Rechtbank van eerste aanleg Antwerpen - 22/279/B - 10-03-2023

Samenvatting

Betrokkene verklaarde zich op 20 oktober 2015 vluchteling onder de naam X.
 
Volgens de informatie van DVZ bleek uit het onderzoek met de botscan dat de betrokkene meerderjarig was en zijn geboortedatum werd aangepast naar 1 januari 1997. Betrokkene is onder deze geboortedatum in de Belgische registers gekend.
 
(…)
 
De rechtbank is niet gebonden door de beslissing van de dienst Voogdij en heeft tegelijkertijd geen elementen om het leeftijdsonderzoek dan wel de asielaanvraag en de verklaringen die betrokkene destijds aflegde te beoordelen.
 
Met name stelt betrokkene dat hij steeds in de overtuiging heeft verkeerd op 31 maart 1999 geboren te zijn. Hij zou dit altijd zo van zijn ouders voornomen hebben en een latere Taskara zou ook deze datum vermeld hebben.
 
In Afghanistan is niet steeds registratie voorhanden of is deze laattijdig gebeurd.
 
Betrokkene brengt ook berichten voor van 2016 tot 2021 waaruit blijkt dat zijn omgeving hem inderdaad op 31 maart feliciteert voor zijn verjaardag.
 
Er kan sprake zijn van een ernstige tekortkoming wanneer afdoende zou vaststaan dat betrokkene op frauduleuze wijze de Belgische staat heeft trachten te misleiden bij zijn asielaanvraag.
 
Gelet op voorgaande en het feit dat het dossier zeer summier is op dit punt (in hoofdzaak enkel info DVZ) kan de rechtbank dit niet met zekerheid vaststellen.
 
Verder blijkt uit het neergelegde bundel dat betrokkene sedert zijn aankomst in 2015 ten volle zijn maatschappelijke verantwoordelijkheden heeft genomen door veelvuldige opleidingen en tewerkstelling.
 
Er kan dus niet besloten worden dat hij ernstig tekortkomt aan de verplichtingen van een kandidaat-Belg.
 
Betrokkene vervult de voorwaarden voor het verwerven van de Belgische nationaliteit op grond van artikel 12 bis § 1, 2° WBN.