POD MI actualiseert infodocument medische bewijsstukken tot begin 2016

Het infodocument over de 'medische bewijsstukken' die nodig zijn voor federale terugbetaling van OCMW-steun, is bijgewerkt tot begin 2016. Dit document gaat uit van de POD Maatschappelijke Integratie (POD MI).

Het infodocument van de POD MI verwerkt alle reglementeringen, omzendbrieven en FAQ's tot 31 december 2015, en duidt de wijzigingen ten opzichte van de vorige versie (van januari 2015) aan in het groen. We vermelden hierna enkele verduidelijkingen van de POD Maatschappelijke Integratie.

Aansluiting bij de verplichte ziekteverzekering

De POD MI benadrukt in de recentste versie van het informatiedocument de rol van het OCMW om een persoon te informeren en aan te sporen zich aan te sluiten bij de verplichte ziekteverzekering. Hiervoor verwijst hij naar de bestaande regelgeving, onder andere de omzendbrief nr. 2014/452 van het RIZIV van 24 november 2014.

Bovendien stelt de POD MI dat het OCMW bij iedere eerste aanvraag standaard moet nakijken of er een tewerkstelling is geweest op basis waarvan de betrokkene kan aangesloten worden bij de verplichte ziekteverzekering. Dit geldt ook voor personen die in een LOI verblijven. De tewerkstellingssituatie kan bij de Kruispuntbank worden opgevraagd.

Tot slot verduidelijkt de POD MI in de recentste versie van het infodocument dat bijdragen voor de zorgverzekering door haar niet worden terugbetaald.

Sociaal onderzoek

De POD MI benadrukt het residuaire karakter van de tussenkomst van het OCMW en verduidelijkt daarom dat het OCMW in het sociaal verslag moet vermelden of er een verzekering aanwezig is. Het betreft hier iedere verzekering die medische kosten kan dekken, zowel de publieke ziekteverzekering in België of in het buitenland, als privé-ziekteverzekeringen.

Indien er een verzekering is maar deze weigert tussen te komen, moet het OCMW in het verslag van het sociaal onderzoek de reden van de weigering tot tussenkomst vermelden of een bewijsstuk hiervan toevoegen aan het dossier.

Als de weigering van de tussenkomst van de verzekering volgens het OCMW ongegrond is, wordt het OCMW gevraagd dit te melden via vraag@mi-is.be of te bespreken tijdens de jaarlijkse controle met de inspecteur.

Als kosten die het OCMW reeds overmaakte aan de POD MI nog terugbetaald worden door bijvoorbeeld een (buitenlandse) (reis)verzekering of arbeidsongevallenverzekering, dan moet het OCMW deze bedragen overmaken aan de POD MI via het formulier F.

Update maar tot 31 december 2015

Bepaalde relevante recente informatie is nog niet in het infodocument opgenomen, aangezien slechts de reglementeringen, omzendbrieven en FAQ's tot 31 december 2015 werden verwerkt in het document.

Zo zijn bijvoorbeeld de gevolgen van de arresten van het Grondwettelijk Hof van oktober 2015 en de daaropvolgende omzendbrief van de POD MI van 22 januari 2016 (over economisch geregulariseerden) nog niet verwerkt.