Delegatiebesluit van 18 maart 2009 gewijzigd

Een ministerieel besluit van 20 juli 2016 wijzigt op een aantal punten het Delegatiebesluit van 18 maart 2009. Dit Delegatiebesluit delegeert bepaalde bevoegdheden van de minister of staatssecretaris over o.m. het verblijfsrecht van vreemdelingen en het opleggen van administratieve geldboeten aan ambtenaren van de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) die een bepaalde functie hebben.

Een beslissing die genomen werd in strijd met het Delegatiebesluit is vatbaar voor vernietiging door de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen.