Medische regularisatie en vervangingsmedicatie

In het kader van een 9ter-aanvraag tot medische regularisatie geeft de DVZ-arts medisch advies over de beschikbaarheid en toegankelijkheid van de noodzakelijke behandeling in het land van herkomst. De DVZ-arts mag hierbij ook rekening houden met equivalente of vervangingsmedicatie (RvV arresten van 7 juni 2016 en 9 september 2016), zelfs als die bijwerkingen heeft of iets minder aanslaat (RvV arrest van 6 september 2016).

RvV arrest van 7 juni 2016

De verzoeker van Macedonische nationaliteit diende een aanvraag in om machtiging tot verblijf om medische redenen (artikel 9ter Verblijfswet) op basis van een angstdepressie en posttraumatische stressstoornis. De bestreden beslissing verklaarde de 9ter-aanvraag ontvankelijk maar ongegrond omdat de noodzakelijke behandeling voor de ziekte beschikbaar en toegankelijk zou zijn in Macedonië. De DVZ-arts stelde vast dat de door de behandelend arts voorgeschreven medicatie niet beschikbaar en toegankelijk is, maar wel equivalenten. De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (RvV) meent dat dit niet in strijd is met de zorgvuldigheidsplicht.

De RvV vernietigde de bestreden beslissing wel om een andere reden. Bepaalde documenten waarop de DVZ-arts zijn advies steunde, waren enkel toegankelijk in het Cyrillisch schrift. Het administratief dossier bevatte geen vertaling van het document, of de relevante onderdelen ervan. Artikel 8 van het KB van 21 december 2006 houdende de rechtspleging voor de RvV bepaalt dat de RvV niet verplicht is documenten in overweging te nemen die opgesteld zijn in een andere taal dan die van de rechtspleging zonder voor eensluidend verklaarde vertaling. Gezien de documenten enkel in het Cyrillisch schrift terug te vinden waren in het administratief dossier, oordeelde de RvV dat zij geen wettigheidstoets kon doorvoeren en vernietigde zij de beslissing.

RvV arrest van 6 september 2016

Daarnaast bepaalt de RvV in een recenter arrest van 6 september 2016 dat de DVZ-arts ook rekening mag houden met vervangingsmedicatie met eventuele bijwerkingen voor de beoordeling van de beschikbaarheid en toegankelijkheid van de zorg in het herkomstland. Artikel 9ter van de Verblijfswet schrijft volgens de RvV niet voor dat de beschikbaarheid van geneesmiddelen met de minste bijwerkingen of die het beste aanslaan moet worden onderzocht.