige voorzichtigheid moeten worden onderzocht.
Bericht van Vluchtelingenwerk Vlaanderen