Vaste Beroepscommissie voor Vluchtelingen - 06-4601/w12.437 - 16-03-2007

Samenvatting

Diegene die een asielaanvraag indient is gehouden zijn volledige medewerking te verlenen aan het onderzoek. De beroepen tegen de beslissingen van de Commissaris-generaal zijn echter beroepen in volle rechtsmacht en de bevoegdheid van de Vaste Beroepscommissie is niet beperkt tot een eventuele annulatie van de bestreden beslissing. Het instellen van beroep bij de Commissie heeft een devolutief karakter en heeft tot gevolg dat de zaak is overgegaan met al de feitelijke en juridische vragen die ermee samenhangen. De rechtsgeldige weigering van de erkenning van de hoedanigheid van vluchteling door de Commissaris-generaal bij gebrek aan medewerking in toepassing van artikel 57/10 Vreemdelingenwet heeft niet tot gevolg dat de Commissie de voorliggende gegevens niet kan beoordelen. De Vaste Beroepscommissie voor vluchtelingen heeft krachtens artikel 235 §1, tweede lid van de wet van 15 september 2006 tot hervorming van de Raad van State en tot oprichting van een Raad voor Vreemdelingenbetwistingen de bevoegdheid om te onderzoeken of de verzoekende vreemdeling voldoet aan de in artikel 48/4 Vreemdelingenwet bepaalde voorwaarden inzake subsidiaire bescherming.