Nederlandse Raad van State schorst Dublin-overdracht naar Italië

In Nederland schorste de voorzitter van de Raad van State op 5 juni 2014 een overdracht van een alleenstaande asielzoeker naar Italië, op basis van de Dublin-verordening.

Deze zaak is mogelijk van belang voor andere asieldossiers, omdat het over de algemene situatie in Italië gaat. De asielzoeker voerde aan dat Italië structureel tekortkomt, met betrekking tot de opvang van asielzoekers, de toegang tot de asielprocedure, en het verschaffen van ondersteuning en faciliteiten aan asielzoekers. De Nederlandse Raad van State zegt dat dit nader onderzoek vergt, en schorst intussen de overdracht.

Er zijn al diverse rapporten gepubliceerd over de situatie van asielzoekers in Italië, zoals de rapporten van het Dublin Transnational Project en AIDA. Deze kunnen relevant zijn voor Dublin-onderzoeken in verband met Italië.

Schorsing niet bevestigd in arrest ten gronde

Let op: op 1 juli 2014 oordeelde de Nederlandse Raad van State ten gronde dat de overdracht van een asielaanvraag naar Italië artikel 3 EVRM niet schendt! Lees meer over het RvS arrest ten gronde.

  • De Nederlandse Raad van State besloot op 1 juli 2014 ten gronde dat er geen sprake is van systeemgerelateerde tekortkomingen in Italië. Italië heeft te kampen met een verhoogde instroom van migranten vanuit de Middellandse Zee. Uit diverse rapporten, van onder andere Amnesty International en Human Rights Watch, blijkt dat Italië hierdoor problemen ondervindt bij de registratie van vingerafdrukken. Maar volgens de Raad wordt er geen melding gemaakt van problemen van terugkerende Dublin claimanten.
  • De Nederlandse Raad van State concludeert dat ten aanzien van Italië nog van het interstatelijk vertrouwensbeginsel kan worden uitgegaan. De situatie voor terugkerende Dublin-claimanten is volgens de gegeven informatie niet zodanig verslechterd dat er sprake is van het tegendeel.
Bericht van Vluchtelingenwerk Vlaanderen

Meer info