RvV: subsidiaire bescherming voor Afghaan wegens psychologische kwetsbaarheid, lang verblijf in België en huidige Afghaanse context

In een arrest nr. 287.923 van 21 april 2023 kent de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (RvV) subsidiaire bescherming toe aan een Afghaanse verzoeker met een medische kwetsbaarheid. De RvV oordeelt dat deze medische aandoeningen samen met een zestienjarig verblijf in België en de huidige Afghaanse context onder het Taliban-regime voldoende ernstige risicobepalende omstandigheden vormen. Bij terugkeer naar Afghanistan zou hij een reëel risico lopen op ernstige schade in de zin van artikel 48/4, §2, b van de Verblijfswet.

Medische en psychologische kwetsbaarheid risicobepalend voor kans op ernstige schade

Personen die in “het Westen” verbleven, lopen een verhoogde kans op stigmatisering, discriminatie of uitstoting bij een terugkeer naar Afghanistan. Dit kan slechts in uitzonderlijke gevallen worden beschouwd als vervolging of ernstige schade. Niet voor elke Afghaan die terugkeert, is er een gegronde vrees louter omwille van zijn verblijf in het Westen. Een individuele beoordeling van bijkomende risicobepalende factoren is nodig. De medische kwetsbaarheid van de verzoeker naar aanleiding van ernstige psychologische problemen, chronische pijnklachten en een longziekte zijn van belang voor de RvV. De zichtbaarheid van de verzoeker bij een terugkeer naar Afghanistan is een belangrijk element. Door langdurige blootstelling aan de Belgische samenleving zal verzoeker bij terugkeer opvallen en geviseerd worden. De Taliban is geen actor die in staat is om effectieve, niet-tijdelijke en toegankelijke bescherming te bieden. Dit alles samengenomen oordeelt de RvV dat er zwaarwegende gronden bestaan om aan te nemen dat hij bij terugkeer naar Afghanistan een reëel risico zou lopen op ernstige schade.

Onduidelijkheid over herkomstregio weegt niet op tegen andere individuele factoren

De RvV oordeelt dat de regio van herkomst een risicobepalende factor kan zijn. Het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen (CGVS) stelde de herkomst uit Kandahar en het verblijf in Nangarhar in vraag. Dit sluit echter niet uit dat in bepaalde gevallen het gebrek aan een duidelijk zicht op de regio van herkomst en levensomstandigheden niet opweegt tegen andere risicobepalende factoren die op individuele basis aanwezig kunnen zijn. De RvV annuleert de beslissing van het CGVS en kent subsidiaire bescherming toe.

Bericht van Vluchtelingenwerk Vlaanderen