Rechtbank van eerste aanleg Luik - 09/148/B - 25-10-2010

Samenvatting

Hoewel de Belgische rechtbanken niet de bevoegdheid hebben om akten die enkel zouden figureren in buitenlandse registers te vervangen, moet artikel 46 BW op een niet-limitatieve manier geïnterpreteerd worden. Immers, wanneer we artikel 46 BW letterlijk lezen, dan ziet men dat deze bepaling de bedoeling heeft om het bewijs van zijn staat te leveren wanneer een akte van burgerlijke stand ontbreekt. Daarom moet men artikel 46 BW op een zodanige manier interpreteren dat dit de betrokkene toelaat om telkens wanneer de wet een dergelijk bewijs via een akte van burgerlijke stand vraagt en men deze akte niet kan bekomen of niet kan voorleggen of dat deze akte niet (langer) bestaat, het bewijs van de staat op een andere manier te leveren. Gezien de levensomstandigheden van eiseres verantwoorden dat het voor haar in elk geval extreem moeilijk is om een geboorteakte van haar kind voor te leggen, laat de rechtbank toe dat de geboorte via alle middelen van recht wordt bewezen.