Tijdelijke beslissingsstop voor minderjarige asielzoekers uit Afghanistan

Op 17 november 2015 publiceerde het Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en Staatlozen (CGVS) een bericht op haar website waarin het een tijdelijke beslissingsstop aankondigt voor minderjarigen uit Afghanistan.

Context

Het CGVS stelt vast dat het aantal asielaanvragen van personen uit Afghanistan in België de voorbije weken sterk gestegen is. Een groot aantal geeft aan minderjarig te zijn.

Het CGVS merkt op dat het in heel wat dossiers onduidelijk is wat de familiesituatie van de niet-begeleide minderjarige vreemdelingen (NBMV) is:

  • waar de ouders zijn en
  • waar de minderjarige de afgelopen jaren verbleef

Het CGVS vindt deze informatie cruciaal voor het onderzoek van de asielaanvraag.

Inhoud maatregel

Om hierop een beter zicht te krijgen, zal het CGVS in de toekomst aan NBMV die asiel aanvragen per brief vragen stellen naar deze informatie. Dit doet het CGVS voor het gehoor. Het CGVS zal ook vragen om kopies van eventuele bewijzen, paspoorten en identiteitsdocumenten. Zolang het CGVS die informatie niet krijgt, wordt het dossier niet behandeld.

Deze maatregel wordt in de eerste plaats ingevoerd voor personen afkomstig uit Afghanistan, maar kan daarna ook voor asielzoekers uit andere landen worden ingevoerd.

Geen algemene beslissingsstop

Het gaat hier niet om een algemene beslissingsstop, maar om een beslissing die het CGVS dossier per dossier zal nemen.

Het CGVS zal aan elke NBMV uit Afghanistan, en hun voogden, een brief overmaken waarin zij die extra informatie opvraagt. Het CGVS zal het dossier niet onderzoeken voordat zij een antwoord heeft ontvangen op de brief.

Het feit dat de NBMV niet weet waar zijn familie is, wil niet zeggen dat hij een negatieve beslissing zal krijgen.

Praktijk?

Vluchtelingenwerk Vlaanderen zal contact opnemen met het CGVS om te vragen hoe dit in de praktijk verder verloopt. We vragen ons vooral af:

  • in welke taal de NBMV de informatie moet aanleveren
  • in welke mate vooraf beëdigde vertaling en legalisatie nodig is
  • in welke mate de specifieke kwetsbaarheid van de NBMV in aanmerking wordt genomen bij het invoeren van deze extra procedurele stap
  • wat er gebeurt als de NMBV die vragen niet kan beantwoorden

In de tussentijd raden we aan dat de NBMV, samen met zijn voogd en zijn advocaat, het antwoord op deze brief voorbereidt en opstelt. Het is belangrijk dat de informatie die de NBMV in het begin overmaakt correct is. Dit om eventuele tegenstrijdigheden te vermijden in het verdere verloop van de procedure.

Advocaten en voogden die al hiermee in aanraking zijn gekomen, kunnen ook contact opnemen met Vluchtelingenwerk Vlaanderen via asiel@vluchtelingenwerk.be.

Bericht van Vluchtelingenwerk Vlaanderen