Dublin asieloverdracht met kinderen naar Italië alleen na individuele garanties

Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens veroordeelde op 3 november 2014 een Dublin overdracht van Zwitserland naar Italië, omdat er onvoldoende individuele garanties van gepaste opvang waren. De asielopvang van gezinnen met minderjarige kinderen in Italië is erg problematisch.

De Dienst Vreemdelingenzaken deelde zijn huidige Dublin beleid ten aanzien van Italië mee. De DVZ zegt voortaan in zo'n gevallen individuele garanties te vragen.

De zaak Tarakhel voor het EHRM

Een Afghaans koppel met 6 minderjarige kinderen kwam aan in Italië waarbij hun vingerafdrukken werden genomen. Het gezin ging eerst naar Oostenrijk en vervolgens naar Zwitserland en vroeg in beide landen asiel aan. Zwitserland startte een overdrachtsprocedure naar Italië op basis van de Dublin II Verordening.

Het gezin stapte in 2012 naar het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) om een voorlopige maatregel te bekomen tegen de overdracht naar Italië en deze werd toegestaan. Op 4 november 2014 boog het Hof zich over de grond van de zaak.

Het EHRM oordeelde dat een schending van artikel 3 (verbod op foltering, onmenselijke en/of vernederende behandeling) van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM) voorligt als het Afghaans koppel met hun 6 minderjarige kinderen overgedragen wordt aan Italië.

Het Hof heeft ernstige bedenkingen over de actuele opvangomstandigheden in Italië en baseert zich onder meer op informatie van het UNHCR.

Het Hof komt tot de conclusie dat Zwitserland onvoldoende individuele garanties heeft verkregen van de Italiaanse autoriteiten dat het gezin bij de overdracht op een gepaste wijze zal opgevangen worden, aangepast aan de leeftijd van de kinderen, en dat ze samen zullen worden gehouden.

De Belgische Dublin praktijk ten aanzien van Italië

Op de contactvergadering van het Belgisch Comité voor Hulp aan Vluchtelingen (BCHV) op 18 november 2014 deelde de Dienst Vreemdelingenzaken mee in welke mate DVZ al rekening houdt met dit arrest van het EHRM:

Bericht van Vluchtelingenwerk Vlaanderen