RvV: ‘Family Assessment’ voor terugkeer NBMV moet eventueel intrafamiliaal geweld effectief onderzoeken

In arrest nr. 232.297 vernietigt de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (RvV) een bevel tot terugbrenging (bijlage 38) dat aan de voogd van een niet-begeleide minderjarige vreemdeling (NBMV) werd betekend. Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) had zijn beoordeling in hoofdzaak gestoeld op het Family Assessment. Dit beperkte zich tot de socio-economische situatie van het gezin in Marokko, in plaats van afdoende onderzoek te voeren naar de situatie van intrafamiliaal geweld.

Feiten

Een niet-begeleide minderjarige vreemdeling uit Marokko verbleef bij haar oom in België. Ze ontvluchtte Marokko naar België in februari 2017 onder het mom van een familievakantie en verblijft sindsdien bij haar oom. Reden hiervoor was het gewelddadig gedrag van haar vader en de weigering om haar nog langer naar school te laten gaan. Haar voogd startte de bijzondere verblijfsprocedure. DVZ liet in dit kader de Belgische diplomatieke post een Family Assessment uitvoeren. Een medewerker van de ambassade bezocht de familie één maal en voerde een gesprek met beide ouders samen.

Volgens DVZ bestaat de duurzame oplossing voor het verblijf van de NBMV uit een terugkeer naar Marokko. DVZ acht het intrafamiliaal geweld niet bewezen. Het medisch attest waaruit blijkt dat de NBMV brandwonden aan de pols heeft, heeft volgens DVZ een gesolliciteerd karakter. Bovendien oordeelt DVZ dat er garanties qua opvang en verzorging bestaan in Marokko. DVZ neemt een paragraaf over uit het Family Assessment die vermeldt dat er in Marokko instanties bestaan die zich bezighouden met intrafamiliaal geweld. Met een rapport dat de voogd voorlegde waaruit blijkt dat er nog veel pijnpunten bestaan in het Marokkaanse systeem van bestrijding en bestraffing van intrafamiliaal geweld, houdt DVZ geen rekening.

Het arrest van de RvV

De RvV vernietigt het bevel tot terugbrenging. Volgens de RvV is het bevel tot terugbrenging in hoofdzaak gebaseerd op de Family Assessment. Deze beperkte zich tot een onderzoek van de socio-economische situatie van het gezin in Marokko in plaats van een onderzoek te voeren naar het intrafamiliaal geweld. De voogd baseerde de aanvraag in de bijzondere verblijfsprocedure nochtans daarop en tijdens het interview bij DVZ voorafgaand aan de Family Assessment focuste de NBMV zelf ook op het intrafamiliaal geweld als reden om naar België te komen.

De DVZ hield met verschillende elementen geen rekening:

  • DVZ hield geen rekening met meerdere recente internationale rapporten waarin wordt ingegaan op intrafamiliaal geweld in Marokko. Uit deze rapporten bleek waaruit blijkt dat er nog vele pijnpunten bestaan inzake het bestrijden en straffen van intrafamiliaal geweld in Marokko.
  • DVZ legde een medisch getuigschrift aangaande een litteken door een brandwonde naast zich neer omwille van het vermeende gesolliciteerd karakter van dit stuk. Tijdens het Family Assessment bleken de verklaringen van de NBMV hierover niet afgetoetst met de ouders.
  • De NBMV betoogde dat zij niet langer naar school mocht van haar vader. Het Family Assessment vermeldt louter dat er een school in de nabijheid is van de woonst van de familie zonder in te gaan op de eventuele weigering van de vader om zijn dochter school te laten lopen. Hierover bleken geen vragen gesteld te zijn tijdens het onderzoek.

Hierdoor blijkt volgens de RvV niet dat er voldoende garanties voorliggen dat de NBMV bij terugkeer in Marokko adequate opvang en tenlasteneming zal hebben of dat een terugkeer wenselijk en opportuun is in het licht van de capaciteit van het gezin om het kind te ondersteunen, op te voeden en te beschermen, zoals wordt vereist in artikel 74/16 van de Verblijfswet. Om deze redenen vernietigt de RvV het bevel tot terugbrenging.