Arbeidshof Brussel - 43.561 en 45.586 - 13-09-2007

Samenvatting

Het is de taak van het OCMW, wanneer een aanvraag voor steun wordt ingediend ten behoeve van een kind, om te waarborgen dat ieder kind van illegaal verblijvende ouders, kan genieten van de steun voorzien in de wet. Deze verplichting impliceert in het bijzonder dat het OCMW de ouders moet informeren over de te volgen procedure om te kunnen genieten van de opvang voor hun kinderen in een opvangcentrum. De omstandigheid dat de steun aan een kind dat illegaal op het grondgebied verblijft, wettelijk beperkt is tot materiële opvang, ontneemt niet aan het kind het recht op de noodzakelijke steunverlening zolang de materiële opvang niet effectief gerealiseerd is.