Update informatiedocument ‘medische bewijsstukken’ van POD MI

De POD Maatschappelijke Integratie heeft de richtlijnen gewijzigd voor terugbetaling van medische kosten die onder het recht op OCMW-steun vallen. Er zijn nieuwe contactgegevens voor bevraging van borgstelling bij de Dienst Vreemdelingenzaken, en voor bevraging van verzekerbaarheid bij de Hulpkas voor Ziekte en Invaliditeit. Er zijn wijzigingen inzake het sociaal onderzoek door OCMW's (ten gevolge van de omzendbrief van 14 maart 2014). En op 1 juni 2014 wijzigde de werkwijze in het kader van Mediprima.

De wijzigingen ten opzichte van de vorige versie (van oktober 2012) van het informatiedocument van de POD MI ‘medische bewijsstukken in het kader van de wet van 02-04-1965 en het MB van 30-01-1995' zijn aangeduid in het groen.

We lichten de belangrijkste wijzigingen even toe:

Wijzigingen Mediprima vanaf 1 juni 2014

De ziekenhuiskosten voor personen die niet aansluitbaar zijn bij een ziekenfonds worden geregeld via Mediprima. Sinds 1 juni 2014 moeten verpleeginstellingen en OCMW’s via dit computersysteem werken. Dit is de datum vanaf de verzorging. Er moet eerder met dit systeem gewerkt worden als het ziekenhuis klaar is om te factureren aan de Hulpkas voor Ziekte en Invaliditeit (HZIV) in plaats van OCMW. De HZIV betaalt nu aan de verpleeginstelling de ziekenhuiskosten die de POD-MI voor deze wijziging aan de OCMW’s betaalde.

Vanaf dan worden de attesten dringende medische hulp voor de intramurale zorg van niet-verzekerbare personen bijgehouden door het ziekenhuis. Onder intramurale zorg worden de ziekenhuiskosten van hospitalisatie en ambulante zorg verstaan. (Voor de medische en farmaceutische kosten die extramuraal werden gegeven, blijft het attest dringende medische hulp van de illegaal verblijvende personen bij het OCMW.)

Nieuwe contactpersonen DVZ over garanten

De nieuwe contactpersonen bij de DVZ om informatie over de garanten na te gaan zijn:

Nieuw contact Hulpkas over buitenlandse verzekering

Vragen over de buitenlandse ziekteverzekering moeten gesteld worden aan de Hulpkas voor Ziekte en Invaliditeit iri@caami-hziv.fgov.be. Dit moet gebeuren via het aanvraagformulier voor onderzoek verzekerbaarheid in het buitenland.

Dit moet gevraagd worden voor iedereen die de nationaliteit bezit van of lang verbleef in een EU-land of één van de 10 landen vermeld in bijlage 2 bij het informatiedocument: Algerije, Bosnië-Herzegovina, Ijsland, Liechtenstein, Noorwegen, Servië, Tunesië, Turkije, FYR Macedonië, Zwitserland (als betrokkene minder dan een jaar ononderboken in België verblijft).

Wijzigingen in het pakket van zorgwaar men recht op heeft:

 • De zorg beginnend met het RIZIV-nomenclatuurnummer 6
 • Nieuwe terugbetalingsbarema’s van het vervoer voor 2013 en 2014
 • Verduidelijking over de voorwaarden en tarieven voor de terugbetaling van de heen- en terugreis van het thuisadres en de verpleeginstelling voor nierdialysepatiënten en kankerpatiënten.
 • De voorwaarden voor de terugbetaling van brilglazen en -monturen zijn aangepast
 • De prijs die het ziekenhuis kan factureren voor medicijnen van de categorie A, B, C
 • De afleveringsmarge voor implantaten
 • Het gebruik van een diabetespas is toegelaten, waardoor er tegemoetkoming kan zijn voor podologie- en diëtetiek volgens bepaalde nomenclatuurnummers.

Ambulancevervoer

Ambulancevervoer dat niet op de ziekenhuisfactuur vermeld wordt en waarvan men aldus een afzonderlijke factuur ontvangt, kan enkel aangegeven worden via het D1 formulier.

Ambulancevervoer dat vermeld wordt bij de diverse kosten op een ziekenhuisfactuur en aldus deel uitmaakt van de hospitalisatiefactuur, verloopt via Mediprima.

Nieuwe regels bij ziekenhuisfacturatie

Voor de volgende zaken vaardigde het RIZIV nieuwe regels uit die de ziekenhuizen moeten volgen bij hun facturatie:

 • Aanpassing van de financiering bij heropname
 • Cumul van ambulante forfaitaire honoraria en forfaitaire honoraria per opname
 • Miniforfait: integratie van het miniforfait in het Budget Financiële middelen (BMF)
 • Stopzetten praktijkverschillen inzake de facturatie van verpleegdagen (forfait per dag).

Lees hierover meer info in de RIZIV-omzendbrief van 19 december 2013 aan de algemene ziekenhuizen