RvV: fragmentarisch gebruik van landeninformatie bij onderzoek 9ter schendt zorgvuldigheidsbeginsel

In arrest nr. 248.617 van 2 februari 2021 aanvaardt de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (RvV) dat het onderzoek van een medische regularisatie-aanvraag (9ter-aanvraag) gebeurt ten aanzien van de verantwoordelijke lidstaat onder de Dublin III-Verordening. De RvV stelt evenwel vast dat naar aanleiding van het fragmentarisch gebruik van de relevante landeninformatie, geen deugdelijk onderzoek werd gevoerd naar de toegang tot gezondheidszorg voor verzoekers om internationale bescherming (IB).

Feiten

De vrouw met Russische nationaliteit dient op 3 december 2019 een verzoek om IB in. Op 6 mei 2020 stelt Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) vast dat Italië de bevoegde lidstaat is voor de behandeling van haar verzoek om IB en neemt bijgevolg een beslissing tot weigering van verblijf met bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 26quater). Deze beslissing wordt niet aangevochten.

De verzoekster lijdt echter aan een ernstige kanker, en dient bijgevolg op 6 juni 2020 een 9ter-aanvraag in. Deze wordt door DVZ op 18 juni 2020 ontvankelijk maar ongegrond verklaard gezien de opvolging en noodzakelijke behandeling in Italië voldoende beschikbaar en toegankelijk zouden zijn. Hiertegen dient verzoekster een beroep tot nietigverklaring in bij de RvV.

Analyse RvV

Op de eerste plaats stelt de RvV vast dat DVZ terecht het onderzoek van de 9ter-aanvraag heeft toegespitst op de situatie in Italië, aangezien de verzoekster een beslissing kreeg waarbij Italië bevoegd wordt verklaard voor de behandeling van haar verzoek om IB.

Vervolgens oordeelt de RvV dat de ambtenaar-geneesheer, aangesteld door DVZ, geen deugdelijk onderzoek heeft gevoerd naar de toegankelijkheid van de noodzakelijke medische zorgen, aangezien de relevante landeninformatie over de gezondheidszorg in Italië fragmentarisch gebruikt werd:

  • De ambtenaar-geneesheer baseert zich namelijk op een AIDA-rapport dat stelt dat verzoekers om IB in Italië die zich hebben geregistreerd bij de nationale gezondheidsdienst, een Europese ziekteverzekeringskaart ontvangen en een gelijke behandeling en dezelfde rechten genieten als Italiaanse burgers met betrekking tot de bijstand. Hij houdt hierbij echter geen rekening met de uitvoerige uiteenzetting in het rapport over de aanzienlijke praktische belemmeringen inzake de toegang tot de gezondheidszorg voor verzoekers om IB in Italië ten gevolge van vertragingen in de asielprocedure.
  • In het kader van de bijlage 26quater werden deze praktische belemmeringen inzake toegang tot gezondheidszorg voor verzoekers om IB nochtans reeds vermeld, maar werden ze afgewogen tegen de toen gekende en ogenschijnlijk stabiele situatie van verzoekster en de toegang tot dringende medische zorgen die steeds gegarandeerd is. Ondertussen is haar situatie echter ernstig verslechterd, waardoor het gebrekkig onderzoek van de ambtenaar-geneesheer des te problematischer is.

De RvV stelt een schending van het zorgvuldigheidsbeginsel in het licht van artikel 9ter Verblijfswet vast en vernietigt de beslissing.