Vervallenverklaring Belgische nationaliteit na terroristisch misdrijf uitgebreid

De wet van 20 juli 2015 tot versterking van de strijd tegen het terrorisme wijzigt onder andere het wetboek van de Belgische nationaliteit (WBN). De wet voegt een nieuw artikel 23/2 toe aan het WBN, en breidt zo de mogelijkheden tot vervallenverklaring uit. Vervallenverklaring is het afnemen van de Belgische nationaliteit als straf.

Het nieuwe artikel 23/2 WBN maakt vervallenverklaring mogelijk bij veroordeling voor een terroristisch misdrijf zoals opgesomd in boek II, titel Iter van het Strafwetboek. De veroordeling moet geleid hebben tot een gevangenisstraf van minstens 5 jaar zonder uitstel. Belgen die van bij hun geboorte Belg waren of de zogenoemde ‘Belgen van de derde generatie’ waarvan minstens één ouder zelf ook in België is geboren, zijn uitgesloten van de vervallenverklaring en kunnen de Belgische nationaliteit op deze manier dus niet verliezen.

Ook vóór de wetswijziging was een vervallenverklaring al mogelijk bij een veroordeling voor een terroristisch misdrijf, maar door te verwijzen naar heel titel Iter van boek II van het strafwetboek, wordt het aantal terroristische misdrijven die kunnen leiden tot een vervallenverklaring nu uitgebreid. Onder titel Iter van boek II vallen bijvoorbeeld ook misdrijven zoals het geven van een opleiding om explosieven of vuurwapens te maken of het verspreiden van een boodschap die aanzet tot terroristische misdrijven.

Vóór de wetswijziging konden enkel feiten die gepleegd werden binnen de 10 jaar vanaf de dag dat de betrokkene Belg werd, leiden tot een vervallenverklaring. Die beperking is weggelaten. Ook een veroordeling voor feiten die pas later gepleegd werden, kan dus tot een vervallenverklaring leiden.