Hof van Cassatie - C.07.0385.F - 6-06-2008

Samenvatting

Volgens artikel 1, alinea 1 van de Conventie van New York van 28 september 1954 is staatloos, de persoon die door geen enkele staat, krachtens diens wetgeving, wordt erkend als onderdaan. Artikel 1, alinea 2 somt de gevallen op waarin de Conventie niet van toepassing is. De mogelijkheid voor een staatloos persoon om zijn nationaliteit te herkrijgen, staat niet vermeld in die opsomming. Noch deze bepaling, noch enig ander artikel, laat toe om een vreemdeling de hoedanigheid van staatloze te weigeren omdat hij nagelaten heeft de nodige stappen te ondernemen om de nationaliteit die hij verloren heeft, zij het via vrijwillige afstand, te herkrijgen. Het arrest voegt een voorwaarde toe aan artikel 1 Conventie van New York en schendt deze wettelijke bepaling door de hoedanigheid van staatloze te weigeren aan de verzoekster.