Visumvrijstelling kort verblijf voor onderdanen van Colombia, Tonga en Palau

Vanaf respectievelijk 3 december, 21 november en 8 december 2015 zijn onderdanen van Colombia, Tonga en Palau vrijgesteld van visumplicht voor een kort verblijf in de Schengenzone. Dit geldt niet voor bezoldigde bezigheden.

Sinds die data worden de overeenkomsten die de Europese Unie met deze landen afsloot inzake de vrijstelling van de visumplicht voor kort verblijf voorlopig toegepast, in afwachting van de inwerkingtreding ervan.

Wederzijdse visumvrijstelling

Reizigers uit Colombia, Tonga en Palau kunnen nu maximaal 90 dagen binnen een tijdvak van 180 dagen visumvrij reizen en verblijven in de Schengenzone. Omgekeerd kunnen Unieburgers maximaal 90 dagen per tijdvak van 180 dagen naar deze landen reizen en er verblijven zonder visum.

Geen visumvrijstelling bij bezoldigde bezigheden

De visumvrijstelling geldt niet voor personen die tijdens hun kort verblijf reizen voor een bezoldigde bezigheid. Voor hen beslissen de staten elk afzonderlijk over de visumplicht.

Geen onvoorwaardelijk recht op binnenkomst

Vrijstelling van visumplicht houdt geen onvoorwaardelijk recht op binnenkomst in de Schengenzone in. Bij controle aan de (Schengen)grens moet de betrokkene kunnen aantonen dat hij aan de algemene binnenkomstvoorwaarden voldoet. Hij moet het bewijs kunnen leveren van:

  • zijn reisdoel
  • zijn verblijfsomstandigheden
  • voldoende bestaansmiddelen voor de duur van het voorgenomen verblijf en voor de terugreis naar zijn herkomstland, of in staat zijn deze middelen rechtmatig te verwerven

Bovendien moet de betrokkene kunnen aantonen dat zijn voorgenomen verblijf niet langer dan 90 dagen binnen een termijn van 180 dagen zal duren.

Meer info