In het kort

Tewerkstelling is ook een belangrijke vorm van OCMW-dienstverlening. Voor vreemdelingen die omwille van hun nationaliteit of verblijfstoestand geen aanspraak kunnen maken op maatschappelijke integratie bestaan er tewerkstellingsmaatregelen op basis van de OCMW-wet. Deze dienstverlening kan verschillende vormen aannemen.

Het OCMW kan:

  • zelf optreden als je werkgever, al dan niet met terbeschikkingstelling aan een andere rechtspersoon (artikels 60, §7 en 61 OCMW-wet)
  • je begeleiden naar werk (artikels 60, §7 en 61 OCMW-wet)
  • tussenkomen in de kosten verbonden aan je inschakeling in het beroepsleven (artikel 57quater OCMW-wet)

Je hebt als vreemdeling een arbeidskaart nodig om te werken in België. Tenzij je vrijgesteld bent. Lees meer over de vrijstelling van arbeidskaart.

Tewerkstelling door of via het OCMW

Het OCMW neemt alle maatregelen om je een betrekking te bezorgen zodat je volledig beroep kan doen op bepaalde sociale uitkeringen of om je werkervaring te bevorderen.

Begeleiding door OCMW

Het OCMW kan je in eerste instantie begeleiden bij het vinden van een werkgever. Pas wanneer je zonder resultaat hebt gezocht naar een werkgever, kan het OCMW zelf optreden als werkgever. Toch is het OCMW wettelijk niet verplicht je zelf in dienst te nemen.

Het OCMW oordeelt in ieder geval afzonderlijk welke de meest passende vorm van dienstverlening is, rekening houdend met je reële behoeften. Het OCMW gaat bovendien concreet na of het de mogelijkheid heeft om als werkgever op te treden.

OCMW als werkgever

Wanneer het OCMW beslist op te treden als je werkgever, kan het OCMW je:

  • zelf tewerkstellen in de eigen diensten of
  • ter beschikking stellen van een gemeente, VZW, vereniging met een sociaal, cultureel of ecologische doel, vennootschap met een sociaal oogmerk, ander OCMW of OCMW-vereniging, openbaar ziekenhuis of een sociale economie-initiatief of partner (ook bijvoorbeeld een privéonderneming) die met het OCMW een overeenkomst heeft gesloten

Als je door het OCMW tewerkgesteld wordt, zodat je in aanmerking komt voor sociale uitkeringen, mag de periode van tewerkstelling niet langer zijn dan de periode die vereist is om recht te krijgen op volledige sociale uitkeringen.

De OCMW-beslissing waarbij je tewerkgesteld wordt door of via bemiddeling van het OCMW, is een beslissing tot individuele maatschappelijke dienstverlening en wordt genomen door het bijzonder comité (of het vast bureau) van het OCMW.

Een indienstneming door of via bemiddeling van het OCMW valt onder de Arbeidsovereenkomstenwet (Wet van 3/7/78). Je wordt beschouwd als werknemer met alle rechten en plichten van een werknemer. Als je als werknemer ook een aanvullend leefloon geniet omdat je inkomsten uit arbeid ontoereikend zijn, heb je zowel het statuut van 'werknemer' als van 'leefloongerechtigde'.

Het OCMW kan ook een overeenkomst afsluiten met een openbare of privé-instelling met het oog op tewerkstelling van een leefloongerechtigde of een gerechtigde op maatschappelijke dienstverlening.

Om in aanmerking te komen voor tewerkstelling door of via het OCMW is het in principe niet van belang of je recht hebt op maatschappelijke integratie of op maatschappelijke dienstverlening. De POD MI kent echter alleen een toelage toe voor personen die recht hebben op maatschappelijke integratie of maatschappelijke dienstverlening. Voor asielzoekers, ingeschreven in het wachtregister, ontvangt het OCMW geen toelage. De POD MI kent geen toelage toe als je zonder arbeidskaart tewerkgesteld wordt, tenzij je bent vrijgesteld van arbeidskaart.

Betoelaging door de POD MI

De betoelaging wordt enkel door de POD MI aan het OCMW betaald, als je op het ogenblik van je aanwerving in aanmerking komt voor maatschappelijke dienstverlening.

De toelage voor een voltijdse betrekking komt overeen met het bedrag van het leefloon voor een persoon met gezinslast.  

Het OCMW ontvangt van de POD MI een omkaderings- en opleidingspremie van maximum 250 euro per maand. De toelage moet gebruikt worden om de begeleidings- en vormingskosten te dekken. En is beperkt in de tijd tot maximum 12 maanden effectieve tewerkstelling, eventueel gespreid over een periode die de 24 maanden niet mag overschrijden bij meerdere arbeidsovereenkomsten.

Financiële tussenkomst in kosten verbonden aan inschakeling beroepsleven (artikel 57quater OCMW-wet)

Het OCMW kan financieel tussenkomen in de kosten die verbonden zijn aan je professionele inschakeling via bepaalde tewerkstellingsprogramma’s, zoals Activa-plan, SINE, doorstromingsprogramma’s, invoeginterim.

Voorwaarde is dat je een verblijfsrecht hebt van meer dan drie maanden en

  • recht hebt op maatschappelijke integratie of
  • omwille van je nationaliteit of verblijfstoestand geen recht hebt op maatschappelijke integratie, maar wel op maatschappelijke dienstverlening

De tussenkomst kan bestaan uit:

  • financiële steun die in mindering wordt gebracht van je loon. De OCMW-tussenkomst wordt als loon beschouwd voor de sociale en fiscale wetgeving.
  • tenlasteneming van de kosten van individuele begeleiding naar een tewerkstelling in de reguliere arbeidsmarkt door de gewestelijke dienst voor arbeidsbemiddeling

Deze beslissingen tot tewerkstelling kunnen in het kader van terugbetaling door de POD MI voor een periode van een jaar worden doorgegeven.